Om oss

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för den nationella utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik i Finland. Verksamheten omfattar hela utbildningssystemet, från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

NCU:s lagstadgade uppgift är att 

• utvärdera utbildningen och småbarnspedagogiken samt den verksamhet som anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning och högskolorna bedriver 

• genomföra utvärderingar av lärresultat i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning samt lagen om grundläggande konstundervisning

• stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetshantering 

• utveckla utvärdering av utbildning och småbarnspedagogik, samt

• sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

(Lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering 1295/2013, Statsrådets förordning om nationella centret för utbildningsutvärdering 1317/2013.) 

Vi producerar tillförlitlig nationell utvärderingsinformation, kompetens och förståelse för utbildningen och dess kvalitet. Med hjälp av NCU:s utvärderingsinformation utvecklas den finländska utbildningen och fostran så att den blir ännu bättre. Utvärderingsinformationen kan utnyttjas i såväl lokalt, regionalt som nationellt beslutsfattande och utvecklingsarbete samt i internationell jämförelse. 

Våra utvärderingsuppgifter hjälper oss att förstå vilka särdrag, styrkor och utvecklingsobjekt i vårt utbildningssystem som vi bör ta tag i. I våra utvärderingar produceras information och utvecklingsrekommendationer om aktuella ämnen i anslutning till utbildningen, kompetensnivån, utbildningsreformernas effekter samt tillståndet för utbildningens kvalitetshantering. NCU:s verksamhet ökar den kompetens som behövs för att utveckla utbildningen och fatta beslut. 

Enable analytics cookies to show the embedded video.

Manage my cookie choices

Utvärderingsverksamheten styrs av en utvärderingsplan som utarbetats av rådet för utbildningsutvärdering och som görs upp för fyra år i sänder. En plan för utbildningsutvärderingar för åren 2024–2027 har utarbetats för följande tre strategiska mål:

Utvärderingsplanen bygger på de tre följande strategiska målen:

• Att höja kompetensnivån och utbildningsnivån 

• Att främja en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling

• Att kontinuerligt utveckla kvaliteten på utbildningen och småbarnspedagogiken 

Till uppgiften hör också att stöda kvalitetshanteringen 

Utöver utvärderingarna har NCU till uppgift att stöda anordnare av utbildning och småbarnspedagogik i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering. Vi stöder utbildningsanordnarna i utvecklingen av kvalitetshanteringen bland annat genom att producera information om god praxis för kvalitetshantering och utveckling, stödja utnyttjandet av utvärderingsinformation, producera stödmaterial samt erbjuda utbildning och handledning om kvalitetshantering och utvärdering. 

Läs mer om stödet för kvalitetshantering. 

Värden som styr vår verksamhet och verksamhetssätt för utvecklande utvärdering 

Vår verksamhet styrs av tre värden: genomslag, pålitlighet och oberoende.

Genomslag

Våra utvärderingar är utvecklande, inkluderande, modiga och förändringskraftiga.

Pålitlighet

Vi är sakkunnig, erfaren och kompentent föregångare inom utvärdering.

Oberoende

Vi genomför våra utvärderingar oberoende och opartiskt. 

Dessutom arbetar vi interaktivt tillsammans med våra intressentgrupper. Detta syns bland annat i det inkluderande verksamhetssätt, den utvecklande utvärderingen, som vi följer i våra utvärderingar. Den organisation som deltar i en utvecklande utvärdering deltar aktivt i utvärderingen genast från början. Vanligtvis deltar också utomstående experter som har specialkunskaper om utvärderingsobjektet. Utvecklande utvärdering ökar förståelsen för olika aktörers perspektiv och det tema som utvärderas tack vare växelverkan och delaktighet. 

Självständig och oberoende myndighet 

NCU är en självständig myndighet som fungerarsom en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. NCU har alltså den självständiga myndighetens uppgifter och beslutanderätt, men Utbildningsstyrelsen producerar förvaltnings- och stödtjänster för oss. 

Vi arbetar interaktivt med våra intressentgrupper och lyssnar aktivt på dem. Aktörer utanför NCU kan ändå inte påverka utvärderingsmetoderna, organiseringen, resultaten, slutsatserna eller utvecklingsrekommendationerna – utvärderingarna ska alltid i sista hand tjäna målen för lärande, de studerande och kompetensen. Utvärderingens oberoende av andra aktörers intressen är också en av NCU:s ledande principer, och skyldigheten att vara oberoende tas också upp i den lagstiftning som berör NCU. Endast en utvärdering som upplevs som oberoende av utomstående aktörers intressen kan anses vara tillförlitlig och trovärdig. 

Ytterligare information: Artikelsamlingen Riippumaton arvioija (En oberoende bedömare) 

Finansiering 

Kostnaderna för de utvärderingar som genomförs enligt planen för utbildningsutvärderingar är cirka fem miljoner euro per år. I statsbudgeten täcks kostnaderna med hjälp av utvärderingscentrets finansiering för driftskostnader, inkomster från samfinansierad verksamhet samt finansiering från avgiftsbelagda utvärderingstjänster, som är indelade i offentligrättsliga prestationer (undervisnings- och kulturministeriets förordning 87/2020 § 3) och privaträttsliga prestationer.

Om utvärderingscentrets uppgifter och organisation stadgas i

Se även: