Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta. Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Uusin julkaisu

Karvi julkaisi huhtikuussa 2024 varhaiskasvatusta koskevan politiikkasuosituksen. Suosituksen tarkoituksena on tukea koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa sekä edistää arviointitiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena.

 

Valssi-laadunarviointijärjestelmän kehittäminen vuosina 2020–2023 -loppuraportissa tarkastellaan järjestelmän suunnittelu- ja kehittämisvaihetta, pilotointia ja käyttöönottoa sekä kehittämistyön lopputuloksia.

Käynnissä olevat arvioinnit

Hankkeessa arvioidaan kiusaamisen vastaisen työn toteutumista sekä kiusaamisen vastaisia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten kiusaamisen vastaista työtä tehdään osana inklusiivista toimintakulttuuria. Lisäksi arvioinnilla tuotetaan tietoa siitä, miten lasten kiusaamisen vastaisia ja sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa. 

Päättyneet arvioinnit

Arviointihankkeessa tarkasteltiin paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessien toteutumista. Arvioinnissa tuotettiin tietoa siitä, miten paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut 1.8.2022 jälkeen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2022–2023 varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi kohdennettiin niiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä Snellman-korkeakoulun toteuttamaan varhaiskasvatuksen koulutukseen, joka tuottaa Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus-, hoito- ja johtotehtävissä.

Arviointi kohdistui varhaiskasvatuksen johtamisrakenteisiin sekä johtajien työnkuviin. Arvioinnissa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkasteltiin kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Näin saatava arviointitieto kytkeytyi osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa.

Aiemmat arvioinnit

Kaikki varhaiskasvatukseen liittyvät julkaisut löytyvät Julkaisut-sivulta: Linkki

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5582 Helsinki
Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5556 Helsinki