Sysselsättningen efter yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Vi utvärderar sysselsättningen efter yrkesutbildningen under åren 2024-2025. Utvärderingen ger information om nuläget för sysselsättningen efter yrkesutbildningen, hur sysselsättningsmöjligheterna kan stödas under utbildningen och vilka utvecklingsåtgärder som behövs inom yrkesutbildningen för att främja sysselsättningen inom olika branscher och områden. Målet med utvärderingen är att producera information som stöder genomförandet av regeringsprogrammet och utbildningsanordnarnas utveckling av sin verksamhet. Dessutom strävar vi med utvärderingen efter att ta fram god praxis både nationellt och internationellt för att främja sysselsättningen. Informationen från utvärderingen kan också utnyttjas i samband med arbetskraftsservicereformen.

Aktuellt

Se översikten över sysselsättning, arbetslöshet och annan placering bland dem som utexaminerats från yrkesutbildning från 2009 till 2021. Översikten är sammanställd av uppgifter om placering från Vipunen. Översikten beskriver placeringen i förhållande till bland annat utbildningsområde, sättet att avlägga examen, ålder, modersmål samt faktorer som har att göra med utbildningsanordnaren.

Bakgrund till utvärderingen

Enligt NCU:s utvärderingsresultat är utmaningarna för yrkesutbildningens arbetslivsorientering bland annat tillgången till lämpliga platser för lärande i arbetslivet och yrkesprov samt arbetsplatshandledarnas kompetens i att handleda studerande på arbetsplatserna. Det förekommer stora skillnader mellan utbildningsanordnare, utbildningsområden och examina. De studerande har inte likvärdiga möjligheter under studierna att utveckla sina arbetslivsfärdigheter och skapa kontakter till arbetslivet


Statsminister Petteri Orpos regeringsprogram lyfter fram oron över att fler än var tionde person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen blir arbetslös efter examen. Dessutom varierar sysselsättningen mellan olika branscher. Internationellt sett är sysselsättningsgraden bland unga vuxna som avlagt yrkesexamina i Finland lägre än till exempel i de övriga nordiska länderna (Education at a Glance 2023, OECD). I regeringsprogrammet fastställs att samarbetet mellan yrkesutbildningen och näringslivet ska stärkas. Utbildningsutbudet utvecklas så att det bättre motsvarar arbets- och näringslivets behov, med beaktande av behoven i export- och industrilandskapen. Enligt regeringsprogrammet ses finansieringsmodellen för yrkesutbildningen över så att den stöder sysselsättningen och övergången till fortsatta studier efter utexamineringen.

Tidsplan för utvärderingen 

 Vi kommer att börja planera utvärderingen under våren 2024 och kommer att informera om utvärderingen på denna webbplats och direkt till utbildningsanordnare när planeringen fortskrider.

Mer information om utvärderingen

Jani Goman

Jani Goman

Utvärderingsråd
Yrkesutbildning
+358 29 533 5505 Jyväskylä
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5542 Helsingfors