Hämeen ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Hämeen ammattikorkeakoulu sai Karvin toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 15.6.2022 alkaen. HAMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vahvuuksia ovat vahva opiskelijakeskeisyys ja opetuksen jatkuva kehittäminen. HAMKin vankka laadunhallinta on juurtunut vahvasti korkeakoulun laatukulttuuriin. Laatukulttuuria edistetään esimerkiksi erilaisten laatua käsittelevien vuoropuhelujen kautta sekä määrätietoisesti kehitetyn laatuajattelutavan avulla koko korkeakoulussa.

Laadunhallinnan jatkuva ja pitkäaikainen kehitystyö koostuu rohkeasta asenteesta ja selkeästä strategiasta

HAMKissa on luotu kokonaisvaltainen laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä saadaan palautetta korkeakoulun jatkokehittämiseen siten, että opiskelijat saavat äänensä kuuluviin HAMKin laatua käsittelevissä vuoropuheluissa. Avoimella viestinnällä varmistetaan HAMKin työyhteisön oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja läpinäkyvyys.  Henkilöstö kokee, että heidän tarpeitaan tuetaan, ja he arvostavat HAMKin innostavaa työilmapiiriä, joka edistää heidän hyvinvointiaan, yhdenvertaisuuttaan ja henkilökohtaista kehittymistään.

Rohkea asenne, selkeä strategia kunnianhimoisin tavoittein ja HAMKin oma yhteisö täydentävät merkittävin osin HAMKin laatukulttuuria, jota vahvistaa laadunhallinnan jatkuva ja pitkäaikainen kehittäminen.

  • HAMKin laadunhallinta noudattaa tiiviisti PDCA-laatukehää (plan, do, check, act = suunnittele, tee, tarkista, toimi). Lisäksi lyhenne edustaa HAMKissa auditointiryhmän kokemusten mukaan ihmisiä ja politiikkaa (people and policy), vuoropuhelua ja kehitystä (dialogue and development), sitoutumista ja yhteistyötä (commitment and collaboration) sekä kunnianhimoa ja toimintaa (ambition and actions), sanoo auditointiryhmän itävaltalainen puheenjohtaja, emeritaprofessori Eva Werner.

Opiskelija- ja työelämäkeskeinen lähestymistapa tärkeää HAMKille

Opiskelijoiden sananvalta ja opetussuunnitelmien joustavuus luovat motivoivan ilmapiirin HAMKissa opiskeluun. Joustavat opiskelutavat, kuten perinteinen päivätoteutus, työssäkävijälle suunniteltu monimuotototeutus ja aiempaan osaamiseen pohjautuva nopeutettu 24/7 opiskelutapa, antavat opiskelijoille mahdollisuuden valita opiskelupaikan ja opiskeluajan. Nämä vaihtoehdot vastaavat hyvin erilaisten opiskelijoiden elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.

HAMK on vahvasti kytköksissä alueelliseen työelämään tiiviiden hankekumppanuuksien ja verkostojen kautta, joten sillä on hyvät valmiudet kouluttaa ammattitaitoista työvoimaa huomioiden opetuksessaan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Luova ilmapiiri ja innovatiivinen henki muokkaavat HAMKin organisaatiokulttuuria

HAMK on ollut menestyksekkäästi rohkaisemassa kokeilukulttuurin toteuttamista ja tämä henki on nähtävissä organisaatiokulttuurissa. Erityisesti tämä näkyy HAMKin Design Factoryssa vahvana sitoutumisena innovointiin, monialaisuuteen ja muotoiluajatteluun. Design Factory on monialainen tuote- ja palvelukehityksen toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat.  HAMKin organisaatiokulttuuria lujittavat asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kuuntelu, vuoropuhelut ja yhteinen kehittäminen sekä säännöllinen aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.

Alumnit nähdään yhä useammin tärkeänä voimavarana, mutta heitä voitaisiin hyödyntää aktiivisemmin.

Opiskelijoiden kokemukset kampuksella ja sen ulkopuolella

HAMK on panostanut merkittävästi oppimisympäristöjen, TKI-hankkeiden sekä koulutuksen yhdistämiseen. HAMKin tarjoamat Design Factoryn kaltaiset mahdollisuudet ovat erinomaisia tosielämän oppimiskokemuksille. Auditoijat korostavat kuitenkin, että HAMKin tulee huolehtia tasavertaisten oppimiskokemusten ja erityisesti työharjoittelumahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille opiskelijoille (sekä kotimaisille että kansainvälisille) kaikissa koulutusohjelmissa ja -muodoissa.

Hämeen ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin ja sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa 15.6.2028 saakka. Läpäisemällä auditoinnin ammattikorkeakoulu osoitti, että sen toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että korkeakoulujen eurooppalaiset laadunvarmistuskriteerit. Auditoinnissa keskitytään menettelyihin, joita korkeakoulut käyttävät ylläpitääkseen ja parantaakseen koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen osallisuuden ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa sovellettavat arviointikriteerit on kerrottu Karvin auditointikäsikirjassa.

Auditointiraportti on saatavilla Karvin auditointialustalla: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/audit-of-hame-university-of-applied-sciences/:

Lisätietoja:

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Arviointineuvos
Strateginen vastaava
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5528 Helsinki