Auditering av Metropolia Ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Metropolia Ammattikorkeakoulu blev godkänd i NCU:s audetering – styrkorna ett inkluderande verksamhetskultur och måndsidiga inlärningsmiljöer

Yrkeshögskolan Metropolia klarade auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsvärdering (NCU). Metropolia fick särskilt beröm från auditeringsgruppen för en tydlig strategi som är etablerad bland personalen. Som en princip för kontinuerlig utveckling är PDCA-cykeln en hörnsten i Metropolias kvalitetsarbete. Innovationshubbarna fungerar som en exceptionellt bra utvecklingsplattform för innovation och ekosystemtänk.

Utbildning stöder målinriktat lärande

Metropolia fokuserar på studerandecentrerad undervisning, individuella lärprocesser samt mångfalden bland studerande och deras behov. Högskolan erbjuder de studerande en tillräckligt solid ämnesspecifik kärna, vilket gör det möjligt för dem att nå de planerade lärresultaten.  De studerande är väl integrerade i arbetslivet och har möjlighet till lärande i autentiska lärmiljöer.

Metropolia följer kontinuerligt med de studerandes lärprocesser, och man hanterar problem och svårigheter i samarbete med de studerande, studietjänsterna och akademikerna. Studerande och utomstående intressentgrupper deltar i utbildningsplaneringen, främst i de rådgivande styrelserna för examensprogram och skolor. De utomstående intressentgrupperna och de studerande bör dock vara med delaktiga i den evidensbaserade förbättringen av examensprogrammen.

”Metropolias anda” uppmuntrar till en kreativ atmosfär

Metropolias mål att sätta människorna främst återspeglas i handlingarna. Auditeringsbesöket visade att den fenomenbaserade strategin, de enastående lokalerna och Metropolias anda uppmuntrar till och möjliggör kreativitet. Tendensen att skapa förslag till förbättringar med låg tröskel och en anda som främjar dialog framkom också.

Metropolias anda visade sig tydligt under auditeringsintervjuerna med personalen. Kontinuerlig förbättring är helt klart en del av tankesättet hos varje anställd. Det visade sig dock också att ansvaret för denna komplexa kvalitetsstyrning fortfarande behöver klargöras. Auditeringsgruppen rekommenderar en mer intensiv kommunikation om målen, verktygen och rollfördelningen för kvalitetssystemet på operativ nivå, säger Andreas Breinbauer, ordförande för auditeringsgruppen och rektor för Fachhochschule des BFI Wien, Österrike.

Innovationshubbarna fungerar som en kraftfull utvecklingsplattform för innovation och ekosystemtänk

Metropolia är en tvärvetenskaplig och konstnärlig gemenskap som utgör ett utmärkt tillfälle att utbyta idéer över sektorsgränserna. Innovationshubbarna fungerar som en bra utvecklingsplattform som bygger på innovation och ekosystemtänk. De utgör en utmärkt länk mellan FoUI och utbildning, vilket gynnar både de studerande och arbetslivspartnern.

Metropolia Ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och samverkan med samhället och verksamhetens genomslag. De utvärderingskriterier som tillämpades vid auditeringen finns tillgängliga i NCUs auditeringshandbok..

Auditeringsrapporten finns tillgänglig på NCU:s auditeringsplattform.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors