Oppimistulosarviointien prosessikaavio

Esi- ja perusopetus
Oppimistulosarviointien prosessikaavio, jossa kuvattu arviointien toteuttamisen eri vaiheet.
Oppimistulosarviointien prosessikaavio koulujen näkökulmasta.

Kaavion tekstivastine löytyy täältä.

Prosessikaavio suuremmassa koossa: 

Mitä hyötyä oppimistulosarvioinneista on kouluille ja opettajille?

Karvi on maassamme ainoa toimija, joka tarjoaa kouluille ja opettajille kattavaa ja luotettavaa kansallista arviointitietoa oppilaiden osaamisesta eri oppiaineissa. Arviointeihin osallistuvat koulut saavat aina kohdennetun koulupalautteen, jota voi hyödyntää paikallisessa opetuksen kehittämisessä. Palautteesta opettajat, rehtorit ja opetuksen järjestäjät näkevät, millaista heidän koulunsa oppilaiden osaaminen on suhteessa kansallisiin keskiarvoihin. Opettajat saavat lisäksi arviointitehtävien oppilaskohtaiset pisteet.

Koulun oppilaiden osaamisen tarkasteleminen suhteessa kansallisiin keskiarvoihin auttaa opettajia havaitsemaan, mitkä oppiaineen osa-alueet oppilaat hallitsevat ja missä he voisivat hyötyä lisäharjoituksesta. Oppimistulosarvioinnit ovat opettajille myös erinomainen keino toteuttaa kriteeriviitteistä arviointia ja siten kehittää omia arviointitaitojaan. Arvioinnin tehtävillä voi korvata koulussa muutoin järjestettävän laajan kokeen tai osan kokeesta. Oppilaiden osaamisesta saatua tietoa voidaan käyttää myös päättöarvioinnin osana.

Valaiseva kokemus monella tapaa, hyödyllinen mm. arvioinnin kannalta osana oppilaan työskentelyä ja osaamista. Oppilaat pitivät koetta yleistäen ”mukavan vaikeana” ja sellainenhan on oppimisen kannalta hyvä kokemus. – Opettajapalaute (kevät 2019)

Karvi lähettää arvioinnista tiedottamisen yhteydessä kouluille aina vinkkejä arviointitilanteen mahdollisimman sujuvaan järjestämiseen. Vaikka kansalliset oppimistulosarvioinnit kuormittavat kouluja ja opettajia, on osallistuminen siitä aiheutuvan vaivan arvoista. Jotta arvioinnit onnistuisivat, Karvi suosittelee, että opetuksen järjestäjät pohtivat etukäteen, miten arviointi huomioidaan siihen osallistuvien opettajien työkuormassa.

Miksi oppimistulosarvioinnit ovat tärkeitä?

Karvin oppimistulosarvioinnit ovat ainoa tapa saada tietoa oppilaiden osaamisen kansallisesta tasosta eri oppiaineissa. Kansallisia tuloksia hyödynnetään muun muassa opetussuunnitelmien perusteiden laadinnassa sekä koulutuspoliittisen päätöksenteon tukena.

Oppimistulosarvioinneilla saadaan tietoa

  • koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta koulujen, sukupuolten, kieliryhmien, kuntaryhmien ja maantieteellisten alueiden kannalta
  • opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen oppimistavoitteiden saavuttamisesta
  • oppilaiden osaamisen mahdollisia eroja selittävistä tekijöistä
  • osaamisen muuttumisesta aiempien vuosien tuloksiin verrattuna
  • osaamisen muutosta selittävistä tekijöistä

Karvi toteuttaa yhä useammin oppimistulosten pitkittäisarviointeja, joissa seurataan oppilaiden osaamisen kehittymistä pidemmällä ajanjaksolla eri nivelvaiheissa.