Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Småbarnspedagogik

NCU har utarbetat dokumentet Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. Publikationen utgör en teoretisk och begreppsmässig grund för kvalitetsutvärdering. Den gäller både den nationella och den lokala nivån. Den innehåller en modell för utvärdering och utveckling av kvaliteten, samt principer för utvärderingen. Dessutom finns en omfattande forskningsöversikt om vad kvaliteten i den finländska småbarnspedagogiken består av. Dokumentet innehåller också nationella kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken. Indikatorerna lägger grunden för hurdan den finländska småbarnspedagogiken borde vara för att dess kvalitet ska vara hög.

Syftet med dokumentet är att hjälpa anordnare och privata serviceproducenter som genomför självvärderingar med anknytning till kvalitetshantering så att de görs på ett systematiskt och målmedvetet sätt. I publikationen ingår också information om strukturella och innehållsmässiga utvärderingar av småbarnspedagogiken.

  • Grunder och rekommendationer: Länk
  • Sammanfattning: Länk 

Indikatorerna är inte i sig ett verktyg för utvärderingen, utan ger en forskningsbaserad grund för kvalitetens beståndsdelar, både på nationell och lokal nivå samt på den pedagogiska verksamhetens nivå. NCU utvecklar under åren 2020–2023 Valssi, som är ett utvärderingssystem för småbarnspedagogiken. Med Valssis hjälp kan man utvärdera hur målen för småbarnspedagogiken och småbarnspedagogikens kvalitet uppnås: Länk.

Mer information:

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors