Auditering av LUT-universitetet 2021

NCU genomförde våren 2021 en auditering av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitets LUT auditering

Högre utbildning

LUT var det första universitetet som auditerades av en internationell auditeringsgrupp i den tredje omgången av auditeringar av finländska högskolor. Två av tre utvärderingsområden som granskades i auditeringen fick omdömet utmärkt. LUT beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. I auditeringen fick LUT särskilt beröm för dess systematiska och målinriktade sätt att leda och utveckla sin utbildning, forskning och samverkan med samhället.


Organisationskulturen stöder innovation och samarbete

Auditeringen visade att LUT har en organisationskultur med en stark entreprenörsanda och en ”can do” -attityd där nya idéer och innovationer uppmuntras inom universitetet och med partners. Det finns en vilja att lösa saker tillsammans, förbättra och gå vidare i utvecklingen. LUT arbetar aktivt för att upprätthålla och utveckla en kreativ campusatmosfär och investerar i strategiska partnerskap med andra universitet och med företag.

”LUT är ett relativt litet universitet och utnyttjar dess storlek och kombinationen av teknik och företagsekonomi till fullo. Med en tydlig riktning, systematiska tillvägagångssätt och med aktiviteter och mekanismer riktade till olika målgrupper och nivåer lyckas LUT engagera och skapa genomslag i sin verksamhet på regional, nationell och internationell nivå”, säger auditeringsgruppens ordförande Håkan Wiklund, professor vid Mittuniversitetet.

Universitetet har en oerhört viktig roll i regionen och det finns nära samarbete mellan LUT och städerna där universitetet är verksam. LUT engagerar sig aktivt i sin omgivning, använder olika sätt att samla framsynsinformation men är samtidigt proaktiv i sitt tillvägagångssätt och vill påverka sin omvärld.

 

Ledningen och kvalitetsutvecklingen har en stark koppling till strategin

Ledningen och kvalitetsutvecklingen av verksamheten är starkt kopplad till universitetets strategi. Det strategibaserade sättet att arbeta stöds av en kvalitetskultur som är inbjudande, engagerande och öppen för både personal och studerande.

”Auditeringsgruppen var på många sätt imponerad av hur LUT arbetar på ett systematiskt och målinriktat sätt och hur det engagerar sin personal, studerande och intressenter i universitetets utveckling. LUT vet vad det vill uppnå och hur, hur man mäter framgång och använder informationen för att ytterligare förbättra sin verksamhet”, säger professor Wiklund.

Å andra sidan kunde universitetet stimulera och utnyttja personalens och studerandes engagemang ännu mer genom att systematisera arbetet med att dela och diskutera idéer och god praxis inom universitetet. Detta berör också erfarenheterna av nätbaserade undervisningen och lärandet. Studerandes erfarenheter påvisar att det finns viss variation i kvaliteten på undervisningen både vad gäller när- och nätbaserad undervisning. Auditeringsgruppen uppmanar universitetet att se över detta samt att stärka kursutvärderingarnas roll i dess kvalitetssystem. Auditeringsgruppen rekommenderar också att universitetet engagerar mer sina internationella studerande i kvalitetsarbetet och i utformningen av sitt universitet.

 

Internationella ackrediteringar har främjat kvalitetskulturen

Utbildning vid LUT återspeglar systematiskt universitetets strategi och utbildningens kompetensmål. LUT har aktivt sökt internationella ackrediteringar särskilt för sina magisterprogram, och internationella ackrediteringar har förbättrat kvalitetssäkringen på examensnivå och bidragit till utvecklingen av kvalitetskulturen. Universitetet har också systematiska rutiner för att säkerställa att dess examensprogram och övrig utbildning har en stark relevans för arbetslivet.

Auderingen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Alla Finlands universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna. Nu pågår auditeringarnas tredje omgång, som inleddes med pilotauditeringar 2018. Högskolorna kan välja antingen en nationell eller internationell auditering. Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför auditeringar på finska, svenska och engelska.

 

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s auditeringsplattform.

 

Auditeringsgruppen

  • Prorektor Håkan Wiklund, Mittuniversitet, Sverige (ordförande)
  • Studerande Irina Duma, Technical University of Cluj-Napoca, Romania
  • Kvalitetschef Birgit Kraus, Aschaffenburg University of Applied Sciences, Tyskland
  • Enhet chef Matti Kuronen, Bonava, Finland 

Mer information

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors