Oppimistulosarviointien prosessikaavio tekstimuotoisena

Esi- ja perusopetus

Tietoa oppimistulosarviointien prosessikaaviosta:

Kaavio on jaettu neljään osaan. Osat ovat nimeltään Arvioinnin valmistelu Karvissa, Arvioinnin valmistelu kouluissa, Arviointi sekä Arviointipäivien jälkeen. Osat ja niihin kuuluvat vaiheet kuvailevat oppimistulosarviointien toteuttamista koulujen näkökulmasta. Kaikki osat sekä niihin kuuluvat vaiheet on listattuna alla:

Osa 1: Arvioinnin valmistelu Karvissa

Karvi laatii arvioinnin tehtävät. Tehtävien laatimiseen osallistuu opettajia ja muita asiantuntijoita.

Karvi testaa tehtävät ja valitsee niistä toimivimmat varsinaiseen arviointiin.

Karvi laatii arvioinnin kansallisen otoksen.

Karvi tiedottaa otoskoulujen rehtoreita ja opetuksen järjestäjiä arvioinnista n. 6 kk etukäteen.

Osa 2: Arvioinnin valmistelu kouluissa

Karvi lähettää arvioinnin tarkat toteutusohjeet rehtoreille n. 2 kk etukäteen.

Rehtori varmistaa, että opettajat saavat arviointiin liittyvät tiedot ja ohjeet.

Karvi auttaa kouluja arviointiin valmistautumisessa ja arvioinnin sisältöihin tai arviointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Karvi lähettää rehtoreille tunnukset arviointijärjestelmään n. 2 vkoa etukäteen.

Koulun henkilökunta syöttää opettajat ja oppilaat (sis. oppijanumero OID) arviointijärjestelmään.

Koulun henkilökunta huolehtii, että kaikilla oppilailla on käytössään arviointitehtävien tekemiseen soveltuva tietokone ja selain.

Osa 3: Arviointi

Rehtori huolehtii, että arviointi toteutetaan Karvin lähettämien ohjeiden mukaan.

Oppilaat tekevät arviointitehtävät ja vastaavat taustakyselyyn.

Osa 4: Arviointipäivien jälkeen

Opettajat pisteyttävät oppilaiden avovastaukset (monivalintatehtävät arvioidaan automaattisesti).

Koulut saavat omien oppilaidensa tulokset tiedoksi heidän osaamisensa tasosta ja oppilasarvioinnin tueksi.

Rehtori ja opettajat vastaavat taustakyselyihin.

Karvi lähettää arviointiin osallistuneille kouluille ja järjestäjille palautteet eli koulujen tulokset suhteutettuna kansalliseen osaamistasoon.

Karvi sensoroi osan opettajien tekemistä pisteytyksistä.

Karvi analysoi aineiston ja raportoi kansalliset oppimistulokset.

Karvi levittää arvioinnin tuloksia ja viestii niistä aktiivisesti.

Karvi kerää arviointiin osallistuneilta palautetta tulevien arviointien kehittämiseksi.