MapIE

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU deltar i det fyraåriga MapIE - Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education-projektet som en del av ett större forskarkonsortium. Projektet leds av Forskningscenter för utvärdering och inlärning (REAL) vid Tammerfors universitet. I forskningskonsortiet ingår också forskare från Centret för utbildningsevaluering (HEA) vid Helsingfors universitet och forskare från Oslo universitet, Göteborgs universitet, Goethe-universitetet i Frankfurt och Szegeds universitet.

MapIE är ett Horizon Europe-projekt. Projektet kommer att kartlägga, beskriva och analysera lokala, nationella och internationella longitudinella data för att förstå hur rättvisa och ojämlikhet i utbildning utvecklas i olika utbildningssammanhang som ett resultat av samspelet mellan enskilda studenters bakgrund, miljöegenskaper, olika metoder och varierande policy. Målet är att identifiera verksamhetspraxis och modeller som kan minska klyftorna i elevernas lärresultat. MapIE fokuserar på de nordiska och centraleuropeiska utbildningssystemen, som skiljer sig åt strukturellt när det gäller till exempel den ålder vid vilken eleverna gör skolval som påverkar deras efterföljande utbildningsvägar.

Projektet består av sju sammanhängande arbetspaket:

  • WP1 Project management
  • WP2 Literature review
  • WP3 Framework for data mapping
  • WP4 Data mapping and data management
  • WP5 Effective interventions and policies
  • WP6 Framework for future longitudinal studies
  • WP7 Dissemination, exploitation, communication

I projektet produceras först en systematisk litteraturöversikt, som kommer att publiceras för både en vetenskaplig publik och en bredare allmänhet. De longitudinella data som ska kartläggas kommer att beskrivas i en metadatabas som byggs upp under projektet och publiceras öppet på projektets webbplats. Tillgängliga forskningsdata analyseras både nationellt och i jämförande forskningsuppsättningar.

Resultaten av projektet kommer att publiceras i vetenskapliga och allmänna publikationer och vid olika evenemang som riktar sig till forskarsamhället, utbildningspolitiska beslutsfattare, offentliga myndigheter, skolor och media.  Slutligen gör vi ett förslag om hur longitudinella studier om utbildningsmässig ojämlikhet bör planeras i framtiden med hänsyn till både lokala förhållanden och bästa möjliga jämförbarhet på europeisk nivå.

Projektet finansieras av programmet HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06 med totalt 2 699 644,75 euro under perioden 1.3.2024 - 29.2.2028. Projektbeskrivningen finns tillgänglig i Cordis-databasen på adressen https://cordis.europa.eu/project/id/101132474.Projektets webbplats öppnas i maj 2024.

Funded by the European Union
Tampereen yliopisto
University of Helsinki
Finnish Education Evaluation Centre
University of Oslo
University of Gothenburg
Goethe Universität
University of Szeged

Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5559 Helsingfors