Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta. Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Uusin julkaisu

Käynnissä olevat arvioinnit

Hankkeessa arvioidaan kiusaamisen vastaisen työn toteutumista sekä kiusaamisen vastaisia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten kiusaamisen vastaista työtä tehdään osana inklusiivista toimintakulttuuria. Lisäksi arvioinnilla tuotetaan tietoa siitä, miten lasten kiusaamisen vastaisia ja sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa. 

Arviointihankkeessa tarkastellaan paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessien toteutumista. Arvioinnissa tuotetaan tietoa siitä, miten paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto on toteutunut 1.8.2022 jälkeen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2022–2023 Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin. Arviointi on osa Koulutuksen arviointisuunnitelmaa vuosille 2020–2023. Arviointi kohdistuu korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa  järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia.

Arviointi kohdistuu varhaiskasvatuksen johtamisrakenteisiin sekä johtajien työnkuviin. Arvioinnissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Näin saatava arviointitieto kytkeytyy osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa.

Päättyneet arvioinnit ja julkaisut vuosilta 2020–2023

Arvioinnit vuosilta 2014–2019