Hanken Svenska handelshögskolanin auditointi 2023

Korkeakoulutus

Hanken Svenska Handelshögskolan läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainvälisen auditointiryhmän toteuttaman auditoinnin. Auditoinnissa Hankenin toiminnassa korostuivat kansainvälisyys sekä alumni- ja yritysyhteistyö. Yliopisto hyödyntää kiitettävästi omia vahvuuksiaan ja yhteistyötä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja toiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi.

Hankenilla on kehittynyt ja yhteisöllinen laatukulttuuri

Hankenilla on kehittynyt laatukulttuuri, joka auditoinnissa tuli esiin eri toimijoiden ja sidosryhmien puheissa. Yliopiston henkilöstö arvosti erityisesti yliopiston kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä.

­– Hankenin laatujärjestelmä toimii hyvin kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja kehittämistoimien määrittelyssä. Laatujärjestelmä voisi tukea yliopistoa entistä vahvemmin toiminnan priorisoinnissa sekä toimintaympäristön ja sisäisten riskien ja mahdollisuuksien hallinnassa. Lisäksi laatujärjestelmän ja johtamisjärjestelmän yhteyttä olisi mahdollista edelleen vahvistaa, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, WU Viennan dekaani ja johtaja Oliver Vettori.

Hankenilla on merkittävä alumniverkosto ja läheiset suhteet yrityselämään

Hankenin yritys- ja alumnisuhdetoiminta sekä jatkuva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa sai auditointiryhmältä kiitosta. Hankenin alumnitoiminta on tavoitteellista, ja alumniyhteisö on oleellinen osa yliopistoa ja sen toimintaa.

–  Hanken on pieni yliopisto, joka toimii ketterästi ja joustavasti. Kynnys yhteistyöhön ja yhteydenpitoon on matala. Hanken on vahvasti kansainvälinen ja hyödyntää erinomaisesti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä toimintansa ja sen vaikuttavuuden edistämiseksi, sanoo auditointiryhmän jäsen ja UPM-Kymmene Oyj:n viestintä- ja brändijohtaja Hanna Maula.

Hankenin on mahdollista vahvistaa strategista lähestymistapaansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Auditointiryhmä kannustaa tarkemmin määrittelemään yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden. Yhteisen ymmärryksen löytäminen sekä selkeät tavoitteet, mittarit ja vaikuttavuuden seuranta vahvistaisivat Hankenin yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta entisestään.

Työelämärelevanssi ja kansainvälisyys on systemaattisesti integroitu opetussuunnitelmiin

Työelämärelevanssi ja kansainvälisyys ovat osa yliopiston strategiaa, ja ne ovat integroitu koulutuksiin ja huomioitu yliopistopalveluissa. Koulutusten työelämäyhteys on selkeä. Yritysyhteyksiä ylläpidetään ja hyödynnetään monipuolisesti yliopiston toiminnassa. Kansainvälisyyden strateginen merkitys näkyy Hankenissa muun muassa pakollisena kansainvälisen vaihtojakson sisältymisenä tutkinto-opintoihin.

–  Pakollinen lukukausi ulkomailla edistää erinomaisella tavalla yliopiston ja opiskelijoiden kansainvälistymistä. Hankenin tutkinto-opiskelijat saavat kansainvälisen orientaation osana tutkintoaan. Kansainvälinen vaihto tukee opiskelijoiden osaamisen ja kansainvälisten verkostojen kehittymistä sekä maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön ja sen haasteiden ymmärrystä, sanoo auditointiryhmän jäsen, apulaisprofessori Crina Damşa Oslon yliopistosta.

Kestävän kehitykseen liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi auditointiryhmä suosittelee kestävän kehityksen nykyistä systemaattisempaa integroimista koko koulutustarjontaan.

Hanken voisi tukea nykyistä vahvemmin muutosta yrityksissä ja niiden rekrytointikäytännöissä Hanken International Talentin avulla

Hanken valitsi auditoinnin arviointialueeksi Hanken International Talent (HIT) -aloitteen, joka koostuu erilaisista kansainvälisille opiskelijoille suunnatuista palveluista. HIT:in tarkoituksena on tukea kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Kansainväliset opiskelijat ja alumnit arvostivat saamaansa tukea ja pitivät Hankenin tarjoamia palveluita saavutettavina ja hyödyllisinä.

Auditointiryhmän mukaan Hankenin on mahdollista vahvistaa HIT:in vuoropuhelua ulkoisten sidosryhmien, kuten potentiaalisten harjoittelutyönantajien ja mentoreiden, kanssa.

–  Kannustamme Hankenia vahvemmin markkinoimaan kansainvälisiä osaajiaan ja käyttämään Hanken International Talentia keinona rohkaista yrityksiä avaamaan yrityskulttuuriaan ja muuttamaan rekrytointikäytäntöjään kansainvälisille osaajille myönteisemmiksi, sanoo auditointiryhmän jäsen, LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Alexander Myers.

 

Läpäistyään auditoinnin Hanken sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

Auditointiraportti on julkaistu Karvin auditointialustalla.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Oliver Vettori (PhD) dekaani, akkreditointi & laadunhallinta ja johtaja, koulutusohjelmien johto & opetuksen ja oppimisen tuki, WU Vienna (puheenjohtaja)
  • Crina Damşa (PhD) apulaisprofessori, Oslon yliopisto
  • Hanna Maula (DSc) johtaja, viestintä ja brändi, UPM-Kymmene
  • Alexander Myers, tohtoriopiskelija, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Lisätietoja:

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki