Tietoa meistä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansallisesta arvioinnista Suomessa. Karvin toiminta kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 

Karvin lakisääteisenä tehtävänä on

• toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja 

• tehdä perusopetuslain ja lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti oppimistulosten arviointeja 

• tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä laadunhallintaa koskevissa asioissa

• kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia

• huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäväksi. 

(Laki kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1295/2013 sekä Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1317/2013)

Karvi toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Arviointitietoamme hyödynnetään niin paikallisessa, alueellisessa kuin valtakunnallisessakin päätöksenteossa ja kehittämistyössä sekä kansainvälisessä vertailussa.  

Arviointitietomme auttaa ymmärtämään koulutusjärjestelmämme erityispiirteitä, vahvuuksia ja kehityskohteita, joihin tulisi tarttua. Arvioinneissamme tuotetaan tietoa ja kehittämissuosituksia ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä aiheista, osaamisen tasosta, koulutusuudistusten vaikutuksista sekä koulutuksen laadunhallinnan tilasta. Karvin toiminta lisää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa tarvittavaa osaamista. 

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Arviointitoimintaa ohjaa koulutuksen arviointineuvoston laatima arviointisuunnitelma, joka laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Vuosille 2024-2027 laadittu koulutuksen arviointisuunnitelmamme on rakennettu kolmelle strategiselle tavoitteelle, jotka ovat: 

• Osaamistason ja koulutustason nostaminen

• Sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistäminen

• Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuva kehittäminen

Tehtävänä myös laadunhallinnan tukeminen 

Arviointien toteuttamisen lisäksi Karvin tehtävänä on tukea koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Tuemme koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä muun muassa tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä, tukemalla arviointitiedon hyödyntämistä, tuottamalla tukimateriaaleja sekä tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta ja ohjausta. 

Lue lisää laadunhallinnan tuesta. 

Toimintaamme ohjaavat arvot ja kehittävän arvioinnin toimintatapa 

Toimintaamme ohjaavat kolme arvoamme: vaikuttava, luotettava ja riippumaton.

Vaikuttava

Arviointimme ovat kehittäviä, osallistavia, rohkeita ja muutosvoimaisia.

Luotettava

Olemme asiantunteva, kokenut ja osaava arvioinnin edelläkävijä.

Riippumaton

Toteutamme arvioinnit riippumattomasti ja puolueettomasti.

Lisäksi toimimme vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Tämä näkyy muun muassa arvioinneissamme noudatettavassa osallistavassa toimintatavassa, kehittävässä arvioinnissa. Kehittävässä arvioinnissa arviointiin osallistuva organisaatio on arvioinnissa aktiivisesti mukana heti sen alusta lähtien. Tyypillisesti mukana on myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on arviointikohteeseen liittyvää erityistietämystä. Kehittävä arviointi lisää vuorovaikutuksen ja osallistavuuden ansiosta ymmärrystä eri toimijoiden näkökulmista ja arvioitavasta teemasta. 

Itsenäinen ja riippumaton viranomainen 

Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvilla on siis itsenäisen viranomaisen tehtävät ja päätösvalta, mutta Opetushallitus tuottaa meille hallinto- ja tukipalveluja. 

Työskentelemme vuorovaikutteisesti sidosryhmiemme kanssa ja heitä aktiivisesti kuullen. Karvin ulkopuoliset toimijat eivät kuitenkaan voi vaikuttaa arviointien menetelmiin, organisointiin, tuloksiin, johtopäätöksiin tai kehittämissuosituksiin. Arvioinnin riippumattomuus muiden toimijoiden intresseistä on keskeinen toimintaperiaatteemme, ja velvoite siihen on kirjattu myös Karvia koskevaan lainsäädäntöön. Vain ulkopuolisten toimijoiden intresseistä riippumattomaksi koettua arviointia voidaan pitää luotettavana ja uskottavana.  

Lisätietoa: Riippumaton arvioija -artikkelikokoelma 

Rahoitus 

Koulutuksen arviointisuunnitelman mukaisten arviointien kustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset katetaan valtion talousarviossa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen rahoituksella, yhteisrahoitteisen toiminnan tuloilla, sekä maksullisista arviointipalveluista saatavalla rahoituksella, joka jakautuu julkisoikeudellisiin suoritteisiin (opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 87/2020 § 3) ja yksityisoikeudellisiin suoritteisiin.

Karvin tehtävistä ja organisoinnista säädetään

Katso myös: