Tietoa arvioinneista

Kansallisen arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka edistää kasvatus- ja koulutusjärjestelmän tavoitteiden saavuttamista ja kehittää koulutusta ja varhaiskasvatusta entistä paremmaksi.

Karvin arviointien lähtökohtana on systeeminen näkemys koulutuksen ja kasvatuksen ilmiöistä, asioiden keskinäisistä yhteyksistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Moninäkökulmaiset ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvat arvioinnit antavat tietoa ja ymmärrystä, jotka vahvistavat kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ja -organisaatioiden muutos- ja sopeutumiskykyä ja auttavat varautumaan tulevaan.

Karvin arviointitieto auttaa ymmärtämään koulutusjärjestelmämme erityispiirteitä, vahvuuksia ja kehityskohteita, joihin tulisi tarttua. Siten Karvin toiminta lisää myös osaamista siitä, miten kehittää koulutusta ja tehdä koulutukseen liittyviä päätöksiä. Karvin toiminta lisää myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien arviointiosaamista. Arviointitietoamme käytetään päätöksentekoon, toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen vertailuun.

Arviointimme koskevat kaikkia koulutusasteita: 

  • varhaiskasvatus
  • esi- ja perusopetus
  • lukiokoulutus
  • ammatillinen koulutus
  • korkeakoulutus
  • vapaa sivistystyö
  • taiteen perusopetus.

Arvioinnit voivat olla myös koulutusrajat ylittäviä, jolloin arviointi voi koskea samaan aikaan useampaa koulutusastetta. 

Kaikki arviointiraporttimme ovat julkisia ja ladattavissa verkkosivuiltamme. Toimitamme myös arviointiin osallistuneille heitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Arviointitoiminnan tavoitteet

Karvin arviointitoiminnan tavoitteena on tiedon tuottaminen, kehittäminen ja tuloksellisuuden varmistaminen. 

Tiedon tuottaminen

Arvioinnit vahvistavat koulutuspoliittisen päätöksenteon tietoperustaa kansallisella ja paikallisella tasolla. Arvioinnit lisäävät tietoa ja ymmärrystä arvioitavasta ilmiöstä sekä toimintaympäristöstä. Muutosta tukeva tieto selittää ja antaa tietoa toiminnan taustalla vaikuttavista tekijöistä ja asioiden välisistä yhteyksistä. Tietoperustaa vahvistetaan myös syntetisoimalla tietoa eri lähteistä. Arvioinnin oppeja voidaan hyödyntää myös kehitettäessä teorioita siitä, miten uudistukset toteutetaan tai mikä saa muutoksia aikaan. Arvioinnissa voidaan myös kehittää arviointiteoriaa ja -menetelmiä.

Kehittäminen

Arvioinnilla tuetaan koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteiden saavuttamista, edistetään oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä parannetaan toimintaa. Arviointien avulla tunnistetaan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita sekä suunnitellaan tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä ja tuetaan kehittämisohjelmien toimeenpanoa. Arvioinnit ovat olennainen osa koulutus- ja kasvatusorganisaatioiden toiminnan ja laadun jatkuvaa kehittämistä. Arvioinnit vahvistavat osallisuutta ja tietoisuutta oman toiminnan parantamiseksi.

Tuloksellisuuden varmistaminen

Arvioinnin tehtävänä on koulutukselle ja kasvatukselle asetettujen tulosten ja vaikutusten todentaminen ja seuraaminen. Arvioinneilla selvitetään, miten koulutukselle ja kasvatukselle asetetut tavoitteet toteutuvat ja millaisia tuloksia saavutetaan. Arvioinnit varmistavat tulosvastuun toteutumista ja edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Kehittävän arvioinnin toimintatapa 

Karvin arvioinnit perustuvat kehittävän arvioinnin lähestymistapaan, joka on myös kirjattu koulutuksen arviointia koskevaan lainsäädäntöön. Kehittävän arvioinnin lähtökohtana on tarve arvioinnille, arviointien hyödyllisyys arvioinnin kohteelle, arvioinnin toimeksiantajalle sekä arviointiin osallistuville sidosryhmille ja arviointitulosten käyttäjille. 

Kehittävällä arvioinnilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään oppimista ja muutosta. Karvin kehittävässä arvioinnissa olennaista on vuorovaikutteisuus, osallisuus sekä toimintaympäristön analyysi ja tilanteen ymmärtäminen osallistujien näkökulmasta. Arvioinnilla pyritään myönteisiin vaikutuksiin jo arvioinnin aikana sekä hyödyntämään arvioinnin tuloksia ja suosituksia muutoksen tukena. Lue lisää kehittävän arvioinnin toimintatavasta. 

Kehittävän arvioinnin toimintatavan lisäksi arviointiemme perustana ovat kolme arvoa: vaikuttava, luotettava ja riippumaton. Lue lisää arvoistamme Tietoa meistä -sivulta

Arviointimuodot

Arviointimuodot perustuvat Karvin lakisääteisiin tehtäviin. Arviointimuodot ovat:

Oppimistulosten arvioinnit

Oppimistulosten arvioinnit kohdistuvat perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen oppimistuloksiin. Näissä arvioinneissa arvioidaan opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja osaamiseen vaikuttavia tekijöitä. Oppimistulosarvioinnit antavat tietoa myös osaamisen tason muutoksista pitkällä aikavälillä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta. 

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen temaattiset arvioinnit

Karvin temaattiset arvioinnit kohdistuvat koko koulutusjärjestelmään ja varhaiskasvatukseen liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan. Temaattisten arviointien kohteena voi olla koulutuksen ja opetuksen tila, koko koulutusjärjestelmän toimivuus tai tietyn koulutusasteen toiminta ja tulokset. 

Laadun ja laadunhallinnan arvioinnit

Laadunhallinnan arvioinnit kohdistuvat siihen, miten koulutuksen ja varhaiskasvatuksen organisaatiot ylläpitävät ja kehittävät toimintansa laatua. Karvin laadunhallinnan arviointien tavoitteena on tukea koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Maksulliset arviointipalvelut 

Meiltä voi tilata myös maksullisia arviointipalveluita, kuten erilaisia luentoja, koulutuksia ja tilausarviointeja tietystä teemasta. Maksullisia arviointipalveluita voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti. 

Oletko kiinnostunut maksullisista arviointipalveluistamme? Lue lisää Maksulliset palvelut -sivulta ja ota meihin yhteyttä!

Aineistojen käyttö tutkimuksessa 

Arviointiemme toteuttamiseksi kerätään vuosittain kymmeniä aineistoja. Myös Karvin ulkopuoliset tutkijat voivat hyödyntää näitä aineistoja, jos kriteerit aineiston luovuttamiseksi täyttyvät. 

Lue lisää arviointiaineistojen käytöstä tutkimuksessa.