Tietoa arvioinneista

Karvi tuottaa luotettavaa kansallista arviointietoa, osaamista ja ymmärrystä koulutuksesta ja sen laadusta. Karvin arviointitiedolla kehitetään suomalaista koulutusta ja kasvatusta entistä paremmaksi. 

Karvin arviointitieto auttaa ymmärtämään koulutusjärjestelmämme erityispiirteitä, vahvuuksia ja kehityskohteita, joihin tulisi tarttua. Siten Karvin toiminta lisää myös osaamista siitä, miten kehittää koulutusta ja tehdä koulutukseen liittyviä päätöksiä. Karvin toiminta lisää myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien arviointiosaamista. Arviointitietoamme käytetään päätöksentekoon, toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen vertailuun.

Mitä arviointi on? 

Arviointimme on koulutusta koskevan tiedon järjestelmällistä keruuta, analysointia ja tulkintaa. Arviointi voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnan tai valitun teeman peilaamista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin, kriteereihin tai tuloksiin. Arvioinneissa valitaan johtopäätösten perusteella tärkeimmät kehitettävät kohdat, joihin annetaan kehittämissuosituksia. Arviointiin sisältyy siis arvottamista, mikä osittain erottaa sen tutkimuksen teosta. 

Arviointimme antavat ajantasaisen kuvan koulutuksen tärkeistä teemoista, osaamisen tasosta, koulutusuudistusten vaikutuksista ja koulutuksen laadunhallinnan tilasta. Tavoitteena on selvittää, missä määrin saavutetut tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita. Arviointitiedollamme kehitetään suomalaista koulutusta entistä paremmaksi.​​  

Arviointimme koskevat kaikkia koulutusasteita: 

 • varhaiskasvatus
 • esi- ja perusopetus
 • lukiokoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • korkeakoulutus
 • vapaa sivistystyö
 • taiteen perusopetus.

Arvioinnit voivat olla myös koulutusrajat ylittäviä, jolloin arviointi voi koskea samaan aikaan useampaa koulutusastetta. 

Kaikki arviointiraporttimme ovat julkisia ja ladattavissa verkkosivuiltamme. Toimitamme myös arviointiin osallistuneille heitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Kehittävän arvioinnin toimintatapa 

Arviointimme tehdään kehittävän arvioinnin toimintatapaa noudattaen. Se tarkoittaa, että arvioinnin kohde voi kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta jo arvioinnin aikana. Kehittävän arviointitavan arvioinnit ovat osallistavia, jolloin niissä on tyypillisesti mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on arviointikohteeseen liittyvää erityistietämystä. Lue lisää kehittävän arvioinnin toimintatavasta. 

Kehittävän arvioinnin toimintatavan lisäksi arviointiemme perustana ovat neljä arvoamme: riippumattomuus, luottamus, avoimuus ja vuorovaikutus. Lue lisää arvoistamme Tietoa meistä -sivulta

Erilaiset arviointityyppimme 

Teemme Karvissa neljän tyyppisiä arviointeja.  

 • Oppimistulosarvioinneissa tarkastellaan, missä määrin opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet oppilaiden osaamiselle on saavutettu. Oppimistulosarvioinnit antavat tietoa myös osaamisen tason muutoksista pitkällä aikavälillä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta.
 • Teema-arvioinnit toteutetaan aina jostain ajankohtaisesta teemasta, kuten miten koronan aiheuttamat poikkeukselliset opetusjärjestelyt vaikuttivat oppijoiden yhdenvertaisuuteen. Usein teema-arvioinneissa tarkastellaan myös, ovatko koulutuspoliittiset uudistukset johtaneet toivottuihin tuloksiin.
 • Järjestelmäarvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän toimivuutta tietyllä koulutusasteella tai koko koulutusjärjestelmän tasolla tai miten koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit ovat onnistuneet.
 • Laadunhallinnan arvioinneissa selvitetään, miten arvioitavat organisaatiot kehittävät ja ylläpitävät oman toimintansa laatua.  

Arviointien lisäksi tuemme koulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa toimivia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Tuemme koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä muun muassa tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä, tukemalla arviointitiedon hyödyntämistä, tuottamalla tukimateriaaleja sekä tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta.

Arviointisuunnitelma ja arvioinnin painopisteet 

Karvin arviointien aiheet ja aikataulut määritetään koulutuksen arviointisuunnitelmassa. Arviointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja se koskee kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Yksittäisten arviointien ja niiden aikataulun lisäksi arviointisuunnitelma kertoo, mitkä ovat Karvin arviointien painopisteet eli keskeiset yhteiskunnalliset teemat kyseisen nelivuotiskauden ajan. Yksittäinen painopiste voi olla kattoteemana usealle arvioinnille, ja yhtä lailla yksittäinen arviointi voi tuottaa tietoa useampaan painopisteeseen.

Arviointien painopisteet arviointisuunnitelmakaudella 2020–2023 ovat 

 • oppimisen ja osaamisen kehittäminen
 • yhdenvertaisuuden edistäminen
 • koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
 • jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Tutustu arviointisuunnitelmaan 2020–2023
Lue lisää arvioinnin painopisteistä. 

Maksulliset arviointipalvelut 

Meiltä voi tilata myös maksullisia arviointipalveluita, kuten erilaisia luentoja, koulutuksia ja tilausarviointeja tietystä teemasta. Maksullisia arviointipalveluita voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti. 

Oletko kiinnostunut maksullisista arviointipalveluistamme? Lue lisää Maksulliset palvelut -sivulta ja ota meihin yhteyttä!

Aineistojen käyttö tutkimuksessa 

Arviointiemme toteuttamiseksi kerätään vuosittain kymmeniä aineistoja. Myös Karvin ulkopuoliset tutkijat voivat hyödyntää näitä aineistoja, jos kriteerit aineiston luovuttamiseksi täyttyvät. 

Lue lisää arviointiaineistojen käytöstä tutkimuksessa.