Seinäjoen ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 26.1.2022 alkaen. SeAMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

SeAMKin vahvuuksia toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa ovat muun muassa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät moniammatilliset ohjaus- ja tukipalvelut, aluekehittämistä tukeva johtamis- ja laatujärjestelmä sekä strategian sekä laatujärjestelmän tiivis linkittyminen. Myös jatkuvan oppimisen suunnitteluun liittyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on vahvaa.

SeAMK sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueista Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu (II) sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu (III). Auditointiryhmän puheenjohtaja Asta Wahlgrénin mukaan laatujärjestelmä edistää erinomaisella tavalla strategian toteuttamista, minkä lisäksi henkilöstön osaamisen kehittämiseen tarjotaan laajoja ja monipuolisia mahdollisuuksia:

” SeAMKin laatujärjestelmä selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä tukee johtamista organisaation eri puolilla ja sen kaikilla tasoilla. Auditointiryhmänä vakuutuimme ja vaikutuimme SeAMKin osaamisen kehittämiseen kannustavasta ja rohkaisevasta toimintakulttuurista.”

SeAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä tukee auditointiaineiston perusteella myös aktiivista aluekehittämistä ja elinkeinorakenteen uudistamista koko maakunnan alueella. SeAMK on rakentanut aluekehittämiseen ja elinkeinorakenteen uudistamiseen vaikuttavia toimintamalleja ja TKI-toiminnan muotoja, joita se kehittää jatkuvasti alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottaen. Yrittäjähenkisyys ja sitä edistävät monipuoliset toimintamuodot tukevat korkeakoulun kokeilukulttuuria.

Opetuksen ja TKI-toiminnan vahva integraatio takaa ajantasaisiin tutkimustuloksiin perustuvan koulutuksen ja työelämälähtöisyyden

SeAMK on onnistuneesti integroinut opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita TKI-hankkeisiin ja työelämästä tuleviin toimeksiantoihin. TKI-toiminta on sisällytetty koulutukseen siten, että tutkimukseen perustuva tieto liittyy koulutukseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä on linjassa Oppiminen SeAMKissa -pedagogisen mallin kanssa, joka tukee osaamisperustaisen koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Ulkoiset sidosryhmät, avainkumppanit ja verkostot osallistuvat aktiivisesti SeAMKin laatu- ja strategiatyöhön luoden näin merkittävää lisäarvoa sekä korkeakoululle että sidosryhmille.

Palaute- ja seurantaprosessit kehittämiskohteina

SeAMKin keskeisiä kehittämiskohteita ovat auditointiryhmän mukaan opetuksen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin edistäminen, yhteistyön vahvistaminen alueen pk- ja mikroyritysten kanssa sekä laatujärjestelmän kehittämistoimien seurannan ja viestinnän kehittäminen.

Opiskelijapalauteprosessin kehittäminen vaatii aktiivista panostamista muun muassa vastapalautejärjestelmään. Arviointiryhmä kannustaa SeAMKia kiinnittämään huomiota myös opiskelijoiden oppimisen ja osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointiin osana koulutuksen vaikuttavuuden arviointia. Koulutuksen osaamistavoitteiden toteutumista tulee arvioida ja seurata nykyistä systemaattisemmin. Kansainvälisten tutkintokoulutusten opiskelijoiden kehittämisideoita tulee huomioida nykyistä kattavammin, jotta SeAMKin visio Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle toteutuisi entistä paremmin.

Vahva työelämäyhteys näkyy SeAMKin jatkuvan oppimisen palveluissa – opinnollistamista kannattaa hyödyntää enemmän

SeAMKin valitsema valinnainen arviointialue oli jatkuvan oppimisen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. Jatkuvan oppimisen toiminnan suunnitteluun liittyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on vahvaa ja siinä on huomioitu sekä työelämän että alumnien tarpeet. SeAMKin jatkuvan oppimisen kehittämistarpeet on tunnistettu ja niihin on reagoitu selkiyttämällä jatkuvan oppimisen organisointia. Jatkuvan oppimisen strategiayhteys on selvä. Jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuuksista viestitään monipuolisesti eri kohderyhmille.

Jatkossa SeAMKin työn opinnollistamisen prosesseja ja käytänteitä tulee kehittää jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuus huomioiden. Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta ja mahdollisuuksia tulee selkeyttää palveluiden kohderyhmille ja tutkinto-opiskelijoille ja kehittää tarjontaa nykyistä asiakaslähtöisemmäksi.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen digitaalisella auditointialustalla.

Lisätietoja:

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5513 Helsinki