Centrala begrepp inom kvalitetsutvärderingen

Småbarnspedagogik

Följande begrepp anknyter till den teoretiska referensramen för den nationella utvärderingen av småbarnspedagogiken, utvärderingsprocessen i Valssi och utvärderingsverktygens innehåll:

Kvalitetsfaktorerna, kvalitetsindikatorerna och kvalitetskriterierna ger en kortfattad beskrivning av en högklassig och eftersträvansvärd småbarnspedagogik. De ger på så sätt riktlinjer för en nationellt enhetlig utvärdering. Kvalitetsindikatorerna har härletts från lagen om småbarnspedagogik, grunderna för planen för småbarnspedagogik samt finländsk och internationell forskning om centrala kvalitetsfaktorer inom småbarnspedagogiken. Kvalitetsindikatorerna baserar sig på de strukturella och processrelaterade kvalitetsfaktorerna. Kvalitetskriterierna används för att konstatera indikatorernas innehåll i vardagen.

Strukturella kvalitetsfaktorer är faktorer som gäller hur småbarnspedagogiken ordnas och som definieras och regleras i exempelvis lagar, förordningar och andra dokument på nationell nivå. De kvalitetsfaktorer som gäller strukturerna är därför relativt beständiga. De hör samman med frågor om vem som svarar för verksamheten inom småbarnspedogogiken, var verksamheten sker och vilka ramar som skapas för verksamheten. De utgör således ramvillkor för den pedagogiska verksamheten, det vill säga för de processrelaterade kvalitetsfaktorerna

Processrelaterade kvalitetsfaktorer är faktorer som beskriver småbarnspedagogikens kärnaktiviteter och den pedagogiska verksamhetskulturen på enhetsnivå och som har en direkt koppling till barnets erfarenheter. Dessa faktorer beskriver hur de mål och innehåll som fastställts för småbarnspedagogiken genomförs i praktiken. De strukturella och de processrelaterade kvalitetsfaktorerna samverkar dynamiskt och kommer till uttryck på småbarnspedagogikens olika nivåer.

En indikator är en konkret och verifierbar beskrivning av väsentliga och eftersträvansvärda egenskaper hos en högkvalitativ småbarnspedagogik. En indikator utgör en målnivå och därmed en grund för mätningar. Med hjälp av en indikator kan information av olika slag komprimeras till en mer hanterbar och begriplig form. Indikatorerna för småbarnspedagogikens kvalitet skapar en grund för enhetliga förfaranden på nationell nivå och för principer enligt vilka utvärderingen och den efterföljande utvecklingen av småbarnspedagogiken kan genomföras.

Ett kriterium är en grund för utvärderingen. Det är en egenskap som definierar indikatorerna mer i detalj eller som differentierar indikatorerna. Ett kvalitetskriterium är en egenskap som väljs som grund för definitionen av kvalitet. Kriterierna är tydliga påståenden eller frågor som beskriver förfaringssätten. Den verksamhet som utvärderas jämförs med kriterier och slutsatser dras om hur väl kriterierna uppfylls i verksamheten, med andra ord på vilken nivå verksamheten är vid tidpunkten i fråga. Med kriteriernas hjälp kan man avgöra hur väl indikatorerna förverkligas i vardagen på ett konkret plan, kvalitativt eller kvantitativt.

Mer information: Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet (länken kommer att uppdateras)