Auditering av Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2021

Högre utbildning

Vid en auditering som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med 24.2.2021. Xamks kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolorna och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Xamks styrkor i utvecklingen av verksamheten och kvalitetshantering  är en stark roll som regional utvecklare, ett smidigt grepp om utvecklingsobjekten samt ett kvalitetssystem som grund för utvecklingen av verksamheten. Den enhetliga verksamhetskulturen som skapats hos Xamk efter fusionen stöder förverkligandet av högskolans mål för genomslagskraft. Xamks kvalitetssystem är starkt kopplat till Xamks strategiska mål, och den kunskap som produceras utnyttjas mångsidigt i ledningen och utvecklingen av verksamheten.

Xamks Pedagogiska utvecklingsprogram skapar enhetlighet i utvecklingen av utbildningar och riktar verksamheten mot framtiden. Utbildningens styrkor är bland annat arbetslivskontakter, ett brett utbud av kontinuerligt lärande, mångsidiga inlärningsmiljöer samt omfattande stöd- och välfärdstjänster för studerande. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen och Xamk hade valt Henan University (Kina) till samarbetspartner. Tillsammans med universitetet bearbetades frågor kring studerandens studieväg.

Auditeringsgruppens ordförande Jaana Ignatius, chef vid yrkeshögskolan Laurea, kommenterar auditeringen på följande sätt:

”Vi var imponerade av hur man i kvalitetsarbetet har lyckats skapa enhetliga verksamhetssätt och praxis för systematisk utvärdering och utveckling av verksamheten. Enhetliga tillvägagångssätt har utgjort grunden för en inkluderande, interaktiv och smidig kvalitetskultur som skapar en stark regional genomslagskraft.”

Förfarandena för kvalitetshantering och verksamhetsutveckling är resultatet av långsiktigt arbete

Xamk fick ett utmärkt betyg av auditeringsgruppen för utvärderingsgsområdet ”En utvecklingsorienterad och välmående högskola”. Kvalitetshantering i Xamk stöder sig på en systematisk, långsiktig och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Kvalitetshanteringen grundar sig på att kombinera god praxis från de sammanslagna högskolorna. Xamk har mångsidiga förfaranden för personalutveckling och arbetshälsa samt ett brett utbud av personalutbildning. Dessutom har personalen möjlighet till perioder i arbetslivet och företagshälsovården är omfattande.

Hantering av kundrelationer och internationalism som utvecklingsobjekt

Xamk samarbetar aktivt med ett omfattande nätverk av intressentgrupper. Utvecklingen av hanteringen av kundrelationer har inletts, men arbetet pågår tills vidare. Därför är Xamks regionala utvecklingsarbete delvis spritt och splittrat. Auditeringsgruppen rekommenderar att arbetet med att utveckla hanteringen av kundrelationer fortsätter för att regionutvecklingens genomslagskraft ska utvecklas ytterligare. Dessutom rekommenderas att intressentgrupperna deltar på ett mångsidigare sätt i planeringen och utvecklingen av utbildningen samt i prognostiseringsarbetet, i synnerhet när det gäller företagssamarbetspartner.

Auditeringsgruppen rekommenderar att internationaliseringen i fortsättningen beaktas starkare i planeringen av utbildningen och utvecklingen av inlärningsmiljöerna. Xamk har satt som mål att fungera som en genuint internationell högskola och inlett utvecklingsåtgärder för att uppnå målet.

Mervärde för verksamheten från mångsidiga inlärningsmiljöer

Det valfria utvärderingssområdet som Xamk valde var inlärningsmiljöer som stöder integrationen av undervisningen och FUI. Xamk har flera mångsidiga inlärningsmiljöer inom sina centrala utbildningsområden. FUI-verksamhetens höga volym främjar effektivt integrationen av undervisningen och FUI-verksamheten. Även en interaktiv verksamhetskultur samt stödstrukturerna för FUI-verksamheten, såsom projektverksamhetens elektroniska Hansa-system och modell för arbetslivspedagogik, främjar integrationen av funktionerna.

I fortsättningen bör undervisningspersonalen göras mer delaktig redan i planeringen av projekten. Högskolan måste ständigt se till att inlärningsmiljöerna är dynamiska och motsvarar arbetslivet. Högskolan bör även säkerställa att smidiga verksamhetsmodeller som utvecklats inom en del av utbildningsområdena kan spridas så att de kan utnyttjas i större utsträckning inom Xamk. Dessutom rekommenderar auditeringsgruppen att Xamk definierar internationaliseringsmålen och åtgärderna på ett heltäckande sätt även för utvecklingen av inlärningsmiljöerna samt integrationen av FUI-verksamheten och undervisningen.

Auditeringsrapport av Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (på finska)

Mer information:

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5501 Helsingfors