Utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utvärderat hur bra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fungerar, vilka effekter den har och hur dess mål har uppnåtts. Modellens framgång utvärderades särskilt med betoning på barns och ungas erfarenheter. Syftet med utvärderingen är att ta fram information om hur målen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har uppnåtts, hur modellen fungerar och vilka effekter den har. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid barns och ungas erfarenheter och åsikter. I utvärderingen beaktas också de synpunkter och erfarenheter som kommuner och olika lokala nätverk av aktörer har vad gäller modellen. Genom utvärderingen får man information om hur barn och unga ser på och upplever modellen samt om hur deras delaktighet och aktivitet beaktas i planeringen och genomförandet av verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I utvärderingen beaktas erfarenheterna från barn och unga i olika åldrar och den regionala täckningen.

NCU genomför utvärderingar mot avgift till undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen genomförs från 1 september 2022 till 30 mars 2023.

Inspelning av resultatpresentationen (på finska) 25.4.2023 - YouTube

Utvärderingsrapport ”Meningsfull fritid, kompisar och koordinering – En utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet”(på finska, sammandrag på svenska)

Mera information av utvärderingen:

Pressmeddelande: Rapport om utvärderingen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet: Samverkan med hobbyledare får barn och unga att engagera sig i hobbyer

Pressmeddelande NCU (på finska)

Pressmeddelande undervisnings- och kulturministeriet

Tanja Laimi

Tanja Laimi

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5567 Helsingfors