Auditering av Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2023

Högre utbildning

Yrkeshögskolan Haaga-Helia godkändes i NCU:s auditering – yrkeshögskolans styrkor är aktiv användning av respons och arbetslivsorienterad utveckling

Yrkeshögskolan Haaga-Helia godkändes i Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU:s auditering. Haaga-Helia fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för sina kompetensinriktade utbildnings samt för ökningen av utbildnings relevans och samhällsinflytande i samarbete med arbetslivet.

Haaga-Helia ser sina utbildnings kompetensinriktning som en viktig kvalitetsstandard

Yrkeshögskolan Haaga-Helia har systematiska och inkluderande planeringsprocesser som säkerställer programmens arbetslivsrelevans. Detta är något som även studerandena och de regionala intressentgrupperna uppskattar. Haaga-Helia följer upp och utvärderar sina utbildnings systematiskt, utvecklar examensmålen och planerar utbildnings.

– Haaga-Helias utbildningsreform erbjuder flexibla utbildnings med individuella vägar i enlighet med enskilda studerandes behov. Detta möjliggör målinriktat lärande och studerandenas aktiva roll i sin lärprocess, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Karim Khakzar.

Haaga-Helia bör ändå fortsätta och utvidga sin satsning på att orientera internationella studerande i den finländska arbetsmarknaden. Eftersom den nya utbildningsreformen ännu är i övergångsskedet bör man följa upp den och förbättra den i synnerhet genom att utveckla kriterierna.

Regelbunden dialog med utomstående intressentgrupper gör det möjligt att identifiera trender och fenomen inom FUI-verksamheten.

Auditeringsgruppen anser att de nya arrangemangen inom ledningen av initiativ inom samhällspåverkan och FUI-projekt samt inriktandet av ansvaren tyder på att samhällspåverkan har en viktig roll i Haaga-Helias helhetsstrategi. Tydliga förfarandesätt i ansökan och genomförande av FUI-projekt stöder undervisnings- och forskningspersonalens motivation att förbinda sig till FUI-projekten. Haaga-Helia upprätthåller också värdefulla europeiska och internationella nätverk.

Beträffande detta rekommenderar auditeringsgruppen att man aktivt ska informera om till exempel European University Alliance Ulysseus möjligheter och fördelar inom Haaga-Helia och till utomstående intressentgrupper. Haaga-Helia bör också erbjuda personalen tillräckliga möjligheter att delta i FUI-verksamhet. Dessutom kräver FUI-projektens ledning och administration mer stöd.

Work&Study-modellen svarar på utbildningens, arbetslivets och det kontinuerliga lärandets framtida behov

Haaga-Helias ledning har förbundit sig till kvalitetssystemet och att utveckla det, och personalen är medvetna om Haaga-Helias mål. Studerandena och personalen uppmuntras att delta i att effektivera Haaga-Helias verksamhetssätt för att uppnå dessa mål. Överlag har Haaga-Helia skapat en positiv kultur för professionell utveckling, och högskolan stöder hela tiden personalens individuella kompetensutveckling. För att optimera nyttan av cykeln för Haaga-Helias kvalitetssystem ”Planera-Gör-Kontrollera-Lär dig&Utveckla-Kommunicera” borde ändå responsförfarandena systematiseras, och studerande och företag borde uppmuntras att ge respons aktivare.

Work&Study-modellen som utvecklats av Haaga-Helia motsvarar högskolans profil och strategiska mål. Modellen betjänar kompetensbaserat lärande och erbjuder verktyg för att fylla kompetensutvecklingens behov i framtiden. Haaga-Helia vill också utveckla modellen aktivt på basis av den respons som kommer in. Modellens utvecklingsprocess stöder Haaga-Helias innovativa organisationskultur.

Work&Study-modellens standarder och genomförande bör dock förenhetligas för att man ska kunna garantera öppna och jämlika kriterier för erkännande av kompetens. Haaga-Helia måste säkerställa att företagen som deltar har förbundit sig till att verkställa modellen i enlighet med de kompetensmål som fastställts för kurserna och att medverka i handledningen av studerande på ett sätt som stöder kompetensutvecklingen. Dessutom bör Haaga-Helia satsa på att utveckla personalens kompetens för att garantera att Work&Study tillämpas på ett jämlikt och enhetligt sätt.

Yrkeshögskolan Haaga-Helia blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Haaga-Helia beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att yrkehögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland år 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information:

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors