Quality Assurance Fit for the Future QA-FIT-hanke

Korkeakoulutus
QA-FIT-logo. Quality Assurance Fit for the Future.

Karvi on yksi Euroopan komission rahoittaman Quality Assurance Fit for the Future QA-FIT-hankkeen kumppaneista. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2022 ja päättyy marraskuussa 2024. Hanke kerää kattavaa tietoa korkeakoulujen ulkoisesta laadunvarmistuksesta Euroopassa.

Tavoitteet ja toimet

Hankkeen tarkoituksena on pohtia 1) rajoittaako eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistuksen periaatteet ja suositukset, ESG laadunvarmistuksen kykyä vastata korkeakoulutuksen trendeihin ja innovaatioihin ja 2) pitäisikö vaihtoehtoisten lähestymistapojen kehittämiselle olla enemmän tilaa korkeakoulujen laadunvarmistuksessa.

Hanke

  • kartoittaa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) sisäisen ja ulkoisen laadunvarmistuksen nykytilaa
  • tarkastelee kriittisesti ESG:tä sekä sen joustavuutta eri konteksteissa;
  • tarkastelee kuinka hyvin laadunvarmistuksessa huomioidaan korkeakoulutuksen viimeaikainen kehitys, mukaan lukien innovatiivinen ja ei ESG:n piiriin kuuluva laadunvarmistustoiminta
  • kerää näkemyksiä korkeakoulujen laadunvarmistuksen tulevaisuudesta EHEA:ssa.

Hankkeen päätoimet

  • Kyselyt korkeakouluille, opiskelijoille, laadunvarmistusorganisaatioille ja ministeriöille
  • Artikkelikokoelma, jossa esitellään kyselyjen tulokset
  • Webinaarit, jotka järjestetään artikkelien julkaisemisen yhteydessä
  • Viisi fokusryhmäkeskustelua, joissa syvennytään kyselyistä nouseviin kysymyksiin
  • Yhteenvetojulkaisu ja politiikkasuositukset
  • Päätöskonferenssi Brysselissä.

Tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuottama tieto toimi perustana sidosryh

mien kuulemiselle ja keskustelulle hankkeen aiheista.

Hankeen tuloksia ja ydinsanomaa levitetään poliittisissa keskusteluissa kansallisella ja Euroopan tasoilla (Euroopan unioni ja EHEA).

Hanke tuottaa tietoa kansallisten laadunvarmistusjärjestelmien ja -lähestymistapojen kehittämiselle sekä tukee käytäntöjen jakamista ja vertaisoppimista.

EHEA-tasolla hankkeen tuloksia hyödynnetään vuoden 2024 Bolognan ministerikonferenssin keskusteluissa ja mahdollisesti vuoden 2024 Tiranan julkilausumassa.

Karvin rooli

Karvi on hankekumppani ja QA-FIT-ohjausryhmän jäsen. Karvi edustaa hankkeessa laadunvarmistusorganisaatioita.

Konsortio

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education, Belgia (koordinaattori)

ESU – European Students’ Union, Belgia

EUA – European University Association, Belgia

EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education, Belgia

EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education, Belgia

ANOSR – National Alliance of Student Organisations in Ro

mania, Romania

KARVI – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Suomi

IUA – Irish Universities Association, Irlanti

MOESGE (associate partner) – Ministry of Education and Science of Georgia, Georgia

Kyselyt ja julkaisut

QA-FIT-projektin kumppanit E4 järjestöjen (ENQA, EQAR, ESU, EUA, EURASHE) johdolla toteuttivat hankkeen ensimmäisessä vaiheessa neljä kyselyä eri sidosryhmille: ministeriöt, korkeakoulut, laadunvarmistusorganisaatiot ja opiskelijajärjestöt.

Kyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa korkeakoulujen sisäisiä ja ulkoisia laadunvarmistuskäytäntöjä Euroopassa sekä näkemyksiä yhteiseurooppalaisista korkeakoulutuksen laadunhallinnan periaatteista (ESG).

Kyselyaineiston tuloksia esitellään neljässä yhteenvetojulkaisussa.

Korkeakoulut (EUA & EURASHE)

Laadunvarmistusorganisaatiot (tulossa) (ENQA)

Ministeriöt (EQAR)

Opiskelijajärjestöt (ESU)

Lisäksi eri sidosryhmien kyselytuloksia vertaillaan kansainvälisyyttä ja ESG:tä käsittelevissä julkaisuissa (tulossa).  

Rahoitus ja kesto

Haku: ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA – European Higher Education Area (EHEA) – Aloite uudistusten toteuttamisen tukemiseksi

Kesto: Hanke toteutetaan 1.6.2022-30.11.2024 (30 kuukautta).

Co-funded by the European Union

Lisätietoja

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki