Työllistyminen ammatillisesta koulutuksesta

Ammatillinen koulutus

Arvioimme vuosina 2024-2025 työllistymistä ammatillisesta koulutuksesta. Arvioinnilla tuotetaan tietoa ammatillisesta koulutuksesta työllistymisen nykytilasta, miten työllistymisen mahdollisuuksia voidaan tukea koulutuksen aikana ja millaisia kehittämistoimia ammatilliseen koulutukseen tarvitaan, jotta työllistymistä voidaan edistää eri toimialoilla ja alueilla. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa hallitusohjelman toimeenpanon tueksi sekä koulutuksen järjestäjille toimintansa kehittämiseen. Lisäksi arvioinnilla pyritään löytämään hyviä käytäntöjä kansallisesti ja kansainvälisesti työllistymisen edistämiseksi. Arvioinnin tuottamaa tietoa on mahdollista hyödyntää myös työvoimapalvelujen uudistuksen toimeenpanossa.

Ajankohtaista

Tutustu osana arviointia laadittuun katsaukseen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden työllistymiseen, työttömyyteen ja muuhun sijoittumiseen vuosina 2009-2021. Katsaus perustuu Vipusen sijoittumistietoihin ja siinä tarkastellaan sijoittumista muun muassa koulutusalan, tutkinnon suoritustavan, tutkinnon suorittaneiden iän ja äidinkielen sekä koulutuksen järjestäjään liittyvien tekijöiden suhteen. 

Arvioinnin tausta

Karvin arviointitulosten mukaan ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden haasteita ovat muun muassa sopivien työelämässä oppimisen- ja näyttöpaikkojen saaminen sekä työpaikkaohjaajien osaaminen opiskelijoiden ohjaamisessa työpaikoilla. Koulutuksen järjestäjien, koulutusalojen ja tutkintojen välillä on suuria eroja. Opiskelijoilla ei ole opintojen aikana yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää työelämävalmiuksiaan ja -kontaktejaan.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa nostetaan esille huoli siitä, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneista useampi kuin joka kymmenes jää valmistumisensa jälkeen työttömäksi. Lisäksi työllistyminen vaihtelee toimialoittain. Kansainvälisesti verrattuna Suomessa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste jää nuorilla aikuisilla matalammaksi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa (Education at Glance 2023, OECD). Hallitusohjelmassa linjataan, että ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan. Koulutuksen tarjonta uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin, vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet huomioiden. Hallitusohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia uudistetaan tukemaan valmistumisen jälkeistä työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä.

Arvioinnin aikataulu ja tiedottaminen arvioinnin kohteille

Käynnistämme arvioinnin suunnittelun keväällä 2024. Tiedotamme arvioinnista näillä verkkosivuilla sekä suoraan arvioinnin kohteille edettyämme suunnittelussa. 

Lisätietoja arvioinnista

Jani Goman

Jani Goman

Arviointineuvos
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5505 Jyväskylä
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5542 Helsinki