Utvärderingar av lärresultat

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU:s utvärderingar av lärresultat ger en bild av i vilken mån eleverna uppnår de mål som ingår i läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. De ger också information om kunskapsnivån i olika ämnen och om jämlikheten inom utbildningen.

Pågående utvärderingar

Longitudinell utvärdering av lärresultaten i den grundläggande utbildningen, åk 1-9

Avslutade utvärderingar

Svenska (A- och B-lärokurs), åk 9
A-engelska, åk 9
Finska (A-lärokurs, modersmålsinriktad lärokurs), åk 9
Matematik, åk 9
Modersmål och litteratur (lärokursen i finska och svenska och litteratur), åk 9
Finska (A-finska och modersmålsinriktad finska), åk 6
Engelska (A-lärokurs), åk 7
Småskalig longitudinell utvärdering i svenska som modersmål från slutet av grundskolan till slutet av gymnasiet

Genomförandet av utvärderingar

Lärresultaten utvärderas med hjälp av sampel så att resultaten kan generaliseras till att gälla hela årskullen i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Andelen svenskspråkiga skolor är proportionellt sett större i samplet för att jämförbarheten ska vara bättre.

Utvärderingarna av lärresultat bygger på de mål som ingår i läroplansgrunderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Förslagen till uppgifter som ska ingå i en utvärdering utarbetas av erfarna lärare och experter. Uppgifterna testas först i skolor, och utifrån lärarnas respons och en uppgiftsanalys väljs sedan de bästa uppgifterna till den egentliga utvärderingen. I utvärderingarna ingår också enkäter till rektorer, lärare och elever.

De skolor och utbildningsanordnare som ingår i utvärderingens sampel får respons på resultaten, som kan sättas i relation till det nationella medeltalet. Vid NCU sammanställs en nationell rapport om de viktigaste resultaten i utvärderingen. Dessutom utarbetas sammandrag för olika aktörer inom utbildningssektorn, som t.ex. Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, institutionerna för lärarutbildning, utbildningsanordnare, skolor och lärare. De rapporter som gäller utvärderingarna finns under rubriken Publikationer och under fliken Förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

De nationella utvärderingarna av inlärningsresultat har genomförts i Utbildningsstyrelsens regi sedan 1998. Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför utvärderingarna sedan 2014.