Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arviointi

Korkeakoulutus

Arvioinnin päätösseminaari pidettiin to 17.8.2023.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosien 2022–2023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kansallisen arvioinnin, jonka tarkoituksena oli arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (kärkihanke 1) vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tavoitteena oli luoda kokonaiskuva tilanteesta tuottamalla tietoa Kärkihankkeiden 1 ja 3 toimeenpanosta, tulosten sekä toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa tietoa valitun kärkihankemallin toimivuudesta ja antaa suositukset korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen tavaksi tulevaisuudessa. Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnilla tuotettiin tietoa Karvin arviointisuunnitelman painopisteeseen Jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmässä olivat 

 • professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja)
 • professori Harri Jalonen, Vaasan yliopisto
 • opiskelija Emmi Lainpelto, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • johtaja Pekka Risku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • vararehtori Kirsi Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • erityisasiantuntija Kyösti Värri, Kuntaliitto.

Arvioinnin kohderyhmänä olivat kaikki suomalaiset korkeakoulut, jotka ovat olleen mukana korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa (kärkihanke 3) tai opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa (kärkihanke 1).

Arviointi toteutettiin kolmessa vaiheessa alla olevan taulukon mukaisesti. Arviointiaineiston hankinnassa käytettiin useita aineistonhankintamenetelmiä. Myös aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa siten, että seuraava tiedonkeruuvaihe täydensi ja syvensi edeltäneissä vaiheissa saatua arviointitietoa. Osa tiedonkeruusta toteutettiin yhdessä Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin kanssa.

VaiheToimenpiteet

Vaihe I

 

Kokonaiskuvan muodostaminen korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeista ja toimintamallista

 • Hankkeissa tuotettujen raporttien meta-analyysi
 • Taustakysely korkeakouluille
 • Kuulemiset (OKM, UNIFI, Arene, SYL ja SAMOK)
 • Arvioinnissa käytettävän arviointikehikon määrittäminen

Vaihe II

 

Vaikuttavuuden arviointi

 • Kyselyiden tuottaman tiedon täydentäminen fokusryhmien haastatteluilla
 • Hankkeiden konkreettisten tulosten tunnistaminen
 • Kokonaiskuvan saaminen kärkihankkeiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta

Vaihe III

 

Kehittämissuositusten antaminen

 • Kehittämiswebinaari pe 29.4.2023
 • Suositukset kehittämistoimenpiteiksi ja ehdotukset tulevaisuuden kehittämismalleiksi

Lisätietoja arvioinnista

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki