Tietoa meistä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansallisesta arvioinnista Suomessa. Karvin toiminta kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Tuotamme luotettavaa kansallista arviointietoa, osaamista ja ymmärrystä koulutuksesta ja sen laadusta. Karvin arviointitiedolla kehitetään suomalaista koulutusta ja kasvatusta entistä paremmaksi. Arviointitietoa voidaan hyödyntää niin paikallisessa, alueellisessa kuin valtakunnallisessakin päätöksenteossa ja kehittämistyössä sekä kansainvälisessä vertailussa. 

Arviointitietomme auttaa ymmärtämään koulutusjärjestelmämme erityispiirteitä, vahvuuksia ja kehityskohteita, joihin tulisi tarttua. Arvioinneissamme tuotetaan tietoa ja kehittämissuosituksia ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä aiheista, osaamisen tasosta, koulutusuudistusten vaikutuksista sekä koulutuksen laadunhallinnan tilasta. Karvin toiminta lisää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa tarvittavaa osaamista. 

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Arviointitiedollamme tahdomme edistää erityisesti 

  • oppimista ja osaamista 
  • koulutuksen yhdenvertaisuutta 
  • koulutusjärjestelmän toimivuutta 
  • kasvatuksen ja koulutuksen laatua. 

Tulevat arviointimme näet Koulutuksen arviointisuunnitelmasta vuosille 2020–2023

Tehtävänä myös laadunhallinnan tukeminen 

Arviointien toteuttamisen lisäksi Karvin tehtävänä on tukea koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Tuemme koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä muun muassa tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä, tukemalla arviointitiedon hyödyntämistä, tuottamalla tukimateriaaleja sekä tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta ja ohjausta. 

Lue lisää laadunhallinnan tuesta. 

Toimintaamme ohjaavat arvot ja kehittävän arvioinnin toimintatapa 

Toimintaamme ohjaavat neljä arvoamme: luotettavuus, riippumattomuus, avoimuus ja rohkeus. 

Luotettava 
Arviointimme perustuvat vahvaan asiantuntemukseen ja systemaattisesti kerättyyn tietoon. 

Riippumaton 
Toimimme itsenäisesti ja tuloksissamme sekä johtopäätöksissämme olemme vapaita ulkopuolisista vaikutuksista. 

Avoin 
Työskentelemme vuorovaikutteisesti ja teemme periaatteemme, kriteerimme ja toimintatapamme näkyviksi.

Rohkea 
Tartumme vaikeisiin aiheisiin, otamme kantaa ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Lisäksi toimimme vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Tämä näkyy muun muassa arvioinneissamme noudatettavassa osallistavassa toimintatavassa, kehittävässä arvioinnissa. Kehittävässä arvioinnissa arviointiin osallistuva organisaatio on arvioinnissa aktiivisesti mukana heti sen alusta lähtien. Tyypillisesti mukana on myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on arviointikohteeseen liittyvää erityistietämystä. Kehittävä arviointi lisää vuorovaikutuksen ja osallistavuuden ansiosta ymmärrystä eri toimijoiden näkökulmista ja arvioitavasta teemasta. 

Itsenäinen ja riippumaton viranomainen 

Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvilla on siis itsenäisen viranomaisen tehtävät ja päätösvalta, mutta Opetushallitus tuottaa meille hallinto- ja tukipalvelut. 

Työskentelemme vuorovaikutteisesti sidosryhmiemme kanssa ja heitä aktiivisesti kuullen. Karvin ulkopuoliset toimijat eivät kuitenkaan voi vaikuttaa arviointien menetelmiin, organisointiin, tuloksiin, johtopäätöksiin tai kehittämissuosituksiin – arviointien tulee aina viime kädessä palvella oppimisen, oppijan ja osaamisen päämääriä. Arvioinnin riippumattomuus muiden toimijoiden intresseistä onkin Karvin johtavia periaatteita, ja velvoite siihen on kirjattu myös Karvia koskevaan lainsäädäntöön. Vain ulkopuolisten toimijoiden intresseistä riippumattomaksi koettua arviointia voidaan pitää luotettavana ja uskottavana. 

Lisätietoa: Riippumaton arvioija -artikkelikokoelma 

Rahoitus 

Arviointiemme kustannukset ovat vuositasolla noin 4,8 miljoonaa euroa. Kustannukset katetaan valtion talousarviossa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin osoitettavalla vuosittaisella toimintamenomäärärahoituksella, kehittämismenomäärärahalla ja muulla erillisrahoituksella. Saamme tuloja myös maksullisista arviointipalveluista

Karvin tehtävistä ja organisoinnista säädetään

Katso myös: