Saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalun pilotti

Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kehittää arviointityökalun saamelaisen varhaiskasvatuksen laadun arviointiin. Työkalua kokeillaan kuudessa eri puolella Suomea sijaitsevassa kunnassa, joka järjestää saamelaista varhaiskasvatusta. Arviointityökalulla pyritään yhtenäistämään saamelaisen varhaiskasvatuksen laadun arviointia sekä tukemaan henkilöstöä ja johtoa arvioinnissa.

Arviointityökalun avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi arvioida omaa toimintaansa saamelaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisessa. Arvioinnin kohteena ovat saamelaisen varhaiskasvatuksen keskeiset teemat, kuten lasten saamen kielen kehityksen ja oppimisen tukeminen, luontoyhteys, perinteiset elinkeinot sekä yhteisöllisyys. Työkalu on kehitetty yhteistyössä saamelaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja Saamelaiskäräjien nimeämien asiantuntijoiden kanssa. Kehittämistyössä on huolehdittu siitä, että työkalun sisällöt mukailevat kansallista lainsäädäntöä ja varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja. Työkalu on saatavilla suomen lisäksi kaikilla saamen kielillä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalun pilotti eli kokeilu käynnistettiin lokakuussa 2022. Pilotin tavoitteena on testata, kuinka hyvin arviointityökaluun sisältyvä lomake tukee saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä. Lisäksi pilotissa kokeillaan, miten varhaiskasvatuksen eri yksiköistä ja kunnista kerättyä aineistoa voidaan raportoida ja hyödyntää henkilöstön itsearvioinnin tukena.

Pilotti tarjoaa osallistujille, kuten varhaiskasvatuksen järjestäjille, johtajille ja henkilöstölle mahdollisuuden kehittää laadun arviointia Karvin tukemana. Henkilöstön vastauksia ja heiltä kerättyä palautetta hyödynnetään arviointityökalun kehittämisessä. Lisäksi arviointityökalun pilotointi auttaa Saamelaiskäräjiä saamelaisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Pilotin toteutuksesta ja henkilöstön palautteesta julkaistaan raportti keväällä 2023.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalu tullaan liittämään osaksi parhaillaan kehitettävää digitaalista laadunarviointijärjestelmää Valssia. Lisätietoja Valssista löytyy Karvin nettisivuilta.

Saameksi:

Lisätietoja:

Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5556 Helsinki