Arviointisuunnitelma 2020–2023

Karvin tulevien arviointien aiheet ja aikataulut määritetään koulutuksen arviointisuunnitelmassa. Arviointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja se koskee kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Yksittäisten arviointien ja näiden aikataulun lisäksi arviointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat Karvin arviointien painopisteet eli keskeiset yhteiskunnalliset teemat kyseisen nelivuotiskauden ajan. Lue lisää Karvin arviointien painopisteistä

Tutustu suunnitelmaan toteutettavista arvioinneista vuosina 2020–2023: Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020–2023 

Arviointisuunnitelman laadinta 

Arviointisuunnitelman laadinnasta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa Karvin yhteydessä toimiva, valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto. Arviointisuunnitelman laatimisessa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä, ja mikä tahansa taho voi myös ehdottaa tulevien arviointien aiheita. Arviointisuunnitelmassa huomioidaan koulutusta koskevan kansallisen tietopohjan rakentuminen, aiemmin hankitun ja muiden toimijoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen ja yhteiskunnallisesti ajankohtaiset koulutusaiheet. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy ehdotuksen arviointisuunnitelmasta. 

Päivitykset arviointisuunnitelmaan 

Vaikka arviointisuunnitelma tehdäänkin neljäksi vuodeksi kerrallaan, voidaan siihen tehdä tarvittaessa myös muutoksia koulutuspoliittisten uudistusten ja muiden muutosten myötä. Esimerkiksi koronapandemian alkaessa suunnitelmaan lisättiin arviointi poikkeusolojen vaikutuksista oppimiseen ja vastaavasti joitakin arviointeja siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy muutokset arviointineuvoston ehdotuksen pohjalta. 

Arviointisuunnitelmaa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aina vähintään suunnitelmakauden puolivälissä. Tällöin käydään läpi toteutuneet arvioinnit ja niiden tulokset sekä käsitellään mahdolliset suunnitelmaan tulevat muutokset. 

Arviointisuunnitelmasta määrätään laissa: