Longitudinell utvärdering av lärresultaten, årskurs 1–9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Illustration.
Bild: Rodeo

Den longitudinella utvärderingen av lärresultat startade i årskurs 1 år 2018. Med hjälp av utvärderingen följer NCU upp elevers kunskapsutveckling i förhållande till läroplansgrunderna genom hela den grundläggande utbildningen. Utvärderingen ger information om elevers kunskaper i modersmål och litteratur (svenska, finska eller svenska/finska som andra språk) och i matematik.  

FRÅGOR SOM STÄLLS OFTA

 

Tidtabell

Elevernas kunskaper har utvärderats i början av årskurs 1 under de första skolveckorna hösten 2018. Samma elevers kunskaper utvärderades sedan i årskurs 3 hösten 2020. 

Våren 2024 är utvärderingen framme vid det tredje skedet, då elevernas kunskaper utvärderas i slutet av årskurs 6. 

Deltagare

Ungefär 8 000 elever från olika håll i Finland deltar i den longitudinella utvärderingen. Eleverna är utvalda från olika regionförvaltningsområden. Både elever från finsk- och svenskspråkiga skolor deltar.

Genomförande

I varje skede av utvärderingen besvarar eleverna en uppgiftsserie som mäter deras kunskaper. Samtidigt samlar NCU in information om till exempel elevernas attityder till skolgången. Bakgrundsinformationen samlas in bland sampelskolornas lärare och rektorer. I de lägre årskurserna svarar också elevernas vårdnadshavare på enkäter. Dessutom samlas ett skrivprov in bland ungefär 500 elever. På det här sättet får NCU information om elevernas skrivutveckling.

 

Publikationer

Publikationer, årskurs 3:

Läget efter nybörjarundervisningen (2023)

Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana (2023)

Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen kolmannen luokan alussa (2021)

Infografer, årskurs 3:

Tidigare material:

Publikationer, årskurs 1:

Resultat för de finlandssvenska skolorna i årskurs 1 finns här: 

Läget vid skolstarten (2020)

Alkumittaus – matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa (2019) (länken kommer att uppdateras)

Alkumittauksen syventäviä kysymyksiä (2020)

 

Dataskydd i utvärderingen:

Annette Ukkola

Utvärderingsexpert
Nybörjarundervisningen, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5548 Helsingfors
Chris Silveström

Chris Silverström

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning
+358 29 5335563 Helsingfors
Matti Suomilammi

Matti Suomilammi

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5575 Helsingfors