Åbo Akademin auditointi 2022

Korkeakoulutus

Karvi toteutti Åbo Akademin auditoinnin 2022. Yliopisto läpäisi auditoinnin. Åbo Akademilla on vahva ja hyvin toimiva yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa, ja toiminnalla on selkeä ja myönteinen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan. Auditoinnin perusteella Åbo Akademi on kehittämissuuntautunut yliopisto, joka pyrkii parantamaan toimintaansa edelleen.

Åbo Akademilla on vahva ja toimiva sidosryhmäyhteistyö

Åbo Akademin organisaatiokulttuuri kannustaa sisäiseen monialaiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yliopisto on aktiivinen ja tärkeä alueellinen toimija kampuspaikkakunnillaan, ja se tekee monipuolista yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa. Yliopisto profiloituu porttina myös Pohjoismaihin. Pohjoismainen yhteistyö onkin luonnollinen ja kiinteä osa yliopiston toimintaa.

– Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on luonut yhteistä ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja konkreettisia muutoksia sekä yliopistolle että sidosryhmille, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Luulajan teknillisen yliopiston rehtori, professori Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Auditointiryhmän mukaan yliopisto voisi vielä systemaattisemmin analysoida ja arvioida yhteiskunnallista vuorovaikutustaan ja vaikuttavuuttaan.

Yliopiston johtaminen ja laatujärjestelmä on hyvin integroitu arjen työhön

Toiminnan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen systematisoinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä viime vuosien aikana.

– Johtamis- ja laatujärjestelmä on hyvin integroitu ja juurrutettu yliopiston toimintaan. Johtamisjärjestelmän läpinäkyvyys on myös parantunut, sanoo auditointiryhmän jäsen, Algolin konsernijohtaja Alexander Bargum.

Auditointiryhmän mukaan toiminnan seurantaa tulee kuitenkin edelleen parantaa. Kaikki toiminnan seurannassa käytetyt indikaattorit eivät ole olennaisia ​​tai riittäviä. Yliopiston tulisi paremmin seurata toteutettujen kehittämistoimenpiteiden tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Yliopiston johdon tulee myös vahvistaa yliopiston yhteisiä rakenteita, toimintatapoja ja prosesseja. Samalla tulee säilyttää kuitenkin olemassa oleva organisaatiokulttuuri, joka mahdollistaa joustavuuden.

Opintojen joustavuus ja opettajien ja opiskelijoiden läheinen vuorovaikutus ovat Åbo Akademin vahvuuksia

Åbo Akademissa opiskelun vahvuus on joustavuus oman tutkinnon ja opiskelumenetelmien suunnittelussa. Auditointiryhmä piti omaopettajajärjestelmää erityisenä vahvuutena.

– Omaopettajajärjestelmä luo opiskelijoille mahdollisuuden läheiseen vuorovaikutukseen opettajien kanssa. Opiskelijoilla on matala kynnys ottaa yhteyttä opettajiin, kun he tarvitsevat tukea opinnoissaan, mikä luo hyvät edellytykset seurata ja käsitellä oppimisprosessiin liittyviä haasteita ja onnistumisia, sanoo Tukholman yliopiston professori, auditointiryhmän jäsen Max Scheja.

Åbo Akademin vahvuus on myös aktiivinen vuoropuhelu pedagogisissa kysymyksissä ja ymmärrys siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kehitettävää opetuksessa on.
Auditointiryhmän mukaan opiskelijapalautejärjestelmää on edelleen kehitettävä, jotta järjestelmän tuottama tieto tukisi paremmin koulutuksen kehittämistä.

– Palautejärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä tulee huomioida tarkkaan, mitä tietoa kerätään, milloin, missä ja miten. Lisäksi tulee analysoida, mistä tiedosta on hyötyä koulutuksen kehittämisessä, professori Scheja sanoo.

Koulutuksen työelämärelevanssi tulee tehdä näkyväksi opiskelijoille erityisesti geneerisissä tutkinto-ohjelmissa

Åbo Akademi valitsi koulutuksen työelämärelevanssin auditoinnin vapaavalintaiseksi arviointialueeksi. Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen työelämän kanssa, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkinto-ohjelmille kehittää työelämärelevanssia.

Tutkinto-ohjelmien ja opetussisältöjen työelämärelevanssi tulee tehdä paremmin näkyväksi opiskelijoille. Auditointiryhmä suosittelee, että työelämärelevanssi huomioidaan nykyistä systemaattisemmin koulutuksen suunnittelussa ja tutkintorakenteissa.

– Yliopiston tulisi tarkastella erityisesti geneeristen alojen kandidaatti- ja maisteriohjelmia luodakseen selkeämpiä rakenteita työelämärelevanssin lisäämiseksi niissä ohjelmissa, joissa sille on tarvetta, sanoo auditointiryhmän jäsen, Agderin yliopiston opiskelija Marie Nørvåg,.

 

Läpäistyään auditoinnin Åbo Akademi sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa 26.8.2028 asti. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

Auditointiryhmä

  • Professori Birgitta Bergvall-Kåreborn, rehtori, Luleån teknillinen yliopisto, Ruotsi (puheenjohtaja)
  • Varatuomari Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Ab, Suomi
  • Marie Nørvåg, valtio-opin kandidaattiopiskelija, Agderin yliopisto, Norja
  • Professori Max Scheja, Tukholman yliopisto, Ruotsi

Auditoinnin projektipäällikkönä toimii johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad Karvista.

Auditointiraportti on julkaistu Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki