Kehittävä arviointi

Karvin arviointien kulmakivenä on kehittävän arvioinnin toimintatapa. Kehittävä arviointi on menetelmä, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea toiminnan kehittämistä ja edistää muutosta arvioinnin kohteessa. Kehittämisen edellytyksenä on arvioinnin kohteen osallistaminen arviointiin. Arviointiin osallistuva organisaatio on arvioinnissa aktiivisesti mukana heti sen alusta lähtien. Organisaatio voi näin kehittää toimintaansa saadun palautteen tai arvioinnissa syntyvän tiedon pohjalta jo arvioinnin aikana. 

Kehittävän arviointitavan arvioinneissa on tyypillisesti mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on arvioinnin teemaan liittyvää erityistietämystä. Yhteiset keskustelut eri osapuolten, kuten koulutuksen järjestäjien, opetus- ja muun henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien kesken auttavat luomaan kokonaisymmärrystä arvioitavasta teemasta. 

Kehittävä arviointi on menetelmä, jonka keskeisenä tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja muutoksen edistäminen arvioinnin kohteessa. Arvioinnin kohteen ja keskeisten kohderyhmien osallisuus ja osallistaminen korostuvat kehittävän arvioinnin menetelmissä. 

Kehittävässä arvioinnissa sekä arvioinnin prosessilla että tuloksilla on merkitystä. Tavoitteena on, että organisaatio oppii ja kehittää toimintaansa jo arviointiprosessin aikana eikä ainoastaan tulosten julkaisun jälkeen. Kehittävä arviointi pyrkii tukemaan koulutusorganisaatioiden ja varhaiskasvatustoimijoiden toiminnan kehittämistä ja nostaa esiin vahvuuksia, ei vain tunnistamaan epäkohtia. 

Tavoitteeseen päästään hyödyntämällä kehittävän arvioinnin keskeisiä periaatteita: 

  • vuorovaikutus
  • kohderyhmien osallistaminen
  • oppiminen
  • myönteinen ja osallistujia arvostava toimintatapa
  • luottamus 
  • pyrkimys vaikuttavuuteen. 

Kehittävä arviointi ei olekaan ainoastaan menetelmä vaan arvopohja. 

Kehittävän arvioinnin keskeisiä periaatteita Karvissa ovat päämäärä- ja tulevaisuustietoisuus, osallistavuus ja vuorovaikutteisuus, menetelmällinen räätälöinti,  muutoksen tukeminen.

Kehittävän arvioinnin hyödyt 

Kehittävä arviointi lisää vuorovaikutuksen ja osallistavuuden ansiosta ymmärrystä eri toimijoiden näkökulmista ja arvioitavasta teemasta. 

Kehittävän arvioinnin keskeinen tavoite on kehittäminen, ja sen edellytyksenä on arviointiin osallistuvien aktiivinen osallistuminen prosessiin ja oman toimintansa kehittämiseen. Arviointi tukee organisaatiota oman toimintansa arvioinnissa ja vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa. 

Kehittävä arviointi sitouttaa organisaation arviointiin heti sen alkumetreiltä lähtien, minkä myötä organisaatio todennäköisesti myös hyödyntää arvioinnin tuloksia ja suosituksia tehokkaammin.

Kehittävä arviointi tuottaa kehittämissuosituksia, joita voidaan hyödyntää niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, kun päätöksiä koulutuksen kehittämiseksi tehdään.

Arvioinneissa jaetaan siinä havaittuja hyviä käytäntöjä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tämän ansiosta myös muut kuin arviointiin osallistuneet koulutusorganisaatiot tai teeman parissa työskentelevät tahot voivat oppia ja kehittää toimintaansa.  

Kehittävän arvioinnin vakiintunut asema 

Kehittävä arviointi on ollut suomalaisen koulutuksen arvioinnin keskeinen toimintaperiaate jo yli 20 vuoden ajan. Kehittävää arviointia on pidetty niin keskeisenä suomalaisen koulutuksen arviointitoiminnan perustana, että se on kirjattu koulutuksen arviointia koskevaan lainsäädäntöön. 

”Osa auditoinnissa käytetyistä kehittävän arvioinnin menetelmistä oli meistä niin hyödyllisiä, että aiomme käyttää niitä jatkossakin.” - Ammattikorkeakoulun vararehtori 

Kehittävä arviointi kansainvälisesti 

Kehittävä arviointi Suomessa ei ole itsestäänselvyys vaan tietoinen valinta. Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna arviointien toteuttamistapa onkin erilainen. 

Suomalainen kehittävä arviointi ja sen menetelmät herättävät paljon kansainvälistä kiinnostusta. Olemmekin hyödyntäneet kehittävän arvioinnin toimintatapoja myös useissa kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa ja arvioinneissa. 

Lue lisää kehittävästä arvioinnista: