Ljubljanan yliopiston auditointi 2024

Korkeakoulutus

 

Karvi on toteuttanut Ljubljanan yliopiston auditoinnin. Yliopisto läpäisi auditoinnin ja sai Karvin laatuleiman seuraavalle kuudelle vuodelle. Slovenian suurimpana yliopistona Ljubljanan yliopistolla on keskeinen rooli yhteiskunnallisena uudistajana. Karvin kansainvälisen auditointiryhmän mukaan yliopiston keskeinen vahvuus on kyky vastata toiminnallaan yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja painopisteisiin. Yliopiston vahvuutena on myös organisaatiokulttuuri, jossa painottuu itsereflektio, kehittäminen ja uudistuminen.

Ljubljanan yliopisto pyrkii aktiivisesti kehittämään koulutustaan ja osaamista tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Ljubljanan yliopistolla on toimivat prosessit opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Opiskelijat, henkilöstö sekä sidosryhmät osallistuvat prosessiin. Yliopistolla on vahvat perinteet yhteiskunnan ja työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä koulutustarjonnan kehittämiseksi, ja opetussuunnitelmien ajantasaisuuden varmistamiseksi. Yliopistossa on lukuisia hyviä aloitteita, joilla parannetaan koulutusta aktiivisesti.

Opiskelijoiden ääni kuuluu yliopistossa hyvin. Opiskelijoilla on useita tapoja antaa palautetta ja palautteisiin reagoidaan. Yliopistolla on myös toimivat opiskelijoiden hyvinvointipalvelut. Erityisesti tuutorointijärjestelmä sai useilta opiskelijoilta ja henkilöstöltä kiitosta.

Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto selkeyttää koulutuksen kehittämisen vastuita ja rakenteita. Yliopistossa on rinnakkaisia rakenteita eri tasoilla. Vastuut, jotka liittyvät yliopiston yhteisiin laatuhaasteisiin, kuten korkeakoulupudokkuuteen, ja niiden ratkaisemiseen, eivät aina ole selvät. Lisäksi opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämiseksi on luotava nykyistä pysyvämpi ja systeemisempi malli, joka perustuu yliopiston strategiaan.

 

Yliopiston strategisena tavoitteena on kehittää koulutuksen kansainvälisyyttä

Ljubljanan yliopisto valitsi kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa toteutetun yhteisen koulutustarjonnan laadunvarmistuksen yhdeksi auditoinnin arviointialueeksi. Yliopiston yhteistutkintojen ja muun yhteisen koulutustarjonnan toteutukset ja yhteistyöhankkeet ovat onnistuneita, henkilöstö sitoutunutta ja laadun parantaminen ketterää.

Auditointiryhmä suosittelee kuitenkin, että yliopisto edelleen kehittää yhteistä lähestymistapaa kansainväliselle yhteiselle koulutustarjonnalle. Tämä edellyttää yhteistä tietopohjaa, tilaisuuksia kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä yhteiset ohjeistukset. Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy varmistaa yhtäläiset toimintatavat opintojen hyväksilukuun, opiskelijavalintoihin, opintotarjontaan ja opintosuunnitelmaan liittyen.

 

Yliopistolla on kyky reagoida yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja painopisteisiin

Auditoinnissa Ljubljanan yliopiston vahvuuksina korostettiin yliopiston tieteenalojen monipuolista valikoimaa, avoimuutta erilaisille ajatuksille ja uusille näkemyksille sekä kansainvälistymisen merkitystä. Yliopisto kannusti henkilöstöään kokeiluihin yliopiston sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yliopiston vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa on monipuolista ja aktiivista. 

Yliopiston tulee määritellä selkeämmät tavoitteet yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle ja vaikuttavuudelle sekä tutkimuksen vaikuttavuudelle. Tavoitteet tulee kytkeä toimintaan, seurantaan ja toiminnan mittaamiseen.

 

Yliopiston hajautettu organisaatiorakenne on haaste yliopiston yhteiselle laatujärjestelmälle

Yliopiston toimintakulttuuriin vahvuuksia oli kyky itsereflektioon, kehittymiseen ja uudistumiseen. Yliopistolle ominaista oli myös aktiivinen vertaisoppiminen kansainvälisesti. Auditointi toi esiin, että yliopiston 23 tiedekuntaa ja kolme akatemiaa tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia tiedekuntien ja tieteenalojen väliseen yhteistyön, jota olisi mahdollista hyödyntää nykyistä enemmän.

Yliopiston laatujärjestelmä kunnioittaa tiedekuntien ja akatemioiden monimuotoisuutta. Järjestelmä on kytketty strategian toimeenpanoon yliopistossa. Se varmistaa yhteiset menettelyt vuosisuunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja raportointiin yliopiston eri tasoilla. Yliopiston hajauutettu rakenne on tosin haaste yhteiselle laatujärjestelmälle. 

Suosittelemme, että yliopisto yhtenäistää laadunhallintansa päällekkäisyyksiä poistamalla ja resurssien käyttöä tehostamalla. Yliopiston olisi hyvä myös edelleen kehittää tietojärjestelmiään tiedolla johtamisen tueksi, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela.

Auditoinnin toteutti viisihenkinen auditointiryhmä:

  • Vararehtori Marja Sutela, Tampereen yliopisto (pj), Suomi
  • Apulaisprofessori Lena Gumaelius, Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi
  • Opiskelija Damon Mohebbi, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Saksa
  • Osastonjohtaja Attila Pausits, Danube University Krems, Itävalta
  • Johtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, Suomi

Ljubljanan yliopiston auditointiraportti Karvin auditointialustalla.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki