Auditering av Försvarshögskolan 2023

Försvarshögskolan utvecklar utbildningen systematiskt och integrerar på ett utmärkt sätt kontinuerligt lärande i karriärstigarna – Försvarshögskolan godkändes i NCU:s auditering

Högre utbildning

Försvarshögskolan fick särskilt beröm av NCU:s auditeringsgrupp för den systematiska utvecklingen av utbildningen och för välfungerande responssystem. Försvarshögskolan erbjuder en inbyggd arbetslivsintegration i officerarnas karriärstigar och möjligheter att kontinuerligt utveckla sin egen kompetens under karriären. Studerande och externa intressentgrupper integreras i utvecklingen och de pedagogiska manuskripten är utarbetade på ett exceptionellt omfattande sätt.

 

Kontinuerligt lärande och kontakt med arbetslivet är naturliga delar av officerarnas karriärstigar

Kontinuerligt lärande och kontakt med arbetslivet är inbyggda i utbildningarna och i officerens karriärstig. Försvarshögskolans läroplaner är utmärkt dokumenterade och beskrivna. De pedagogiska manuskripten innehåller väldefinierade lärandemål och kriterier för bedömning av kunnande. Utbildningens fokus är att lärandemålen nås, vilket högskolan också säkerställer på olika sätt, som till exempel med systemet för kursledare. Studerande, personalen, representanter för arbetslivet och alumner deltar systematiskt i utvecklingen av utbildningen.

Vid Försvarshögskolan är det svårt för de studerande att få sina tidigare studier och internationella mobilitetsperioder godkända som en del av sin examen. Försvarshögskolan kunde utveckla identifieringen och erkännandet av tidigare kunnande så att detta blir mer heltäckande än i nuläget. Det skulle också vara bra att utveckla internationaliseringen redan från kandidatskedet i utbildningen. Det att undervisningspersonalen omsätts med två års mellanrum är en utmaning för överföringen av tyst kunskap och den pedagogiska utvecklingen. En karriärstig som lärare kunde vara en möjlighet på officerarnas karriärstig.

 

Kvalitetssystemet fungerar exemplariskt

Försvarshögskolan leds med hjälp av ett heltäckande kvalitetssystem och den information som kvalitetssystemet producerar utnyttjas exemplariskt i utvecklingen. Högskolans kvalitetssystem är ett verktyg som används på daglig basis. Studerande, intressentgrupper och personal har flera sätt att ge respons och komma med initiativ för att utveckla verksamheten.

På det hela taget anordnas utbildningen vid Försvarshögskolan på ett utmärkt sätt och håller liksom kvalitetssystemet en utmärkt nivå. Särskilt systematiska i utvecklingen är de olika responssystemen, kommenterar auditeringsgruppens ordförande, prorektor Hanna Snellman från Helsingfors universitet.

Försvarshögskolan har utmärkta möjligheter, lokaler och stöd för att upprätthålla det fysiska välbefinnandet. Det skulle dock vara bra att mera systematiskt följa upp personalens och studerandenas psykiska välbefinnande och ork. Verksamheten som stöder detta välbefinnande borde vid sidan av stödet för det fysiska välbefinnandet utvecklas aktivare än i nuläget.

 

Uppmärksamhet bör fästas vid forskningens genomslag

Försvarshögskolan är en eftertraktad samarbetspartner både nationellt och internationellt. Finlands anslutning till Nato har ytterligare ökat intresset för Försvarshögskolan. Högskolans nätverk, där det ingår andra högskolor, andra myndigheter och internationella samarbetspartner, är mångsidiga och stöder utvecklingen av verksamheten. Försvarshögskolans forskare är aktiva och synliga i olika medier både i Finland och internationellt.

För att öka forskningens genomslagskraft ska Försvarshögskolan i större utsträckning än för närvarande uppmuntra forskare att göra sampublikationer med både finländska och internationella forskare. Det skulle också vara bra om högskolan utvecklade sina sätt att följa upp forskningens genomslagskraft. Försvarshögskolan kunde också i större utsträckning än i nuläget stödja sina forskare då de ansöker om internationell forskningsfinansiering för att stärka resursbasen.

Försvarshögskolan har identifierat hållbar utveckling och ansvarsfullhet som sina utvecklingsområden. Auditeringsgruppen uppmuntrar högskolan att vidareutveckla dessa områden samt att konkret genomföra dem i hela högskolan.

Försvarshögskolan godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Försvarshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att Försvarshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors