Valssis bakgrund och utveckling

Småbarnspedagogik

Valssi är en del av den nationella utvärderingshelheten för småbarnspedagogiken. Valssi utvecklas inom projektet Stöd för kvalitetshantering hos anordnare av småbarnspedagogik åren 2020–2023. För den innehållsmässiga utvecklingen ansvarar en expertgrupp som tillsatts för projektet, och för den tekniska utvecklingen ansvarar CSC i samarbete med NCU och undervisnings- och kulturministeriet.

Vad är Valssi?

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem vars syfte är att stödja er som ordnar och producerar tjänster i er utvärderingsuppgift. Valssi är en mångsidig digital tjänst som grundar sig på forskningsbaserade utvärderingsblanketter. Med hjälp av blanketterna kan man samla in information, rapportera om den information som samlats in, sammanställa den information som producerats genom diskussion samt publicera aktörens lagstadgade utvärderingsresultat.

Valssis användargränssnitt och alla utvärderingsblanketter i systemet finns på både finska och svenska. NCU erbjuder stöd för att införa Valssi och genomföra utvärderingsprocesserna.

Det stadgas om Valssi i Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering paragrafen 7a och 7b. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023. Med den blev införandet av systemet och användningen av Varda möjlig som källa till bakgrundsinformation som behövs för utvärdering.

Vad gör man med Valssi?

Via Valssi kan kommunala och privata organisationer inom småbarnspedagogiken och daghem ta i bruk mångsidiga verktyg för att utvärdera såväl strukturer som stöder småbarnspedagogiken som kärnprocesserna.

Med hjälp av Valssi kan insamlingen av information om nivån på genomförandet av verksamheten genomföras smidigt i hela organisationen. Efter att insamlingen av information har avslutats kan man få en aktörsspecifik utvärderingsrapport från Valssi, det vill säga en kvantitativ sammanfattning av respondenternas självutvärderingar. Rapporten granskas och diskuteras tillsammans både i organisationens ledning och på daghemmen.

Vi erbjuder de daghem som använder Valssi stöd och en verkstadsmodell för diskussion och reflexion utifrån utvärderingsrapporten. På daghemmen fastställer personalen tillsammans med föreståndaren de centrala styrkorna och utvecklingsobjekten i anslutning till det tema som ska utvärderas, kommer överens om utvecklingsåtgärder och hur de ska följas upp. Föreståndaren sparar verksamhetsställets sammanfattning i Valssi och informerar vårdnadshavarna om resultaten.

I organisationens ledning kan man utöver utvärderingsrapporten även granska de sammanfattningar som daghemsföreståndarna sparat samt annan information om organisationen, till exempel enkäter om kundservice. Utifrån informationen identifierar man styrkor och utvecklingsobjekt som gäller hela organisationen samt utarbetar åtgärds- och uppföljningsplaner. När utvärderingen har avslutats publiceras utvärderingsresultaten i Valssi och hela organisationen, vårdnadshavarna, intressentgrupperna och beslutsfattarna informeras om dem.

Vem använder Valssi?

Valssi innehåller olika användarprofiler: administratörer, huvudanvändare, genomförare och respondenter. Administratörerna ansvarar för systemets funktion, till exempel NCU.

Huvudanvändarna är personer som ansvarar för småbarnspedagogikens kvalitet och utvecklingen av den inom organisationen. Huvudanvändarna kan utnyttja Valssi som en del av organisationens kvalitetshantering. Huvudanvändarna kan ta i bruk Valssis utvärderingsverktyg, granska utvärderingsrapporter från enskilda aktörer och de sammanfattningar som verksamhetsställena producerat och slutligen spara utvärderingsresultaten. Rätten att bli huvudanvändare av Valssi beviljas inom kommuner av den aktör som är ansvarig användare av Studieinfo och inom privata tjänsteproducenter av Utbildningsstyrelsen. Huvudanvändaren beviljar huvudanvändar- och genomförarrättigheter inom sin organisation.

Genomförarna är daghemsföreståndare som ansvarar för att genomföra utvärderingsprocessen på sitt verksamhetsställe. Daghemsföreståndarna skickar utvärderingsblanketterna till personalen och stöder personalen i olika skeden av utvärderingen. Tillsammans med personalen identifierar föreståndarna styrkor och utvecklingsobjekt enligt det tema som ska utvärderas, utarbetar en utvecklingsplan och följer upp hur den genomförs.

Respondenterna är personal som ansvarar för fostran och undervisning på daghemmen och vars uppgifter har sparats i Varda. Respondenterna behöver inte logga in i Valssi, men för att kunna använda Valssi förutsätts att daghemsföreståndarnas och de anställdas e-postadresser för arbetet har sparats i Varda. Utvärderingsblanketterna för familjedagvårdare och deras möjlighet att besvara dem kommer att utvecklas i framtiden. Det planeras också utvärderingsblanketter för vårdnadshavare och dessa kommer att tas i bruk i ett senare skede, både på finska, svenska och andra språk.

Teoretisk bakgrund

  • Offentlig wiki om den tekniska utvecklingen av Valssi: Länk

År 2018 publicerade NCU ett dokument som innehåller analys av faktorer som inverkar på småbarnspedagogikens kvalitet. Analysen byggde på lagstiftning, styrdokument och forskning. Samtidigt publicerades kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken. De beskriver väsentliga och eftersträvade egenskaper hos högklassig småbarnspedagogik. Mer information om dokumentet, den teoretiska bakgrunden och centrala begrepp för utvärderingen finns här: Länk.

 

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors