Utvärdering av grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Yrkesutbildning

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning genomfördes under 2022–2023. Målet med utvärderingen var att ge information om hur väl de studerande hade uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de hade fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskade man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering, vars mål är att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gjorde självvärderingen i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen gjordes i januari och februari 2023. Utbildningsanordnare fick respons på sina egna resultat under våren 2023.

Nationella resultat publicerades i juni 2023. NCU ordnade ett webbinarium om utvärderingsresultaten tisdag 6.6.2022 kl. 13.00–15.30. Under webbinariet presenterades utvärderingens centrala resultat, utvecklingsrekommendationer och god praxis.

Huvudsakliga resultat av utvärderingen

Enligt resultaten av utvärderingen bedömde största delen av utbildningsanordnarna att processerna i anslutning till den pedagogiska verksamheten genomförs väl i de examina som utvärderades. Avtal om ansvarsfördelning och dokumentering av upprättandet och uppdateringen av PUK, identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens samt studerandenas framsteg i studierna enligt den egna tidtabellen genomförs väl. Utvecklingen av PUK-processen utifrån uppföljningen och utvärderingen genomförs dock endast måttligt hos flera utbildningsanordnare. Dessutom finns det behov av att utveckla arbetslivets deltagande i utarbetandet av PUK i fråga om lärande i arbetslivet hos flera utbildningsanordnare.

Arbetsplatshandledarens roll, uppgifter och ansvar är inte alltid tydliga i yrkesexamen för arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning. Det är också nödvändigt att öka samarbetet med läroanstalterna och arbetsplatshandledarna under arbetslivsperioderna, eftersom arbetsplatshandledarna behöver mer stöd av läroanstalterna i att handleda studerandena, följa upp kompetensutvecklingen och ge respons. Studerandena behöver också mer respons på sitt lärande och sin kompetensutveckling. Undervisnings- och handledningspersonalens pedagogiska kompetens är god, men lärarnas arbetslivskompetens behöver utvecklas särskilt i fråga om grundexamen i affärsverksamhet. Flera utbildningsanordnare behöver också utveckla säkerställandet och utvecklingen av arbetsplatshandledarnas kompetens.

Utbildningsanordnarna, arbetsplatshandledarna och studerandena är allmänt taget nöjda med yrkesprovsverksamheten. Nästan alla yrkesprov inom yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning och största delen av yrkesproven inom grundexamen i affärsverksamhet (89 %) genomförs i genuina arbetsuppgifter på arbetsplatserna. Yrkesproven bedöms oftast tillsammans med en lärare och en representant för arbetslivet. Drygt en tiondel av yrkesproven för grundexamen i affärsverksamhet har bedömts utan en representant för arbetslivet. Dessutom deltar representanter för arbetslivet sällan i bedömningen av yrkesprov vid läroanstalter.

Mätt enligt vitsorden i de yrkesinriktade och gemensamma examensdelarna har studerande som avlägger grundexamen i affärsverksamhet en mycket god kompetens. Av vitsorden i de yrkesinriktade examensdelarna (yrkesproven) var 41 procent berömliga (5) vitsord, 50 procent goda (3–4) vitsord och 9 procent nöjaktiga (1–2) vitsord. En fjärdedel av vitsorden i de gemensamma examensdelarna var berömliga, drygt hälften (55 %) goda och en femtedel nöjaktiga.

De viktigaste styrkorna i kompetensen hos studerande som utexaminerats från grundexamen i affärsverksamhet är grundläggande kunskaper i arbetsuppgifter inom handelsbranschen, såsom behärskande av centrala maskiner, apparater, program och applikationer samt digitala färdigheter. Kompetensutvecklingsbehoven gäller i synnerhet behärskande av teorikunskap samt matematisk kompetens och kommunikations- och interaktionsfärdigheter.

Centrala styrkor i kompetensen hos studerande som utexamineras från yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning är färdigheter i att handleda och leda arbetsgrupper samt ett processbaserat arbetssätt, såsom att verksamheten är planmässig och målinriktad samt att den utvecklas. I båda examina riktas utvecklingsbehoven mot digitala färdigheter och kompetens i anslutning till ansvarsfullhet.

Enligt utbildningsanordnarna ger utbildningen utmärkta färdigheter att få sysselsättning på arbetsplatser inom branschen, särskilt för dem som utexamineras från yrkesexamen för arbete som teamledare och specialyrkesexamen i företagsledning, men också från grundexamen i affärsverksamhet. Drygt en tiondel av anordnarna bedömde att grundexamensstuderandenas färdigheter för fortsatta studier vid högskola var otillräckliga.

Infografer med de huvudsakliga resultaten av utvärderingen (på svenska)

Infograf: grundexamen i affärsverksamhet (PDF)

Infograf: yrkesexamen i arbete som teamledare och specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning (PDF)

Utvärderingsrapport (på finska)

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare samt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Material som presenterades i webbinariet

Inspelning av webbinarium (på finska) (Youtube)

Presentationen av resultaten av utvärderingen (på finska) (PDF)

YTO-opintojen henkilökohtaistaminen kaksoistutkinnossa, Mika Orenius (PDF)

Annat material

Presentationen av informationsevenemanget 24.11.2022 (på finska) (PDF)

Självvärderingsblanketten på svenska (PDF)

Mer information

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors