Auditering av Hanken Svenska handelshögskolan 2023

Högre utbildning

Hanken Svenska handelshögskolan fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i samarbete med en internationell auditeringsgrupp. Internationalisering, alumn- och företagssamarbete genomsyrar Hankens verksamhet. Hanken utnyttjar på ett utmärkt sätt sina egna styrkor samt nationella och internationella samarbeten för att utveckla sin verksamhet och dess genomslag i samhället.

 

Hanken har en kollegial och välutvecklad kvalitetskultur

Hanken har en välutvecklad kvalitetskultur som tydligt kommer fram i hur de olika aktörerna och intressenterna förhåller sig till Hanken och dess verksamhet. Det finns en känsla av gemenskap och kollegialitet som uppskattas av alla på Hanken.

– Hankens kvalitetssystem fungerar bra när det gäller att identifiera utvecklingsområden som behöver åtgärdas och utveckla sätt att åtgärda dem. Kvalitetssystemet skulle också kunna starkare stödja universitetet i att sätta prioriteringar och hantera risker och möjligheter i omvärlden och internt. Hanken kunde också starkare integrera dess kvalitets- och ledningssystem, säger Oliver Vettori, ordförande för auditeringsgruppen, dekanus och direktör vid WU, Vienna University of Economics and Business.

 

Hanken har ett respektabelt alumnnätverk och nära relationer med näringslivet

Hankens alumn- och företagssamarbete och kontinuerliga dialog med olika intressenter fick beröm av auditeringsgruppen. Hankens alumnverksamhet är målinriktad och alumngemenskapen är en nära del av universitetet och dess verksamhet.

– Hanken är ett litet universitet som är smidigt och flexibelt. Tröskeln för samarbete och att ta kontakt är låg. Hanken är också starkt internationellt och utnyttjar till fullo nationellt och internationellt samarbete för att främja sin verksamhet och dess genomslag, säger Hanna Maula, medlem i auditeringsgruppen och UPM-Kymmenes chef för kommunikation och varumärke.

Hanken kan ytterligare stärka sitt strategiska förhållningssätt till samverkan med samhället. Auditeringsgruppen uppmuntrar Hanken att definiera universitetets samverkan och verksamhetens genomslag i samhället. Att skapa en gemensam förståelse för samverkan och verksamhetens genomslag samt tydliga mål, indikatorer och uppföljning av verksamhetens genomslag i samhället skulle stärka detta delområde i framtiden.

 

Arbetslivsrelevans och internationalisering är integrerade i läroplaner

Auditeringen påvisade att Hankens arrangemang var av stort värde för de studerande både vad gäller studievägledning och allmänt stöd, såsom rådgivning och karriärvägledning och de studerandes integrering i arbetslivet.

Utbildningsutbudets koppling till arbetslivet är mycket tydlig och kontakterna till näringslivet värnas om och utnyttjas mångsidigt. Internationaliseringens strategiska betydelse för Hanken syns bland annat i form av en obligatorisk utlandstermin för alla examensstuderande.

– Den obligatoriska utlandsterminen förstärker internationaliseringen av universitetet och dess studerande på ett utmärkt sätt. Den ger de utexaminerade från Hanken en internationell orientering, och gynnar utvecklingen av de studerandes kompetenser och nätverk samt ger en bredare förståelse för det globala näringslivet och dess utmaningar, säger Crina Damşa, medlem av auditeringsgruppen, biträdande professor vid Oslo universitet.

För att nå sina strategiska mål kring hållbarhet rekommenderar auditeringsgruppen att Hanken integrerar hållbarhet i hela utbildningsutbudet på ett mer genomgripande sätt.

 

Hanken International Talent -initiativet kunde starkare främja förändring i näringslivet och rekryteringsförfaranden vad gäller internationella talanger

Hanken valde Hanken International Talent (HIT) -initiativet som ett utvärderingsområde i auditeringen. HIT består av tjänster för att stödja internationella studerandes integration på den finländska arbetsmarknaden och i samhället. De internationella studerande och alumner uppskattade stödet de fick från Hanken, och ansåg stödet som nyttigt och lätt tillgängligt.

Ett förbättringsområde är hur HIT-initiativet samverkar med externa intressenter som till exempel potentiella mentorer och arbetsgivare för praktik.

– Hanken uppmuntras att starkare främja förändring i det omgivande näringslivet genom att marknadsföra Hankens internationella talang och aktivt uppmuntra företag att öppna sin företagskultur och utveckla rekryteringsförfaranden som bättre tar i beaktande internationella talanger, säger Alexander Myers, medlem av auditeringsgruppen och doktorand vid LUT-universitet.

 

Som ett resultat av den godkända auditeringen fick Hanken en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolors kvalitetshantering. Auditeringens fokus ligger på de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan med samhället. Utvärderingskriterierna som tillämpades vid auditeringen har publicerats i NCU:s auditeringshandbok.

 

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s auditeringsplattform.

Auditeringen utfördes av följande auditeringsgrupp:

  • Oliver Vettori (PhD) dekan, ackreditering & kvalitetshantering och direktör, programledning & undervisnings- och lärandestöd, WU Vienna (ordförande)
  • Crina Damşa (PhD) biträdande professor, Universitetet i Oslo
  • Hanna Maula (DSc) direktör, kommunikation och brand, UPM-Kymmene
  • Alexander Myers, doktorand, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

Mer information

Oliver Vettori, ordförande för auditeringsgruppen, oliver.vettori(at)wu.ac.at
Mirella Nordblad, projektledare, +358 29 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi 

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors