Longitudinell utvärdering av lärresultaten, årskurs 1–9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Illustration.
Bild: Rodeo

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför den första fasen av en longitudinell utvärdering av lärresultaten under åren 2016–2020. Utvärderingen ger information om elevers kunskaper i modersmål och litteratur (svenska, finska eller svenska/finska som andra språk) och matematik. Den bygger på Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

Utvärderingens inledande mätning genomfördes hösten 2018. I mätningen deltog 7770 elever, som började i första klass. Av dem gick 868 i svenskspråkiga skolor.

Elevernas kunskaper utvärderades också i början av årskurs 3 hösten 2020. Utvärderingsresultaten bygger på 8046 elevers resultat. Av dem gick 982 elever i de 54 svenskspråkiga skolorna som ingick i samplet.

Inom ramen för utvärderingsprojektet är det möjligt att senare utvärdera elevernas lärresultat och kunskapsutveckling vid det andra etappmålet (efter årskurs 6) och i slutet av den grundläggande utbildningen (årskurs 9) – och på andra stadiet eller inom högskoleutbildningen.

Publikationer

NCU har i januari 2023 gett ut en publikation på svenska som handlar om svenskspråkiga skolor. Fokus i rapporten ligger på elevernas kunskaper och deras kunskapsutveckling mellan årskurs 1 och början av årskurs 3. Kunskaperna har studerats i förhållande till olika bakgrundsvariabler, som t.ex. hemspråk, fritidsaktiviteter och vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund.

Den nationella rapporten som gavs ut samtidigt gällde den nationella kunskapsutvecklingen under nybörjarundervisningen. Dessutom presenteras olika bakgrundsvariablers samband med kunskaperna i modersmål och matematik samt med kunskapsutvecklingen under de första skolåren.

Publikationer, årskurs 3:

Läget efter nybörjarundervisningen (2023)

Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana (2023)

Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen kolmannen luokan alussa (2021)

Infografer, årskurs 3:

Tidigare material:

Publikationer, årskurs 1:

Resultat för de finlandssvenska skolorna i årskurs 1 finns här: Läget vid skolstarten (2020)

Titta gärna också på våra svenskspråkiga infografer: 

Alkumittaus – matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa (2019) (länken kommer att uppdateras)

Alkumittauksen syventäviä kysymyksiä (2020)

Kontaktpersoner vid NCU

Annette Ukkola, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5548 (projektledare)
Chris Silverström, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5563 (svenskspråkiga skolor)

Matti Suomilammi, fornamn.efternamn@karvi.fi; tfn 029 533 5575

Dataskydd i utvärderingen: