LUT-yliopiston auditointi 2021

Korkeakoulutus

Karvi toteutti keväällä 2021 Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT auditoinnin.

LUT läpäisi ensimmäisenä yliopistona kansainvälisen Karvin toteuttaman kolmannen kierroksen auditoinnin. Kaksi kolmesta arviointialueesta sai auditointiryhmältä erinomaisen tason arvion. LUTille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. LUT sai auditoinnissa erityistä kiitosta systemaattisesta ja tavoitteellisesta lähestymistavastaan koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamisessa ja kehittämisessä.

Organisaatiokulttuuri tukee innovaatiota ja yhteistyötä

Auditoinnissa nousi selkeästi esiin LUTin yrittäjähenkinen ja kannustava organisaatiokulttuuri, jossa uusien ideoiden ja innovaatioiden luomiseen rohkaistaan sekä yliopiston sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. LUTissa halutaan ratkaista asioita yhdessä, kehittyä ja mennä eteenpäin. LUT ylläpitää ja kehittää aktiivisesti luovaa ilmapiiriä kampuksillaan ja panostaa strategisiin kumppanuuksiin muiden yliopistojen ja yritysten kanssa.

”LUT on verrattain pieni yliopisto, joka hyödyntää kokoaan ja mahdollisuuksia yhdistää tekniikka ja kauppatieteet. Selkeällä, systemaattisella ja eri kohderyhmille ja tasoille suunnatulla toiminnalla ja menetelmillä LUT onnistuu vaikuttamaan alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla”, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Håkan Wiklund Mittuniversitetetistä, Ruotsista.

Yliopistolla on alueellisesti tärkeä rooli, ja sen ja lähikaupunkien välillä on tiiviit yhteydet. LUT-yliopiston vuorovaikutus ympäristönsä kanssa on aktiivista, ja se hyödyntää erilaisia tapoja kerätä ennakointitietoa. Samalla se toimii aloitteellisesti ja pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä.

Vahvasti strategialähtöinen lähestymistapa johtamisessa ja laadun kehittämisessä

LUTissa johtaminen ja toiminnan kehittäminen on vahvasti strategialähtöistä ja systemaattista. Tätä lähestymistapaa tukee laatukulttuuri, joka on houkutteleva, osallistava ja avoin sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

”Auditointiryhmä oli monin tavoin vaikuttunut siitä, miten systemaattisesti ja tavoitteellisesti LUT toimii ja miten se sitouttaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä yliopiston kehittämiseen. LUT tietää, mitä se haluaa saavuttaa ja miten, kuinka onnistumista tavoitteissa mitataan ja miten tietoa hyödynnetään edelleen toiminnan parantamiseksi”, sanoo professori Wiklund.

Toisaalta yliopisto voisi stimuloida ja hyödyntää henkilöstönsä ja opiskelijoidensa sitoutumista vielä enemmän systematisoimalla ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä keskustelemista korkeakouluyhteisössä. Sama koskee verkko-opetuksesta ja -oppimisesta saatua kokemusta. Opiskelijat toivat auditoinnissa esiin, että heidän kokemuksensa sekä lähi- että verkko-opetuksessa vaihtelevat jonkin verran. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto selvittäisi asiaa ja vahvistaisi opintojaksopalautteen merkitystä laatujärjestelmässään. Auditointiryhmä suosittelee myös, että yliopisto ottaisi kansainvälisiä opiskelijoitaan laajemmin mukaan laatutyöhön ja yliopistonsa kehittämiseen.

Kansainväliset akkreditoinnit ovat vahvistaneet laatukulttuuria

LUT-yliopiston koulutus ilmentää systemaattisesti yliopiston strategiaa ja osaamisperusteisuutta. LUT on aktiivisesti hakenut kansainvälisiä akkreditointeja etenkin maisteriohjelmiensa osalta, ja kansainväliset akkreditoinnit ovat vahvistaneet tutkintotason laadunhallintaa kestävästi ja edistäneet osaltaan laatukulttuurin kehittymistä. Yliopistolla on käytössään myös systemaattiset menettelyt, joilla varmistetaan koulutusohjelmien ja muun koulutustarjonnan työelämärelevanssi.

Korkeakoulujen auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat osallistuneet auditointeihin. Nyt käynnissä on auditointien kolmas kierros, joka alkoi pilottiauditoinneilla vuonna 2018. Korkeakoulut voivat valita kansallisen tai kansainvälisen auditointiryhmän. Karvi toteuttaa auditointeja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Auditointiraportti on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointialustalla.

Auditointiryhmä

  • Varakansleri Håkan Wiklund, Mid Sweden University, Ruotsi (pj)
  • Opiskelija Irina Duma, Technical University of Cluj-Napoca, Romania
  • Laatupäällikkö Birgit Kraus, Aschaffenburg University of Applied Sciences, Saksa
  • Yksikönjohtaja Matti Kuronen, Bonava, Suomi

Lisätietoja

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki