Eriyttäminen perusopetuksessa (2022-2024)

Esi- ja perusopetus

Eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt perusopetuksessa (2022–2024) -arvioinnissa tuotetaan tietoa pedagogisen eriyttämisen ja joustavien opetusjärjestelyiden perusteista, muodoista ja toimivuudesta erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Arviointi toteutetaan vuosina 2022–2024.

Suomi on sitoutunut Salamancan ja YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksilla edistämään koulutuksen inkluusiota, jolla velvoitetaan turvaamaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaiset olosuhteet ja palvelut lähikoulussa. Vuonna 2011 voimaan tulleen lakimuutoksen tavoitteena oli mm. vähentää erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden määrän kasvua.

Inkluusiota toteutetaan Suomessa opetusta eriyttämällä. Siinä samaan opetusryhmään kuuluville oppilaille tai opiskelijoille annetaan opetusta heidän toisistaan poikkeavien tarpeidensa mukaisesti. Eriyttämistä ohjaa puolestaan perusopetuslain (728/1998) muutos (24.6.2010/642) kolmiportaisesta tuesta, henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta ja erityisistä opetusjärjestelyistä. Kolmiportaista tukea toteutetaan joustavilla opetusjärjestelyillä, joissa ryhmäjaottelut tehdään huomioimalla mm. koemenestys, oppiaineen sisältöosaaminen ja mahdolliset muut tuen tarpeet. Joustavat ryhmittelyt eivät kuitenkaan saa johtaa tasoryhmien muodostumiseen, vaan tavoitteena on tukea opiskelua oppilaan omassa oppimisympäristössä niin, että yleisen oppimäärän tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Tutkimusten mukaan 3-portaisen tukijärjestelmän käyttöönotto ei ole vähentänyt erityisopetuksen tarpeen kasvua, ja tuen tarjonnassa on alueellista ja kieliryhmittäistä vaihtelua. Erityisen tuen kriteerejä pidetään epäselvinä, tuen dokumentointia raskaana ja tuen toteutuspaikkajärjestelyistä näyttäisi ainakin osassa oppiaineita syntyvän pysyviä. Oppimisen kasvavien tukitarpeiden rinnalla eriyttämistä haastavat lisäksi opetuksen resurssit ja esimerkiksi pula erityisopettajista.

Nyt toteutettavassa Karvin arviointihankkeessa tarkastellaan pedagogista eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä koskevien opetusjärjestelyjen toimivuutta erityisesti opetushenkilöstön näkökulmasta sekä yleisen tuen toteuttamisen, koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutusjärjestelmän toimivuuden kannalta.

Arvioinnin pääkysymykset ovat:

  1. Toteutetaanko eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tehostettu ja erityinen tuki) siten, että kolmiportainen tuki toteutuu kouluissa perusopetuslain 24.6.2010/642 tarkoittamalla tavalla?
  2. Ovatko yleinen ja tehostettu tuki sekä niihin liittyvä eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt toimivia tai riittäviä keinoja ehkäistä myöhemmin syntyvää kokoaikaisen erityisopetuksen tarvetta?
  3. Miten toimivia ratkaisuja eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt ovat opettamisen ja opetushenkilöstön näkökulmasta? Miten eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä tai oppimisen tukea tulisi kehittää tai muuttaa?

Kaikkien pääkysymysten yhteydessä tarkastellaan mahdollisia eroja suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen välillä.

Lisätietoja hankkeesta:

Päivi Kamppi

Päivi Kamppi

Arviointineuvos
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5512 Jyväskylä
Niina Rumpu

Niina Rumpu

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5525 Jyväskylä