Yleistä tietoa Valssista

Varhaiskasvatus

Valssi on Karvin ylläpitämä digitaalinen arviointijärjestelmä ja osa varhaiskasvatuksen arvioinnin kansallista kokonaisuutta. Valssia kehitettiin osana Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tuki -hanketta vuosina 2020-2023. Sisällöllisestä kehittämisestä vastasi hankkeeseen nimitetty asiantuntijaryhmä ja teknisestä kehittämisestä vastasi CSC yhteistyössä Karvin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Järjestelmä avautui kaikille varhaiskasvatustoimijoille käyttöön 1.8.2023.

Mahdollisuudet toteuttaa varhaiskasvatuksen kansalliset arviointitiedonkeruut Valssin avulla toteutetaan arviointisuunnitelmakaudella 2024–2027.

Mikä Valssi on?

Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille. Lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruita, raportoida kerättyä tietoa, koostaa keskustelemalla tuotettua tietoa sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Valssin käyttöliittymä ja kaikki järjestelmässä olevat arviointilomakkeet toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Karvi tarjoaa tukea Valssin käyttöönottoon ja arviointiprosessien läpiviemiseen.

Mitä Valssilla tehdään?

Valssin kautta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusorganisaatiossa ja päiväkodeissa voidaan ottaa käyttöön monipuolisia työkaluja niin varhaiskasvatuspalveluja tukevien rakenteiden kuin ydinprosessien arviointiin.

Valssin avulla tiedonkeruu toiminnan toteutumisen tasosta voidaan toteuttaa sujuvasti koko organisaatiossa. Tiedonkeruun päätyttyä Valssista on mahdollista saada toimijakohtainen arviointiraportti, eli määrällinen yhteenveto vastaajien itsearvioinneista. Raporttia tarkastellaan ja siitä keskustellaan yhdessä niin organisaation johdossa kuin päiväkodeissa.

Tarjoamme Valssia käyttäville päiväkodeille tukea ja työpajamallin arviointiraportin pohjalta käytävään pohdintakeskusteluun. Päiväkodeissa henkilöstö yhdessä johtajan kanssa määrittelee arvioitavaan teemaan liittyvät keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet, sopii kehittämisen toimenpiteistä sekä niiden seurannasta. Johtaja tallentaa toimipaikan yhteenvedon Valssiin ja tiedottaa tuloksista huoltajille.

Organisaation johdossa voidaan puolestaan tarkastella arviointiraportin lisäksi päiväkodin johtajien tallentamia yhteenvetoja sekä organisaatiota koskevaa muuta tietoa, kuten asiakaspalvelukyselyitä. Tiedon pohjalta tunnistetaan koko organisaatiota koskevat vahvuudet, kehittämiskohteet ja laaditaan toimenpide- ja seurantasuunnitelmat. Kun arviointi on päätöksessä, Valssilla julkaistaan arviointitulokset ja niistä tiedotetaan koko organisaatiota, huoltajia, sidosryhmiä sekä päätöksentekijöitä.

Ketkä Valssia käyttävät?

Valssiin sisältyy erilaisia käyttäjäprofiileja: ylläpitäjät, pääkäyttäjät, toteuttajat ja vastaajat. Ylläpitäjät ovat järjestelmän toiminnasta vastaavat tahot kuten Karvi.

Pääkäyttäjät ovat henkilöitä, jotka vastaavat varhaiskasvatuksen laadusta ja sen kehittämisestä organisaatiossa. Pääkäyttäjät voivat hyödyntää Valssia osana organisaation laadunhallintaa. Pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön Valssin arviointityökaluja, tarkastella toimijakohtaisia arviointiraportteja, toimipaikkojen tuottamia yhteenvetoja ja lopulta tallentaa arvioinnin tulokset. Valssin pääkäyttäjäoikeudet myöntää kunnissa Opintopolun vastuukäyttäjä ja yksityisillä palveluntuottajilla Opetushallitus. Pääkäyttäjä myöntää pääkäyttäjä- ja toteuttajakäyttöoikeuksia organisaationsa sisällä.

Toteuttajat ovat päiväkotien johtajia, jotka vastaavat arviointiprosessin läpiviennistä toimipaikkatasolla. Päiväkodin johtajat lähettävät arviointilomakkeet henkilöstölle ja tukevat henkilöstöä arvioinnin eri vaiheissa. Yhdessä henkilöstön kanssa johtajat tunnistavat arvioitavan teeman mukaisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita, laativat kehittämissuunnitelman ja seuraavat sen toimeenpanoa.

Vastaajat ovat päiväkotien kasvatus- ja opetusvastuullista henkilöstöä, jonka tiedot on tallennettu Vardaan. Vastaajien ei tarvitse kirjautua Valssiin, mutta Valssin käyttö edellyttää sitä, että Vardaan on tallennettu päiväkodin johtajien ja työntekijöiden työsähköpostiosoitteet. Perhepäivähoitajille tarkoitettuja arviointilomakkeita ja mahdollisuutta vastata kehitetään tulevaisuudessa. Myös huoltajille on suunniteltu arviointilomakkeita, jotka otetaan käyttöön myöhemmässä vaiheessa suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla kielillä.

Valssin teoreettinen tausta

Vuonna 2018 Karvi julkaisi varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön ja ohjaaviin asiakirjoihin sekä tutkimukseen perustuvan jäsennyksen varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Samalla julkaistiin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit, jotka todentavat laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaiset ja tavoiteltavat ominaisuudet. Tutustu asiakirjaan, teoreettiseen taustaan ja arvioinnin keskeisiin käsitteisiin täältä: Linkki

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tukeminen vuosina 2020–2023 -hankesuunnitelma: Linkki

Valssin kehitystyö

Valssi-laadunarviointijärjestelmän kehittäminen vuosina 2020–2023 -loppuraportissa tarkastellaan järjestelmän suunnittelu- ja kehittämisvaihetta, pilotointia ja käyttöönottoa sekä kehittämistyön lopputuloksia.

 

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5582 Helsinki