Utvärdering av kvalitetshantering och stöd till utbildningsanordnarna

Yrkesutbildning
Illustration.
Bild: padu_foto/Shutterstock.com

Inom yrkesutbildningen har kvalitetshanteringen och utvärderingen av kvalitetshanteringen utvecklats långsiktigt i Finland sedan 1990-talet. Utvecklingen har styrts av såväl nationella riktlinjer som Europeiska unionens riktlinjer, såsom lagen om yrkesutbildning (531/2017), Kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen 2011–2020 och uppdateringen av den, kvalitetshanteringsrekommendationerna för yrkesutbildning och läroavtalsverksamhet samt den gemensamma europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET) och kompletteringen av den (EQAVET+).

Inom kvalitetshanteringen är NCU:s uppgift att producera information om tillståndet i kvalitetshanteringssystemen hos anordnarna av yrkesutbildning (utvärdering av kvalitetshanteringssystem) och stödja utbildningsanordnarna i frågor som gäller kvalitetshantering och utvärdering.

Utvärderingarna av kvalitetshanteringssystem fokuserar på utbildningsanordnarens hela verksamhet och gäller alla anordnare av yrkesutbildning.

Stödet för utvärdering och kvalitetshantering omfattar bland annat stöd till utbildningsanordnarna för att kunna utnyttja utvärderingsinformationen, och stöd för att utveckla utvärderingskunskaperna och tillämpningen av utvärderingsmetoder.

Utvecklingen av kvalitetshanteringen inom yrkesutbildningen i Finland grundar sig både på nationella riktlinjer och på riktlinjer från Europeiska unionen som de nationella riktlinjerna baserar sig på.

Slutförda utvärderingar

Stöd för utvärdering och kvalitetshantering