Yrkeshögskolan Novian auditointi 2019

Korkeakoulutus

Karvi on toteuttanut Yrkeshögskolan Novian auditoinnin. Kyseessä oli ensimmäinen auditointi, jossa sovellettiin uutta korkeakoulujen auditointimallia. Novia läpäisi auditoinnin hyväksytysti ja korkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta 23.1.2019 alkaen. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Novian toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä Karvin kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.

Novian laatujärjestelmä sai pohjoismaiselta auditointiryhmältä parhaan mahdollisen arvosanan. Auditointiryhmä toteaa, että Novian laatujärjestelmä on selkeä ja laadunhallinta erittäin systemaattista. Laatutyö on osa kaikkea korkeakoulun toimintaa.

– Auditointiryhmä oli vaikuttunut tavasta, miten toiminnassa tunnistetut kehittämiskohteet tulevat osaksi toiminnanohjausta. Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti korkeakoulun strategista kehitystyötä, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, laatutekniikan professori Håkan Wiklund.

Novia on päämäärätietoisella ja systemaattisella työllään onnistunut kohdentamaan toimintaansa ja samalla vahvistamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Auditointiprosessin aikana auditointiryhmä näki monta esimerkkiä siitä, miten Novia toimii aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Auditoinnissa korostui pohjoismaisten verkostojen ja yhteistyön merkitys korkeakoulun toiminnalle.

Työelämärelevanssi on läpileikkaava teema koulutuksessa

Auditointiryhmän mukaan koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla työelämän tarpeita huomioiden. Korkeakoulun työntekijät ovat vahvasti sitoutuneet korkeakoulun toimintaan, ja opiskelijanäkökulma ohjaa koulutusta.

Auditointiryhmän mielestä kehitettävää on kuitenkin vielä yksittäisten opintojaksojen tasolla. Erityisesti opintojaksojen palautejärjestelmää on parannettava. Puutteita on myös siinä, miten opiskelijoille annetaan vastapalautetta ja tietoa palautteen perusteella tehdyistä kehittämistoimista.

– Novian laatutyöhön voisi myös nykyistä enemmän sisältyä tapoja, joilla kannustettaisiin työntekijöitä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Korkeakoulu voisi myös hyödyntää laajemmin organisaation sisäistä osaamista ja hyviä käytäntöjä levittämällä näitä yksikköjen ja toiminnan eri fokusalueiden välillä, Wiklund sanoo.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin uudella auditointialustalla.

Arviointialueet ja -kriteeristö on kuvattu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

Lisätietoja

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki