Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi

Esi- ja perusopetus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti kiusaamisen vastaisten menetelmien arvioinnin vuosina 2021-2023. Arviointi oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Kiusaamisen vastaisilla menetelmillä tarkoitettiin tässä arvioinnissa sellaisia perusopetukseen suunnattuja menetelmiä, joiden tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen tai kiusaamisen jälkihoito, eli tarpeenmukaisen tuen järjestäminen kiusaamistilanteen jälkeen.

Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät. Arvioinnin tarkoituksena ei ollut asettaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai vertailla niiden paremmuutta, vaan levittää tietoa eri menetelmien hyvistä käytänteistä ja tuoda esiin niiden kehittämistarpeita.

Nyt toteutettu arviointi kohdistui perusopetuksessa käytössä oleviin kiusaamisen vastaisiin menetelmiin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kiusaamisen vastaisia menetelmiä arvioidaan myöhemmin.

Arvioinnin tulokset julkaistiin elokuussa 2022. Katso julkistamistilaisuuden tallenne: Kiusaamista ehkäisevien menetelmien arvioinnin julkaisutilaisuus 24.8.2022 - YouTube

Arvioinnin keskeiset tulokset julkaistiin tiivistelmäjulkaisussa. Laajempi raportti julkaistiin huhtikuussa 2023.

Lisäksi arviointituloksista tehtiin neljä tiiviimpää julkaisua:

Kiusaaminen näyttäytyy eri tavoin koulun henkilöstölle kuin oppilaille ja heidän huoltajilleen

Kiusaamiseen puuttuminen vaatii luottamuksellisen suhteen rakentamista koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien välille

Kiusaamisen vastaiset menetelmät auttavat jäsentämään koulun kiusaamisen vastaista työtä

Oppilaiden ja huoltajien roolia on tärkeää vahvistaa koulun kiusaamisen vastaisessa työssä

 

Tiedote huhtikuun julkaisujen yhteydessä 6.4.2023 Kiusaamiseen puuttumisen tapojen tulee näkyä enemmän koulujen arjessa
Tiedote elokuun julkistamistilaisuuden yhteydessä 24.8.2022 Kiusaamisen vastaiset menetelmät ovat tärkeä tuki kouluille – tuloksellinen käyttö edellyttää sitoutumista ja resursseja

 

Haku arviointiin päättyi joulukuussa 2021. Arviointiin haki mukaan 27 kiusaamisen vastaista menetelmää. Katso lista hakijoista alla olevasta tiedostosta. 

Valinta tehtiin hakemusten perusteella. Hakemuksia arvioitiin seuraavien osa-alueiden kautta:

 • Menetelmän tavoite ja kohderyhmä
 • Menetelmän viitekehys ja tavoitellut vaikutukset
 • Menetelmän toimintatavat
 • Menetelmän yhteys opetussuunnitelman perusteisiin
 • Menetelmän saavutettavuus (materiaalit ja koulutus)
 • Menetelmän seurantamekanismi
 • Menetelmän arviointi ja kehittäminen
 • Näyttö menetelmän vaikutuksista

Osa-alueiden ohella menetelmiä arvioitiin kokonaisuutena. Koska arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin, valittiin arviointiin mukaan menetelmiä, jotka kohdistuvat erilaisiin kiusaamisen vastaisiin toimiin ja erilaisiin tarpeisiin.

Arvioinnin seuraavaan vaiheeseen valittiin mukaan seuraavat kiusaamisen vastaiset menetelmät:

 • Gutsy Go, Gutsy Go ry
 • K-0, Aseman Lapset ry
 • KiVa-Koulu, Turun yliopisto / INVEST psykologia
 • Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Turvallinen Oulu-hanke
 • Sovittelu koulussa (Verso ja Resto), Suomen Sovittelufoorumi ry, VERSO-ohjelma
 • Tukioppilastoiminta, Mannerhemin Lastensuojeluliitto
 • Vänelevsverksamheten, Folkhälsan

Tukioppilastoimintaa ja Vänelevsverksamheten-ohjelmaa arvioidaan yhdessä.

Katso alla olevasta tiedostosta palautteet mukaan valituille menetelmille.

Tiedote arviointiin mukaan valituista menetelmistä 3.2.2022 Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi keräsi laajan hakijajoukon – menetelmien käytettävyyttä ja tuloksellisuutta arvioidaan kevään aikana
Tiedote mahdollisuudesta hakea mukaan arviointiin 5.10.2021 Kiusaamisen vastaisia menetelmiä arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa

Arvioinnin toteuttaminen

Varsinaiseen arviointiin mukaan valituista menetelmistä Karvi pyytää kattavamman itsearvioinnin. Lisäksi arvioinnissa tullaan käyttämään Karvin keräämää lisäaineistoa sekä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös muuta olemassa olevaa aineistoa. Arvioinnin toteuttaa asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Arviointiryhmän jäsenet:

Niina Anttila, tohtorikoulutettava, Tampere
Pekka Danschu, luokanopettaja, Espoo
Marko Kuvaja, rehtori, Kajaani
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Helsinki
Miia Sainio, yliopistonlehtori, Jyväskylä

Arviointi toteutetaan yhdessä Karvin asiantuntijoiden ja arviointiryhmän kanssa. Arviointiryhmän työskentelyssä huomioidaan ryhmän jäsenten sidonnaisuudet suhteessa arvioitaviin menetelmiin.

 

Arviointiin mukaan valittuja menetelmiä arvioidaan niiden käytettävyyden, juurrutettavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista seuraavilla arviointikysymyksillä:

Käytettävyys-näkökulma

Miten selkeä ja kohdennettu menetelmän tavoite on? Miten hyvin se soveltuu sille tarkoitettuun käyttöön?

Miten hyvin menetelmä soveltuu valitulle kohderyhmälle? Missä määrin menetelmä on sovellettavissa muille ikäryhmille?

Miten menetelmän käytössä huomioidaan eri tahoja? (henkilöstö, oppilaat, huoltajat)

Miten selkeitä menetelmän käyttämät toiminnot ja ohjeet ovat? Miten hyvin ne soveltuvat kohderyhmälle?

Missä määrin menetelmän tavoitteet ovat yhteydessä opetussuunnitelman perusteisiin?

Juurrutettavuus-näkökulma

Miten kattavasti ja soveltuvasti menetelmä ja sen käyttö on sidottu koulun muuhun hyvinvointityöhön?

Miten sujuvasti menetelmän käyttämät toiminnot ja niihin liittyvät ohjeet ovat otettavissa mukaan koulun arkeen?

Millainen hallinnointirakenne ja vastuunjako menetelmällä on?

Miten menetelmän käyttöä tuetaan ja ylläpidetään?

Millainen malli menetelmän seurantaan on? Miten hyvin se soveltuu menetelmän toiminnan seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen?

Tuloksellisuus-näkökulma

Miten menetelmän käytöstä saadut tulokset tukevat sen tavoitteita?

Millaiset ovat menetelmän vaatimat panostukset (ajalliset, henkilöstöresurssit ym.) suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin?

Miten ja miltä taholta menetelmän toimivuudesta kerätään palautetta? Miten saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Miten vahvoja tuloksia menetelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on saatu?

Arvioinnin kuvaus

Arvioinnissa luodaan kriteerit ja arviointimenetelmät kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamistyöryhmän kehittämisehdotuksen mukaisesti perustetaan toimielin, joka arvioi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä olevia menetelmiä.  Tavoitteena on saada varhaiskasvatusyksiköihin ja kouluihin käyttöön toimivimmat ja käyttökelpoisimmat menetelmät kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvoinnin ja työrauhan parantamiseksi.

Karvi loi asiantuntijaryhmän kanssa keväällä 2021 kriteerit sille, millaisia hankkeita arviointiin otetaan mukaan sekä millä perusteilla menetelmiä arvioidaan. Menetelmien arviointikriteerit sekä hakumenettelyt ja -ohjeet julkistettiin syksyllä 2021. Arviointiin mukaan otettavat menetelmät valittiin alkuvuodesta 2022. Tuloksia arviointiin valittujen kiusaamista ehkäisevien menetelmien toimivuudesta julkaistaan elokuussa 2022.

Lisätietoa hakuvaiheesta syksyllä 2021

Hanke kohdistuu painopistealueisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen, Jatkuvan kehittämisen tukeminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Lisätietoja

Niina Rumpu

Niina Rumpu

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5525 Jyväskylä