Utveckling av vår verksamhet

NCU utvecklar ständigt sin egen verksamhet. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare försöka förbättra bland annat utvärderingarnas och den övriga verksamhetens kundorientering och genomslag samt NCU:s interna verksamhet.

Som stöd för utvecklingen samlar NCU systematiskt in respons på de utvärderingar som NCU genomfört och från intressentgrupper. Dessutom deltar NCU i extern utvärdering av sin verksamhet.

PDCA-cykeln grunden för kvalitetshanteringen vid NCU

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ansvarar för kvaliteten i sin verksamhet och för att verksamheten ständigt förbättras. Kvalitetshantering är en väsentlig del av NCU:s ledning och verksamhetsstyrning. Kvalitetshanteringen stöder NCU:s strategi och att de strategiska målen uppnås. NCU utvärderar systematiskt hur dess strategi genomförs och hur målen uppnås. Verksamheten utvecklas och förbättras kontinuerligt med hjälp av information från NCU:s utvärderings- och responssystem.

NCU har inget separat kvalitetssystem eller någon kvalitetshandbok. Kvalitetshanteringen har byggts upp som en del av NCU:s verksamhetsstyrning och intranät, där de centrala elementen i kvalitetshanteringen har sammanställts. Denna lösning har man kommit fram till för att bevara en smidig kvalitetshantering i en organisation av NCU:s storlek, och man har strävat efter att göra kvalitetshanteringen till en naturlig del av allas verksamhet vid NCU.

Kvalitetshanteringen grundar sig på Demings så kallade PDCA-cykel (Plan, Do, Check, Act) för kontinuerlig utveckling. Tanken med modellen är en spiralt framskridande cykel för planering, genomförande av verksamheten, uppföljning och utvärdering av verksamheten samt utveckling som har som mål att organisationen kontinuerligt ska lära sig och utvecklas. Utöver de delområden som baserar sig på PDCA-cykeln finns den externa styrningen av verksamheten, NCU:s strategi samt ledningssystemet centrala element i kvalitetshanteringen. 

De centrala elementen i NCU:s kvalitetshantering har sammanställts som en del av PDCA-cykeln (textformat för bilden): 

Insamling av respons på utvärderingar

NCU samlar systematiskt in respons på alla de utvärderingar som NCU genomfört. Respons samlas in från både föremålen för utvärdering och från dem som genomför utvärderingar.

Målet för insamlingen av respons är att:

  • Säkerställa att NCU:s strategi och värderingar uppfylls i utvärderingarna.
  • Ge information om hur väl utvärderingsprocesserna fungerar.
  • Ge information om styrkorna och utvecklingsbehoven i NCU:s verksamhet.
  • Stärka utvärderingarnas kundorientering.
  • Stärka utnyttjandet av utvärderingsinformation.
  • Säkra och trygga att NCU lyckas med sin lagstadgade uppgift.

NCU utarbetar årligen en sammanfattning över respons och de utvecklingsåtgärder som vidtas utifrån dem. Sammanfattningen riktas till intressentgrupper.

Enkät för intressentgrupper

Enkäten till NCU:s intressentgrupper genomförs vartannat år. Till enkätens målgrupp hör anordnare av småbarnspedagogik och utbildning, högskolor, representanter för utbildningsförvaltningen, samhällsaktörer samt representanter för organisationer som arbetar med undervisning och fostran samt arbetslivsaktörer och -organisationer.

I enkäten utreds bland annat hur olika intressentgrupper upplever sitt samarbete med NCU och hurdan information de önskar att NCU producerar. Dessutom kartlägger enkäten hur arbetet och kommunikationen med intressentgrupperna har lyckats samt NCU:s anseende bland olika intressentgrupper.

Läs mer om resultaten av enkäterna till intressentgrupp (på finska): 

Utvärdering av NCU:s verksamhet

NCU deltar även regelbundet i extern utvärdering av sin verksamhet. År 2023 genomför organisationen OECD en internationell utvärdering av NCU på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

NCU:s utvärderingsverksamhet som särskilt gäller högskolorna har utvärderats externt av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Den senaste utvärderingen genomfördes 2020−2021 och innan det år 2016−2017. En del av de områden som granskades i ENQAs utvärderingar (bland annat organisationens mål, officiella ställning, oberoende status, intern kvalitetshantering och resurser) omfattade hela NCU. 

I båda utvärderingarna som genomförts av ENQA blev NCU godkänd. NCU förnyade sitt medlemskap i ENQA och sin listning i det europeiska registret för tillförlitliga utvärderingsaktörer (The European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR).