Digitaalinen oppimistulosten arviointi

Esi- ja perusopetus

Kansallista koulutuksen arviointitoimintaa ohjaa koulutuksen arviointisuunnitelma, joka on valmisteltu vastaamaan koulutusjärjestelmän digitalisaatiokehitystä ja koulutuksen tilaa koskevia tiedon tuottamisen tarpeita. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit pääasiassa digitaalisesti. Aiemmin arvioinnit tehtiin paperilla tai osittain tietokoneella. Taito- ja taideaineiden ja luonnontieteellisten aineiden oppimistulosarvioinneissa voidaan edelleen käyttää myös muita toteutustapoja.

Arviointien digitalisoimisella Karvi tähtää monipuolisempaan ja koulumaailman kehitystä paremmin heijastelevaan arviointiin. Pitkällä aikavälillä tarkoituksena on keventää arvioinnista kouluille aiheutuvaa työmäärää ja helpottaa arvioinnin käytännön järjestelyitä.

Digitaalisten arviointijärjestelmien ja julkaisualustojen käytöllä pyrimme myös lisäämään arviointitoiminnan vaikuttavuutta. Arviointien digitalisointiin kuuluvat arviointiedon keruun lisäksi muun muassa sähköisen raportoinnin ja kerätyn aineiston analysoinnin kehittäminen.

Oppimistulosarviointien digitalisoinnin taustaa

Karvi kokeili perusopetuksen oppimistulosten arviointien digitalisoimista ensimmäistä kertaa vuosina 2014–2015, jolloin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan arvioinneissa osa oppilaista teki arvioinnin sähköisesti ja osa paperilla. Karvi siirtyi täysin sähköiseen arviointiin vuonna 2017. Vuoteen 2022 mennessä digitaaliseen arviointitiedon keruuseen on osallistunut jo kymmeniä tuhansia oppilaita.

Perusopetuksen oppimistulosarvioinneissa on käytetty pääasiassa Karvin omaa Koda-järjestelmää, josta Karvi luopuu elokuussa 2022 ja siirtyy kehittämään täysin uutta digitaalista arviointijärjestelmää. Digitaalinen oppimistulosten arviointi on mahdollistanut tehtävien ja koko arvioinnin monipuolistamisen. Pilotoimme ja toteutimme Kodaan vuosien varrella muun muassa videoita sisältäviä tehtäviä sekä kehitimme puhetehtävien ominaisuuksia ja automaattista pisteytystä. Innovointia haluamme jatkaa tulevaisuudessakin.

Digitaalisen arvioinnin kehittäminen

Perusopetuksen oppimistulosarviointien digitaalinen kehittäminen alkoi aikoinaan erilaisilla piloteilla. Vuosina 2022-2024 kehittämistä tehdään pääasiassa oppimistulosarviointien uuden digitaalisen järjestelmän kehittämishankkeessa (DigiOTA). Uudella järjestelmällä toteutetaan jatkossa perusopetuksen oppimistulosarvioinnit.  Digikehittäminen on tiimityötä, jossa Karvin arviointiasiantuntijat työskentelevät päivittäin järjestelmätoimittajien sekä Opetushallituksen kollegoiden kanssa. Lisäksi mietimme ja testaamme asioita tehtävänlaatija- ja asiantuntijaryhmien, oppilaiden ja kentän muiden edustajien kanssa.

Lisätietoja oppimistulosten arviointien digitaalisesta kehittämisestä ja toteuttamisesta antaa johtava arviointiasiantuntija:

Heli Koskenniemi

Heli Koskenniemi

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut, Arviointitoiminnan digitalisointi
+358 29 533 5517 Helsinki