Xamk-ammattikorkeakoulun auditointi 2021

Korkeakoulutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2021 alkaen. Xamkin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Xamkin vahvuuksia toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa ovat vahva aluekehittäjän rooli, ketterä tarttuminen kehittämiskohteisiin sekä laatujärjestelmä toiminnan kehittämisen kivijalkana. Xamkiin fuusion jälkeen luotu yhtenäinen toimintakulttuuri tukee korkeakoulun vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Xamkin laatujärjestelmä on vahvasti yhteydessä Xamkin strategisiin tavoitteisiin, ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Xamkin Pedagoginen kehittämisohjelma tuo yhtenäisyyttä koulutuksien kehittämiseen ja suuntaa toimintaa tulevaisuuteen. Koulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta, monipuoliset oppimisympäristöt sekä laajat opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalvelut. Xamk oli valinnut auditointiin kuuluvan vertaisoppimisen kumppanikseen kiinalaisen Henanin yliopiston, jonka kanssa työstettiin opiskelijan opintopolkuun liittyviä kysymyksiä.

Auditointiryhmän puheenjohtaja, johtaja Jaana Ignatius Laurea-ammattikorkeakoulusta kommentoi seuraavasti auditointia:

”Olimme vaikuttuneita tavasta, miten laatutyössä on onnistuttu luomaan yhtenäisiä toimintatapoja ja käytänteitä, joilla toimintaa systemaattisesti arvioidaan ja kehitetään. Yhtenäiset toimintatavat ovat muodostaneet perustan osallistavalle, vuorovaikutteiselle ja ketterälle laatukulttuurille, jolla luodaan vahvaa alueellista vaikuttavuutta.”

Laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen menettelyt ovat pitkäjänteisen työn tulosta

Xamk sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueelta ”Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu”. Xamkilainen laadunhallinta nojaa systemaattiseen, pitkäjänteiseen ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Laadunhallinta perustuu fuusioituneiden korkeakoulujen hyvien käytänteiden yhdistämiselle. Xamkin henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin menettelyt ovat monipuolisia. Xamkilla on laaja henkilöstökoulutuksen tarjonta, henkilöstöllä on mahdollisuus työelämäjaksoihin ja työterveyshuolto on kattavaa.

Asiakkuuksienhallinta ja kansainvälisyys kehittämiskohteina

Xamkilla on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa toimitaan aktiivisessa yhteistyössä. Asiakkuuksienhallinnan kehittäminen on käynnistetty, mutta työ on toistaiseksi kesken. Tästä syystä Xamkin aluekehitystyö on osin hajanaista ja pirstaleista. Auditointiryhmä suosittelee Xamkille asiakkuuksienhallinnan kehittämistyön jatkamista, jotta aluekehityksen vaikuttavuus kehittyisi entisestään. Lisäksi Xamkille suositellaan sidosryhmien monipuolisempaa osallistamista koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä ennakointityöhön, erityisesti yritysyhteistyökumppaneiden osalta.

Auditointiryhmä suosittelee, että kansainvälisyys huomioitaisiin jatkossa vahvemmin koulutuksen suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Xamk on asettanut tavoitteekseen aidosti kansainvälisenä korkeakouluna toimimisen ja käynnistänyt kehittämistoimia tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisäarvoa toiminnalle monipuolisista oppimisympäristöistä

Xamkin valitsema valinnainen auditointikohde oli opetuksen ja TKI:n integraatiota tukevat oppimisympäristöt. Xamkilla on useita monimuotoisia oppimisympäristöjä keskeisillä koulutusaloillaan. TKI-toiminnan korkea volyymi edistää tehokkaasti opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota. Myös vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sekä TKI-toiminnan tukirakenteet, kuten hanketoiminnan sähköinen Hansa-järjestelmä ja työelämäpedagogiikkamalli, edistävät toimintojen integroimista.

Jatkossa opetushenkilökuntaa tulisi osallistaa vahvemmin jo hankkeiden suunnitteluun. Oppimisympäristöjen dynaamisuudesta ja työelämävastaavuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Lisäksi on varmistettava, että osalla koulutusaloista kehitetyt ketterät toimintamallit saadaan levitettyä laajemmin hyödynnettäviksi Xamkissa. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että Xamk määrittelisi kansainvälistymistavoitteet ja toimenpiteet kattavasti myös oppimisympäristöjen sekä TKI-toiminnan ja opetuksen integraation kehittämiselle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun auditointiraportti

Lisätietoja:

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5501 Helsinki