Om oss

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för den nationella utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik i Finland. Verksamheten omfattar hela utbildningssystemet, från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. 

Vi producerar tillförlitlig nationell utvärderingsinformation, kompetens och förståelse för utbildningen och dess kvalitet. Med hjälp av NCU:s utvärderingsinformation utvecklas den finländska utbildningen och fostran så att den blir ännu bättre. Utvärderingsinformationen kan utnyttjas i såväl lokalt, regionalt som nationellt beslutsfattande och utvecklingsarbete samt i internationell jämförelse. 

Våra utvärderingsuppgifter hjälper oss att förstå vilka särdrag, styrkor och utvecklingsobjekt i vårt utbildningssystem som vi bör ta tag i. I våra utvärderingar produceras information och utvecklingsrekommendationer om aktuella ämnen i anslutning till utbildningen, kompetensnivån, utbildningsreformernas effekter samt tillståndet för utbildningens kvalitetshantering. NCU:s verksamhet ökar den kompetens som behövs för att utveckla utbildningen och fatta beslut. 

Enable analytics cookies to show the embedded video.

Manage my cookie choices

Med vår utvärderingsinformation vill vi särskilt främja 

  • lärande och kompetens 
  • utbildningens jämlikhet 
  • hur utbildningssystemet fungerar 
  • kvaliteten på fostran och utbildning. 

Våra kommande utvärderingar ser du i planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023

Till uppgiften hör också att stöda kvalitetshanteringen 

Utöver utvärderingarna har NCU till uppgift att stöda anordnare av utbildning och småbarnspedagogik i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering. Vi stöder utbildningsanordnarna i utvecklingen av kvalitetshanteringen bland annat genom att producera information om god praxis för kvalitetshantering och utveckling, stödja utnyttjandet av utvärderingsinformation, producera stödmaterial samt erbjuda utbildning och handledning om kvalitetshantering och utvärdering. 

Läs mer om stödet för kvalitetshantering. 

Värden som styr vår verksamhet och verksamhetssätt för utvecklande utvärdering 

Vår verksamhet styrs av fyra värden: tillförlitlighet, oberoende, öppenhet och mod. 

Tillförlitlig 
Vi baserar våra utvärderingar på stark expertis och på systematisk informationsinsamling. 

Oberoende 
Vi verkar självständigt och vi är fria från yttre påverkan i våra resultat och slutsatser. 

Öppen 
Vi arbetar interaktivt och synliggör våra principer, kriterier och verksamhetssätt. 

Modig 
Vi tar tag i svåra ämnen, tar ställning och deltar i samhällsdebatten. 

Dessutom arbetar vi interaktivt tillsammans med våra intressentgrupper. Detta syns bland annat i det inkluderande verksamhetssätt, den utvecklande utvärderingen, som vi följer i våra utvärderingar. Den organisation som deltar i en utvecklande utvärdering deltar aktivt i utvärderingen genast från början. Vanligtvis deltar också utomstående experter som har specialkunskaper om utvärderingsobjektet. Utvecklande utvärdering ökar förståelsen för olika aktörers perspektiv och det tema som utvärderas tack vare växelverkan och delaktighet. 

Självständig och oberoende myndighet 

NCU är en självständig myndighet som fungerarsom en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. NCU har alltså den självständiga myndighetens uppgifter och beslutanderätt, men Utbildningsstyrelsen producerar förvaltnings- och stödtjänster för oss. 

Vi arbetar interaktivt med våra intressentgrupper och lyssnar aktivt på dem. Aktörer utanför NCU kan ändå inte påverka utvärderingsmetoderna, organiseringen, resultaten, slutsatserna eller utvecklingsrekommendationerna – utvärderingarna ska alltid i sista hand tjäna målen för lärande, de studerande och kompetensen. Utvärderingens oberoende av andra aktörers intressen är också en av NCU:s ledande principer, och skyldigheten att vara oberoende tas också upp i den lagstiftning som berör NCU. Endast en utvärdering som upplevs som oberoende av utomstående aktörers intressen kan anses vara tillförlitlig och trovärdig. 

Finansiering 

Kostnaderna för våra utvärderingar uppgår på årsnivå till cirka 4,8 miljoner euro. Kostnaderna täcks med anslag för omkostnader, anslag för utvecklingsutgifter och annan särskild finansiering som i statsbudgeten årligen anvisas Nationella centret för utbildningsutvärdering. Vi får också inkomster från avgiftsbelagda utvärderingstjänster

Om utvärderingscentrets uppgifter och organisation stadgas i

Se även: