Aalto-yliopiston auditointi 2023

Korkeakoulutus

Aalto-yliopisto läpäisi Karvin auditoinnin erinomaisin tuloksin – vahvuutena strategisen johtamisen ja laatujärjestelmän tiivis kytkentä

Aalto-yliopisto sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta vuosittaisten strategisten prosessien järjestelmällisestä käytöstä toimintojen kehittämisessä. Strategiset vuosiprosessit varmistavat koulutuksen jatkuvan kehittämisen. Aallon vahvuuksia ovat myös ainutlaatuinen toimintaympäristön analyysi, yliopiston strategiassa määritetyt läpileikkaavat toimintatavat ja jatkuva vuoropuhelu ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotka kaikki edistävät yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Aallolla on vahvaa näyttöä laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämisestä perustoimintojen kehittämisessä. Aalto-yliopisto on ensimmäinen korkeakoulu Suomessa, joka sai Karvin auditoinnissa arvion erinomainen kaikilta arviointialueilta.

Aallolla on vankat menettelyt osaamisperusteisen koulutuksen suunnitteluun

Aallon vuosittaiset strategiset prosessit tukevat vahvasti opetussuunnitelmien kehittämistä ja varmistavat tutkinto-ohjelmien työelämärelevanssin ja jatkuvan laadun kehittämisen. Kansainvälistymisnäkökohdat on integroitu hyvin Aallon koulutustarjontaan. Aallon tutkimus- ja innovaatiokulttuuri on niin ikään vahva ja vaikuttaa koulutustoimintaan. Opiskelijat ja ulkopuoliset sidosryhmät osallistuvat järjestelmällisesti koulutuksen suunnitteluun. Aallossa on myös kattavat menettelyt opiskelijoiden opintojen etenemistä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Opiskelijoille olisi kuitenkin annettava enemmän palautetta osaamistavoitteiden saavuttamisesta heidän oppimisensa tueksi. Lisäksi opiskelijoille tulisi tiedottaa nykyistä systemaattisemmin heidän palautteensa perusteella tehdyistä muutoksista.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta syvennetään jatkuvalla vuoropuhelulla ulkoisten sidosryhmien kanssa

Aallolla on erinomaiset menettelyt yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamiseen. Monivaiheinen toimintaympäristön analyysi auttaa Aaltoa jatkuvasti seuraamaan trendejä ja päivittämään strategiaansa globaalien ja yhteiskunnan muutosten suuntaisesti. Tiivis vuoropuhelu strategisten kumppaneiden kanssa syventää yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopiston strategiassa määritetyt, kaikkea tutkimus-, opetus ja kehitystyötä läpileikkaavat toiminnot radikaali luovuus, yrittäjämäinen asenne ja kestävyysratkaisut sekä seitsemän keskeistä tutkimusaluetta ovat myös keskeisiä keinoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseksi.

– Läpileikkaavista teemoista Aallon edistys on kiitettävää erityisesti kestävän kehityksen ja yrittäjämäisen ajattelutavan osalta. Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia tuetaan voimakkaasti, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja ja University College Dublinin apulaisprofessori Antoinette Perry.

Auditointiryhmä suosittaa Aaltoa jatkamaan vaikuttavuuden käsitteen selkiyttämistä. Aallon tulee myös jatkaa läpileikkaavien teemojen näkyvyyden lisäämistä, erityisesti taiteellisen toiminnan osalta.

Aallolla on vahvaa näyttöä laatujärjestelmän hyödyntämisestä perustoimintojen kehittämisessä

Yliopistossa on kattava ja hyvin toimiva laatujärjestelmä, joka on tiiviisti kytketty strategiseen johtamiseen. Vuosittaisten strategisten prosessien sekä sisäisten ja ulkoisten arviointien järjestelmällisen käytön avulla Aalto jatkuvasti seuraa ja kehittää toimintansa laatua. Aallolla on vahvaa näyttöä laatujärjestelmän hyödyntämisestä toimintojensa kehittämisessä.

Yliopistolla on käytössään toimivat menettelyt henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun edistämiseksi. Koska Aalto on globaali yliopisto, sen tulee varmistaa, että kansainvälinen henkilöstö ja opiskelijat tuntevat olevansa täysivaltaisesti mukana laatujärjestelmän toteuttamisessa. Aallon tulisi myös harkita opiskelijoiden ja henkilökunnan edustajan sisällyttämistä hallituksen kokoonpanoon.

Aalto-yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Aalto-yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Aalto-yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Arviointineuvos
Korkeakoulutus
+358 29 533 5518 Helsinki