Auditering av Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Seinäjoen ammattikorkekoulu (SeAMK) fick vid auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 26.1.2022. SeAMKs kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för högskolornas kvalitetshantering och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

SeAMKs styrkor i utvecklingen av verksamheten och kvalitetshanteringen är bland annat mångprofessionella handlednings- och stödtjänster som främjar studerandenas övergripande välbefinnande, ett lednings- och kvalitetssystem som stöder regionutvecklingen samt en stark sammankoppling mellan strategin och kvalitetssystemet. SeAMK bedriver också ett tätt samarbete med aktörerna i regionen för planeringen av kontinuerligt lärande.

SeAMK fick omdömet utmärkt för utvärderingsområdena En nyskapande högskola med genomslagskraft (II) och En utvecklingsorienterad och välmående högskola (III). Enligt auditeringsgruppens ordförande Asta Wahlgrén främjar SeAMKs kvalitetssystem på ett utmärkt sätt genomförandet av strategin. SeAMK erbjuder också omfattande och mångsidiga möjligheter för personalen att utveckla sin kompetens:

"SeAMKs kvalitetssystem förtydligar och effektiviserar verksamheten samt stöder styrningen av olika delar av organisationen och på alla nivåer. Som auditeringsgrupp blev vi övertygade och imponerade av SeAMKs verksamhetskultur, som uppmuntrar och sporrar till kompetensutveckling".

SeAMKs lednings- och kvalitetssystem stöder enligt auditeringsmaterialet också regionutvecklingen och förnyelsen av näringsstrukturen i hela landskapet SeAMK har byggt upp verksamhetsmodeller och FUI-verksamhetsformer som inverkar positivt på regionutvecklingen och förnyelsen av näringsstrukturen. SeAMK utvecklar dessa verksamheter kontinuerligt utifrån behoven i regionens arbets- och näringsliv och högskolans företagaranda, mångsidiga verksamhetsformer och omfattande nätverk stöder högskolans innovativa försökskultur.

En stark integration av undervisningen och FUI-verksamheten garanterar en utbildning som grundar sig på aktuella forskningsresultat och arbetslivets behov

SeAMK har framgångsrikt involverat undervisningspersonal och studerande i såväl omfattande FUI-projekt som uppdrag från arbetslivet. Forskningsbaserad kunskap länkas till utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. Detta är i linje med SeAMKs pedagogiska modell för lärande, Oppiminen SeAMKissa, som stöder planeringen och genomförandet av kompetensbaserad utbildning. Externa intressentgrupper, nyckelpartner och nätverk deltar aktivt i SeAMKs kvalitets- och strategiarbete och skapar ett betydande mervärde för både högskolan och intressentgrupperna.

SeAMK behöver utveckla sina respons- och uppföljningsprocesser

Enligt auditeringsgruppen är SeAMKs centrala utvecklingsområde att utvärdera utvecklingsåtgärders effekter som berör undervisningen, stärka samarbetet med regionens mikro- och småföretag samt stärka uppföljningen och kommunikationen av utvecklingsåtgärderna för kvalitetssystemet.

Utvecklingen av responsprocessen för studerande kräver att SeAMK bland annat satsar på hur man ger de studerande återkoppling på deras respons. Auditeringsgruppen uppmanar också SeAMK att fästa uppmärksamhet vid bedömningen av de studerandes lärande och hur de uppnår kompetensmålen som en del av bedömningen av utbildningens effekt. SeAMK ska utvärdera och mer systematiskt än i nuläget följa upp hur kompetensmålen för utbildningen uppnås. Yrkeshögskolan borde på ett mera omfattande sätt ta de utvecklingsidéer som studerande i internationella examensutbildningar har i beaktande för att högskolans vision Internationell, företagande SeAMK – den bästa högskolan för studerande ska förverkligas ännu bättre.

En stark koppling till arbetslivet syns i SeAMKs tjänster för kontinuerligt lärande – godkännande av kompetenser från arbetslivet borde utnyttjas mera

Utvärderingsområdet som SeAMK valde var planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande.  Samarbetet med aktörerna i regionen för planeringen av kontinuerligt lärande är aktivt och i det beaktas arbetslivets och alumners behov. SeAMK har även identifierat utvecklingsbehoven för kontinuerligt lärande och reagerat på dem genom att förtydliga organiseringen av kontinuerligt lärande. Kopplingen mellan kontinuerligt lärande och yrkeshögskolans strategi är tydlig. SeAMK kommunicerar mångsidigt till olika målgrupper om servicehelheten för kontinuerligt lärande.

I fortsättningen borde SeAMK utveckla processerna och praxisen för godkännande av kompetenser från arbetslivet med beaktande av servicehelheten för kontinuerligt lärande. Helheten kontinuerligt lärande och vilka möjligheter den innebär bör förtydligas för tjänsternas målgrupper och examensstuderande och utbudet utvecklas så att det blir mer kundorienterat.

Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Auditeringsrapporten kan läsas på den digitala auditeringsplattformen för Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Mer information:

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors