Haaga-Helia ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuutena palautteen aktiivinen hyödyntäminen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu läpäisi Koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnin. Haaga-Helia sai auditointiryhmältä erityiskiitosta osaamislähtöisistä tutkinnoistaan sekä koulutusohjelmien relevanssin ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisestä yhteistyössä työelämän kanssa.

Haaga-Helia pitää tutkintojensa osaamislähtöisyyttä tärkeänä laatustandardina

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa on systemaattiset ja osallistavat suunnitteluprosessit, jotka varmistavat tutkintojen työelämärelevanssin. Tätä arvostetaan myös opiskelijoiden ja alueellisten sidosryhmien keskuudessa. Haaga-Helia seuraa ja arvioi tutkintoja systemaattisesti, kehittää tutkintotavoitteita ja suunnittelee koulutusohjelmia.

– Haaga-Helian koulutusuudistus tarjoaa joustavia opintopolkuja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämä mahdollistaa tavoitteellisen oppimisen ja opiskelijoiden aktiivisen roolin omassa oppimisprosessissaan, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Karim Khakzar.

Haaga-Helian tulee kuitenkin jatkaa ja laajentaa panostustaan ​​kansainvälisten opiskelijoiden työmarkkinoille pääsyn tukemiseksi. Lisäksi, koska uusi koulutusuudistus on vielä siirtymävaiheessa, sitä tulee seurata sekä kiinnittää huomiota erityisesti kriteeristön toimivuuteen.

Säännöllinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa mahdollistaa TKI-toiminnan trendien ja ilmiöiden tunnistamisen

Auditointiryhmä katsoo, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen aloitteiden ja TKI-hankkeiden johtamisen uudelleenjärjestelyt sekä vastuiden uudelleen organisointi osoittavat, että yhteiskunnallisella vaikuttavuudella on tärkeä rooli Haaga-Helian kokonaisstrategiassa. Selkeät menettelytavat TKI-hankkeiden hakemisessa ja toteuttamisessa tukevat opetus- ja tutkimushenkilöstön motivaatiota sitoutua TKI-hankkeisiin. Haaga-Helia ylläpitää myös arvokkaita eurooppalaisia ​​ja kansainvälisiä verkostoja.

Tähän liittyen auditointiryhmä suosittelee, että esimerkiksi European University Alliance Ulysseuksen mahdollisuuksista ja eduista tiedotettaisiin aktiivisesti korkeakoulun sisällä sekä ulkopuolisille sidosryhmille. Haaga-Helian tulee myös tarjota henkilöstölle riittävästi mahdollisuuksia osallistua TKI-toimintaan. Lisäksi TKI-hankkeiden johtaminen ja hallinnointi vaatii lisää tukea.

Work&Study-malli vastaa tulevaisuuden koulutuksen, työelämän ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Haaga-Helian johto on sitoutunut laatujärjestelmään ja sen kehittämiseen, ja henkilöstö tuntee Haaga-Helian tavoitteet. Opiskelijoita ja henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan Haaga-Helian toimintatapojen tehostamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaiken kaikkiaan Haaga-Helia on luonut positiivisen kulttuurin ammatilliseen kehittymiseen ja tukee jatkuvasti henkilöstön yksilöllistä osaamisen kehittämistä. Haaga-Helian laatujärjestelmäsyklin ”Suunnittele-Tee-Tarkista-Opi&Kehitä-Kommunikoi” hyötyjen optimoimiseksi palautemenettelyt tulisi kuitenkin systematisoida ja opiskelijoita ja yrityksiä kannustaa antamaan palautetta aktiivisemmin.

Haaga-Helian kehittämä Work&Study-malli on Haaga-Helian profiilin ja strategisten tavoitteiden mukainen. Malli palvelee osaamispohjaista oppimista ja tarjoaa työkaluja osaamisen kehittämistarpeiden täyttämiseen tulevaisuudessa. Haaga-Helia myös kehittää mallia aktiivisesti saadun palautteen perusteella. Mallin kehitysprosessi tukee Haaga-Helian innovatiivista organisaatiokulttuuria.

Work&Study -mallin standardit ja toteutus tulisi kuitenkin yhdenmukaistaa, jotta voidaan varmistaa avoimet ja tasapuoliset kriteerit osaamisen tunnustamiselle. Haaga-Helian tulee varmistaa, että osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet toteuttamaan mallia kursseille määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti ja myötävaikuttamaan opiskelijoiden ohjaamiseen osaamisen kehittymistä tukevalla tavalla. Lisäksi Haaga-Helian tulee panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen Work&Studyn tasapuolisen ja yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi.

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Haaga-Helialle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Haaga-Helian toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.  Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on saatavilla Karvin digitaalisella auditointialustalla.

Lisätietoja:

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5513 Helsinki