Sidosryhmäkysely 2022

Kuulimme sidosryhmiämme perinteisen sidosryhmäkyselyn muodossa. Syksyllä 2022 toteutetusta sidosryhmäkyselystä selvisi, että sidosryhmät tuntevat Karvin toiminnan hyvin. Karvi nähdään asiantuntevana, kehittävänä ja yhteistyökykyisenä toimijana. Sidosryhmät toivovat tulevaisuudessa napakampia raportteja, tulosten selkeämpää esittelyä, arviointien tiivistämistä sekä erilaisten kyselyjen lyhentämistä.

Karvin tunnettuus oli kyselyn mukaan ennätystasolla, sillä 82 % kyselyyn vastanneista tunsi Karvin erittäin tai jokseenkin hyvin. Kyselyn mukaan kuitenkin yhteiskunnalliset toimijat tuntevat vähiten Karvin toimintaa. Heistä kolmasosa eli 34 % kertoi tuntevansa Karvin toimintaa huonosti. Enemmistö (81 %) kaikista vastaajista oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä yhteistyöhön Karvin kanssa. Opetushallinnon edustajista 25 % koki, etteivät he olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Karvin kanssa.

Yli puolet vastaajista koki, että Karvi on onnistunut arviointitoiminnassaan tuottamaan tietoa, joka kehittää kasvatuksen ja koulutuksen laatua, edistää oppimista ja osaamista, lisää koulutuksen yhdenvertaisuutta sekä parantaa koulutusjärjestelmän toimivuutta. Vastaajista 80 % kertoi hyödyntävänsä työssään Karvin tuottamaa arviointitietoa. Lähes puolet 46 % vastaajista käytti tietoa toimintansa kehittämiseen ja 22 % suunnitellakseen toimintaansa tai arvioidakseen omaa työtään.

Tulevaisuudessa keskitymme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen toiveiden perusteella

Vastaajilta kerättiin myös mielipiteitä liittyen Karvin tuleviin arviointeihin. Tulevaisuudessa sidosryhmät toivovat Karvin tarkastelevan arvioinneissaan erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeita sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia tai sen muutoksia. Lisäksi Karvilta odotetaan arviointeja liittyen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvokysymyksiin sekä ekologiseen kestävyysosaamiseen.

Tulevaisuudessa edistämme edelleen yhteydenpitoa ja viestinnän aktiivisuutta sidosryhmien kanssa sekä pyrimme parantamaan tunnettuutta erityisesti yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa. Kiinnitämme huomioita entistä enemmän opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sisällä yleissivistävän- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sitouttamiseen ja heille tiedottamiseen. Lisäksi kehitämme maksullisia arviointipalveluita ja viestimme niistä aktiivisemmin. Kyselystä selvisi, että 34 % kaikista vastaajista ei ole käyttänyt maksullisia arviointipalveluita, mutta on kiinnostunut niistä.

Sidosryhmäkyselyllä on tärkeä rooli Karvin toiminnan kehittämisen kannalta. Olemme kiitollisia sidosryhmillemme tärkeästä palautteesta, joka auttaa meitä kehittymään tulevaisuudessa. Hyödynnämme kyselyn tuloksia parhaillaan strategian uudistamisessa sekä uuden arviointisuunnitelman työstämisessä.

Sidosryhmäkyselyn vastaanottajiin kuului opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, opetushallinnon edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevien järjestöjen sekä työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajia. Sidosryhmäkyselyyn vastasi 312 vastaajaa, joista suurin osa (68 %) edusti opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä. Kyselyn ja yhteenvedon toteutti Aula Researh Oy. Sidosryhmäkysely toteutetaan kahden vuoden välein, ja vuoden 2022 sidosryhmäkysely on Karvin historian kolmas.