Social samhörighet – Forskningsprojekt

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Tre skolelever går omkring med ryggsäckar.
Bild: GagliardiPhotography/Shutterstock.com

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) deltar i det omfattande forskningsprojektet Social samhörighet, i vilket femteklassister och deras lärares erfarenheter av mobbning och fördomar kartläggs. Målet med projektet är att utreda utbredningen och uppkomsten av attityder gällande diskriminering och mobbning. I forskningsprojektet utvärderas också de workshops angående fördomar som arrangeras av föreningen Walter ry. Dessa workshops erbjuds till en del av de deltagande skolorna. Forskargruppen bakom projektet kommer från Aalto-universitetet och Harvard University.

Den enkätundersökning som besvaras av femteklassister och deras lärare som en del av forskningsprojektet genomförs av NCU. Enkäterna förverkligas i samarbete med Åbo Universitets forskningsinstitut för utbildningsanalys. Den första enkäten besvarades under hösten 2021 av dåvarande femteklassister. På basis av feedback gällande enkätens utformning gjordes vissa ändringar och samma elever och lärare svarade på enkäten på nytt under våren 2022. Den andra undersökningen genomfördes under läsåret 2022-2023. Nästa undersökning kommer att genomföras under läsåren 2023-2024 och 2024-2025 för elever i årskurs 5 och deras lärare.

Den data som samlas in genom enkätundersökningarna kompletteras med registerdata från Utbildningsstyrelsens Koski-databas, antagningsregistret, skolornas register och Statistikcentralens registerbaserade undersökningsmaterial. Registerdata används bland annat för att förverkliga uppföljningsundersökning över en längre tid.

All data som samlas in som en del av forskningsprojektet behandlas konfidentiellt och dataskyddsrisker minimeras. Forskningsresultaten presenteras så att det inte går att identifiera enskilda personer eller skolor.

Som ansvarig ledare för forskningsprojektet fungerar professor Matti Sarvimäki från Aalto-universitetet och som projektchef utvärderingsexpert Niina Nurkka från NCU.

Tilläggsinformation om projektet:

Utvärderingsexpert Niina Nurkka
yhteenkuuluvuus@karvi.fi
+358 29 533 5573