Matematik, åk 9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utvärderingen av lärresultaten i matematik genomfördes våren 2021. Ungefär 12 500 niondeklassare i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor runtom i Finland deltog i utvärderingen. Det var första gången som NCU genomförde en helt digital utvärdering av lärresultaten i matematik.

Syftet med utvärderingen var att ta fram information om hur väl eleverna når de mål för slutskedet (årskurs 9) som har satts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP 2014). NCU kartlade också hur jämlikhet uppnås mellan skolorna, könen, geografiska områden och språkgrupper i Finland. Dessutom utredde NCU vilka bakgrundsfaktorer som inverkar på matematikkunskaperna samt också hur kunskaperna har förändrats sedan år 1998 då den första nationella utvärderingen av lärresultat i matematik genomfördes.

De första resultaten i utvärderingen publicerades i december 2021. Därefter har noggrannare analyser av sambandet mellan lärresultaten och bakgrundsfaktorer gjorts. Den andra publikationen publicerades i mars 2023. I december 2023 publicerades den tredje och fjärde publikationen som bygger på utvärderingen.

Mer information:

Jari Metsämuuronen
Ledande utvärderingsexpert

Publikationer:

De första resultaten: MATEMATIIKKAA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA

Metodfrågor och uppgiftsserie på svenska och finska: Matematiikka COVID-19-pandemian varjossa, 5/2023

Fördjupade analyser: MATEMATIIKKAA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA III
Syventäviä analyyseja matematiikan 9. luokan arvioinnista keväällä 2021. Publikation 31/2023

Analyser av bl.a. de svagaste och starkaste elevernas kunskaper: MATEMATIIKKAA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA IV. Publikation 32/2023

 

Övrigt material: 

Resultatpresentation 09122021 på finska (pdf)

Inspelning av publiceringsseminariet 

Resultatpresentation 09122021 på svenska (pdf)