Auditering av Laurea-ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Laurea-ammattikorkeakoulu blev godkänd i Nationella centret för utbildningsutvärderings (NCU) auditering med utmärkta resultat – den långsiktiga utvecklingen av utbildningen sågs som en styrka

Laurea-ammattikorkeakoulu fick särskilt beröm av NCU:s auditeringsgrupp för den långsiktiga utvecklingen av utbildningen och modellen över nyckelpartnerskap som utvecklar regionen. De studerande och externa intressentgrupperna har involverats väl i utvecklingen.

 

Laureas utvecklingsbaserade verksamhetsmodell stöder utbildningarnas arbetslivsinriktning och lägger fokus på de studerande

Vid Laurea har man långsiktigt utvecklat en utvecklingsbaserad verksamhetsmodell för lärande (Learning by Developing, LbD). Verksamhetsmodellen stöder på ett utmärkt sätt utbildningarnas arbetslivsinriktning och en studerandecentrerad utbildning. Modellen främjar såväl de studerande som lärarna och arbetslivet att bilda nätverk. Vid Laurea erbjuds de studerande mångsidiga handlednings- och stödtjänster som också utvecklas aktivt. Studerande, personalen, representanter för arbetslivet och alumner deltar systematiskt i utvecklingen av utbildningen.

Det finns utrymme vid Laurea att ännu vidareutveckla sätten att bedöma kompetenser och internationella aspekter i utbildningen på ett målinriktat sätt, samt säkerställa att de förverkligas på lika villkor inom de olika utbildningarna. Det vore också bra att på ett mer systematiskt sätt se till att personalens branschspecifika kompetens är aktuell och att kompetensen utvecklas.

Laureas modell över nyckelpartnerskap utvecklar hela Nylands område

Den modell över nyckelpartnerskap som utvecklar Laureas region är innovativ och utvecklar organisationerna och har tydliga mål. Modellen över nyckelpartnerskap binder väl ihop olika nyckelpartners.

"Modellen över nyckelpartnerskap som utvecklar regionen ger Laurea en utmärkt möjlighet att utvecklas till en central aktör i regionen som utvecklar arbetslivskompetensen och livskraften i hela Nyland", säger auditeringsgruppens ordförande Heidi Fagerholm, rektor för Uleåborgs yrkeshögskola.

Utöver modellen över nyckelpartnerskap skapar Laureas Living Lab-verksamhet samt de nationella och internationella nätverken en atmosfär som uppmuntrar till långsiktig utveckling.

Även forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) är en väsentlig del av genomförandet av Laureas helhetsstrategi. FUI-verksamheten genomförs vid hela högskolan, och inställningen till den är entusiastisk och målinriktad. Laurea kunde ytterligare öka kännedomen om FUI-verksamheten med hjälp av nyckelpartners, skapa nya gemensamma projekt med dem och med hjälp av dem öka mängden FUI-verksamhet vid högskolan.

Kvalitetssystemet fungerar som ett verktyg för utveckling i vardagen

Högskolans kvalitetssystem är ett godkänt verktyg vid Laurea och som används i vardagen. Interna och externa intressentgrupper har i stor utsträckning deltagit i utvecklingen av Laureas kvalitetssystem. Personalen har tagit till sig Laureas kritiska förändringsprojekt vars syfte är att genomföra de strategiska utvecklingsområdena i hela högskolan.

Auditeringsgruppen rekommenderar dock att man i fortsättningen uppdaterar strategin med 2–3 års mellanrum i stället för den årliga granskningen. Det här skulle göra det möjligt att ännu bättre än i nuläget höra externa intressentgrupper och göra styrelsen delaktig i strategiarbetet. Även personalens välbefinnande och ork ska följas upp alltmer systematiskt och verksamheten som stöder dessa ska utvecklas aktivare.

Laurea-ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Laurea beviljades en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att Laureas verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetshantering. Auditeringens fokus ligger på de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, FUI-verksamheten och samverkan med samhället. Utvärderingskriterierna som tillämpades vid auditeringen har publicerats i NCUs auditeringshandbok. Auditeringar av högskolor inleddes i Finland 2005. Nu pågår den tredje omgången av auditeringar.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

Mira Huusko

Mira Huusko

Ledande utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors