Lisätietoa hakuvaiheesta syksyllä 2021

Esi- ja perusopetus

Kuka voi hakea mukaan arviointiin?

Arviointi koskee perusopetukseen kohdennettuja kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Hakijana on menetelmää kehittävä ja/tai koordinoiva organisaatio, josta käytämme nimitystä vastuutaho. Menetelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja ja ohjelmia, joilla on määritelty vastuutaho menetelmän organisointiin, kehittämiseen ja seurantaan. Menetelmä voi olla joko yksittäisen tahon, koulun tai opetuksen järjestäjän kehittämä ja ylläpitämä malli. Se voi kohdistua joko kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen tai kiusaamisen jälkihoitoon. Kiusaamisen ehkäisyn ohella menetelmä voi vahvistaa myös koulujen työrauhaa ja kouluhyvinvointia.

Arvioitavien menetelmien toimivuudesta tulee olla tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Näytön tulee olla dokumentoitua ja tulosten analysoituja. Mukaan valittavien menetelmien tulee noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, johon niiden toiminta pohjautuu.

Miten haet mukaan arviointiin?

Arviointiin mukaan hakevien menetelmien vastuutaho täyttää hakukyselyn, jossa menetelmää kuvataan seuraavien osa-alueiden kautta

  • menetelmän taustatiedot (menetelmän käytössä oloaika, käytön laajuus, kustannukset)
  • menetelmän tavoite (menetelmän käytön tavoitteet, kohderyhmä, viitekehys, toivotut tulokset)
  • menetelmän sisältö (menetelmään liittyvät toimintatavat, ohjeet, materiaalit, koulutus ja menetelmän seurantamalli)
  • näyttö menetelmän vaikutuksista (menetelmän käyttöön liittyvät tutkitut tulokset)

Hakuaika on 5.10.–5.12.2021. Arviointiin hakeminen tapahtuu täyttämällä ja palauttamalla Webropol-kysely.

Miten arvioitavat menetelmät valitaan?

Arviointiin valitaan hakemusten perusteella enintään viisi menetelmää. Koska arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin, valinnassa voidaan painottaa menetelmiä, jotka kohdistuvat erilaisiin kiusaamisen vastaisiin toimiin ja erilaisiin tarpeisiin. Jos useampi arvioitavaksi hakeva menetelmä täyttää vaatimukset, valinnassa painotetaan menetelmästä saatua näyttöä.

Kaikki arviointiin mukaan hakeneet saavat perustelun valinnasta tai siitä, miksi he eivät tällä kertaa tulleet valituksi. Valinnat julkistetaan tammikuussa 2022.