Auditering av Savonia-ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Savonia-ammattikorkeakoulu fick vid auditeringen som genomfördes av NCU en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 maj 2022. Savonias kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för högskolornas kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna. Savonias styrkor i utvecklingen av verksamheten och kvalitetshanteringen är strategiorientering, tillgänglighet och öppenhet.

Utvecklingsarbetet är målmedvetet och effektivt och den information som verksamhetsstyrningssystemet genererar utnyttjas i hela organisationens verksamhet för att hantera och utveckla kvaliteten. Savonia utnyttjar och förädlar uppföljningsinformation på ett lyckat sätt för att främja genomslagskraften i samhället.

Savonia fick ett utmärkt omdöme av auditeringsgruppen för utvärderingsområdet En nyskapande högskola med genomslagskraft: (II). Enligt auditeringsgruppens ordförande Kati Komulainen Savonias vision att vara den mest ansvarsfulla högskolan med genomslag förenas på ett naturligt sätt med FN:s mål för hållbar utveckling och visionen lever fint i högskolans vardag. Visionen är ambitiös och tydlig och högskolegemenskapen har förbundit sig att förverkliga den.

Savonias strategiska mål är i linje med Norra Savolax landskapsprogram, vilket stöder yrkeshögskolan i att ta en roll i regionutvecklingen som markeras genomslag och ansvar. Savonia deltar aktivt och leder de samarbetsnätverk som är viktigast för Norra Savolax. Den strategiska planeringen tillsammans med landskapsaktörerna stöder en stabil regionutveckling och kompetensbaserad tillväxt i hela Norra Savolax.

- Auditeringsgruppen är övertygad och imponerad av det regionala påverkansarbetet som utförs vid Savonia. Savonias aktiva verksamhet i nätverk som är viktiga för Norra Savolax och det förtroende som uppnåtts bland centrala intressentgrupper är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Kati Komulainen, auditeringsgruppens ordförande och rektor vid Vaasan ammattikorkeakoulu.

Arbetslivsrelevansen i Savonias utbildningar är stark och utvecklas ständigt

Enligt auditeringsgruppen identifieras och erkänns arbetslivsrelevansen som en tydlig del av utbildningarna både i Savonias verksamhetsmiljö och inom högskolan. Savonia utvecklar sin utbildning interaktivt med externa intressentgrupper och FUI-verksamheten kopplas i undervisningen på ett planerat och innovativt sätt. Savonias verksamhetskultur stöder nyskapande och uppmuntrar till experimenterande utveckling. Djärvheten som värde har spridits på alla organisationsnivåer och den konkretiseras bland annat i form av uppmuntran till innovativt utnyttjande av ny teknologi i FUI-verksamheten och examensutbildningen.

Genomförandet av kompetensbaserade högskolestudier borde utvecklas systematiskt

Enligt auditeringsgruppen är de centrala utvecklingsområdena vid Savonia att säkerställa att det kompetensbaserade angreppsättet förverkligas i alla utbildningar och att fastställa följande utvecklingsfas i verksamhetsstyrningssystemet. Auditeringsgruppen föreslår också att Savonia tar en starkare roll som den aktör som ansvarar för landskapets prognostisering på medellång och lång sikt. En verksamhetsform i denna strävan kunde vara ett prognostiseringsforum ledd av Savonia.

Dessutom uppmuntrar auditeringsgruppen Savonia att stärka sina åtgärder för att uppnå sina mål för internationalisering bland annat genom att fästa uppmärksamhet vid förverkligandet av det internationella samarbetet inom alla kompetensområden och genom att satsa på internationellt alumnsamarbete och kommunikation med studerande. Det finns också skäl att utveckla olika sätt för dialog med studerandegemenskapen vid Savonia och utnyttja de studerandes erfarenheter i utvecklingen av utbildningen.

Savonia är en innovativ och framtidsorienterad partner för kontinuerligt lärande

Savonia valde Kontinuerligt lärande utifrån efterfrågan som ett utvärderingsområde för auditeringen. Savonia har starkt kopplat kontinuerligt lärande till sin strategi och vision, vilket enligt auditeringsgruppen skapar en stark grund och riktlinjer för utvecklingsarbetet. Kontinuerligt lärande och FUI-verksamheten stöder varandra och idéer som producerats inom FUI-verksamheten utnyttjas interaktivt i utvecklingen av examensutbildningen.

Savonia uppmuntras att i större utsträckning utnyttja lyckade genomföranden av och verksamhetsmodeller för kontinuerligt lärande i utvecklingen av sin verksamhet. Till exempel kunde skapandet av en processmodell på Savonia-nivå utifrån lyckade processer för kontinuerligt lärande främja utvecklingen av nya utbildningsprodukter. Det är skäl att utveckla och rikta utbildningarna för kontinuerligt lärande även till den internationella marknaden för att uppnå de strategiska målen.

Savonia-ammattikorkeakoulu fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Savonia beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att Savonias verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.  Auditeringens fokus ligger på de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan med samhället. Utvärderingskriterierna som tillämpades vid auditeringen har publicerats i NCU:s auditeringshandbok. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsgrupp:

• Rektor Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (pj.)
• Expert Perttu Jämsén, Sitra
• Överlärare Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
• Studerande Anette Pottonen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s auditeringsplattform.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors